Informatii Fiscale - Pagina 3

26
Ian 2015

Modificarea normelor metodologice de aplicare a cotei reduse de tva de 9% asupra serviciilor de cazare oferite

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin H.G. nr. 20 din 14 ianuarie 2015 publicata in M.Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015, s-au modificat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adaugata de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, pentru 'cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;'

19
Ian 2015

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din dobanzi de la un rezident

Fincont.NET, Informatii Fiscale

În înţelesul Codului fiscal, constituie dobândă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată.

De asemenea, reprezintă  dobândă venitul din creanţe de orice fel, însoţite sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului şi, în special, venitul din efecte publice, titluri de creanţă sau obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanţă sau obligaţiuni.

19
Ian 2015

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din redevente de la un rezident pentru dreptul de folosinta a unei marci de comert sau de fabrica

Fincont.NET, Informatii Fiscale

În înţelesul Codului fiscal, constituie redevenţă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al unei marci de comerţ sau de fabrică, precum si al oricărui  brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, proiect, desen, model, plan, schiţă.

Nerezidenţii care obţin din România venituri impozabile din redevenţe plătite de un rezident, au obligaţia de a plăti impozit conform prevederilor Codului fiscal, coroborate cu cele al conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de statul roman.

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează de către plătitorii de venituri prin aplicarea cotei de  16% asupra veniturilor brute. 

16
Ian 2015

Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Prin O.P.A.N.A.F nr.17/2015, publicat in M.Of. 16/09.01.2015 s-au reglementat noi criterii care conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA a societatilor comerciale.

Criteriile elaborate conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse înmatricularii la registrul comertului si care solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform:

- art. 153 alin. (1) lit. a) si c),

- art. 153 alin. (91)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

9
Ian 2015

Noul plan de conturi in vigoare de la 1 Ianuarie 2015 (potrivit OMFP 1802/2014)

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Noul plan de conturi valabil de la data de 1 ianuarie 2015, in corespondenta cu vechiul plan de conturi.

Atasam ca document separat, conturile noi, introduse prin acest plan de conturi (am identificat un numar de 38 de conturi noi, din care 10 conturi sintetice, restul analitice) precum si functiunile acestora.

Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"

Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii"

Contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"

Contul 215 "Investiţii imobiliare"

Contul 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"

Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"

Contul 347 "Produse agricole"

Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"

Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare"

Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"

9
Ian 2015

Noile reglementari contabile cuprinse in OMFP 1802/2014 privind costul de productie

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Costul de producţie înseamnă preţul de achiziţie al materiilor prime şi al materialelor consumabile şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului în cauză. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume:

- materiale directe,

- energie consumată în scopuri tehnologice,

- manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie,

- costul proiectării produselor,

- cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.

8
Ian 2015

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile de la 1 ianuarie 2015

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Pentru a se transpune in legislatia interna prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013, ministrul finanțelor publice a emis O R D I NUL nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, careintră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

15
Dec 2014

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin DECIZIA nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din cap. III intitulat "Venituri din salarii" al titlului III ‐ Impozitul pe venit din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederi referitoare la scutirea de impozitul pe veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf