Informatii Fiscale - Pagina 23

24
Ian 2012

Prevederile O.M.F.P. nr. 2239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.

Reglementările contabile simplificate cuprind:

- principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate,
- regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate,
- formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate,
- planul de conturi simplificat,
- conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Pentru verificarea încadrării în criteriile de marime se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

24
Ian 2012

Prevederile HG nr. 627 din 17 august 1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, începând cu luna august 1995 vor depune bilanţurile contabile anuale şi situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de care aparţin sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Data depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal este data înregistrării acestora la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau cea de depunere la oficiile poştale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, aceste documente sunt considerate depuse în termen, dacă s-au depus în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

24
Ian 2012

Prevederile O.M.F.P. nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin societăţilor comerciale cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

13
Ian 2012

Metoda de preluare declaratia 112 dintr-o luna anterioara

Fincont.NET, Informatii Fiscale

1. Daca este aceeasi versiune si in luna urmatoare:

Efectuati o copie a fisierului PDF 112 pentru luna anterioara, salvandu-l astfel incat titlul sa contina si luna declaratiei. Modificati numarul lunii si numarul de zile, efectuati modificarile necesare daca este cazul si validati. [...]

12
Ian 2012

Regimul fiscal aplicabil activitatii de taximetrie in anul 2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Regimul fiscal aplicabil activitatii de taximetrie in anul 2012

În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 49 şi 94 din Codul Fiscal, precum şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, ANAF face precizările de mai jos.

Contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să opteze, începând cu anul 2012, pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit.

12
Ian 2012

Precizari privind scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in anul 2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf