Informatii Fiscale - Pagina 22

22
Mar 2012

Circulara MFP privind regimul fiscal (TVA, deductibilitate) si contabil al achizitiei de autoturisme si de combustibil

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Circulara MFP privind regimul fiscal (TVA, deductibilitate) si contabil al achizitiei de autoturisme si de combustibil
Prin pct. I, A si B, din Circulara MFP nr. 420167 din 7 februarie 2012, in vederea aplicarii unitare a prevederilor fiscale care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2012 referitoare la achizitia de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului si achizitiei de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, MFP comunica urmatoarele precizari:
27
Feb 2012

Noi reglementari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit in anul 2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Noi reglementari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit in anul 2012

Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 247/2012, din 17 februarie 2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.129/22.02.2012, s-a reglementat o procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, în formă scrisă, în vederea impunerii fiscale.

Prevederile art.52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, invocate mai sus, stipuleaza obligatia platitorilor persoane juridice de a calcula, reține și vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite pentru  activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent:

21
Feb 2012

Precizari privind impozitarea in Romania a veniturilor realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate de persoane fizice rezidente romane

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 50 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,  contribuabilii persoane fizice rezidente române, cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către angajatorul roman, datoreaza în România impozit pe veniturile realizate din activitatea salarială desfăşurată în străinătate.

În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, organul fiscal competent din România va proceda la regularizarea impozitului datorat de rezidentul român, pe baza cererii depuse.

21
Feb 2012

Impozitarea veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane fizice nerezidende

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit Codului fiscal roman, art.113, nerezidenţii (ex. persoana fizica rezident german)  care obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti impozit asupra veniturilor brute impozabile obţinute, fiind considerati de legislatia fiscala drept contribuabili.

Venituri impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt  si  "dobânzile de la un rezident", prin "dobanda" Codul fiscal definind "orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;"

Codul fiscal considera plata a unui venit drept îndeplinirea obligației de a pune fonduri la dispoziția creditorului în maniera stabilită prin contract sau prin alte înțelegeri convenite între părți care conduc la stingerea obligațiilor contractuale.

21
Feb 2012

Tratamentul fiscal al tichetelor cadou in 2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Tratamentul fiscal al tichetelor cadou in 2012

Acordarea tichetelor cadou este reglementata prin Legea 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, care prevede ca societăţile comerciale si celelalte persoane care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

Aceste tichete cadou se pot utiliza pentru:

  • - campanii de marketing,
  • - studiul pieţei,
  • - promovarea pe pieţe existente sau noi,
  • - protocol,
  • - cheltuielile de reclamă şi publicitate,
  • - cheltuieli sociale.
17
Feb 2012

Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA, emise de Ministerul Finantelor Publice

Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA, emise de Ministerul Finantelor Publice

Urmare numeroaselor solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA, in vederea clarificarii modalitatii de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva taxei pe valoarea adaugata, care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de scutire de 35.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, precum si a clarificarii procedurii de calcul a cifrei de afaceri care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale in ceea ce priveste transmiterea decontului de TVA, reglementata la art. 156^1 din Codul fiscal, facem urmatoarele precizari:

I. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, precizam faptul ca, in sensul dispozitiilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala, fara TVA, a tuturor operatiunilor, livrari de bunuri si prestari de servicii, efectuate in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile, inclusiv operatiunile care ar fi scutite, daca s-ar aplica regimul normal de taxare.

10
Feb 2012

Calculul contributiilor sociale si al fondurilor speciale pentru o indemnizatie de administrator, incepand cu data de 01.01.2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale

In Romania, contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt - potrivit art. 296^ 3 lit. a) si b) din Codul fiscal modificat prin OUG 125/2011, atat persoanele fizice rezidente, cat si persoanele fizice nerezidente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente.

Art. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:

a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;

b) persoanele fizice nerezidente, care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte

1
Feb 2012

Elemente de noutate aduse de Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Având în vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2012, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispozițiile cuprinse în:

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf