Cursuri valutare utilizate in 2012

02 Aprilie 2012, Informatii Fiscale

1. Cursul valutar pentru calculul accizelor, taxei pe poluare, redevenţă minieră

Incepând cu data de 1 ianuarie 2012 acestea vor fi calculate la un curs de 4,3001 lei/euro, curs valutar comunicat de Banca Centrală Europeană pentru data de 1 octombrie 2011.

2. Cursuri valutare TVA

- pentru vânzări la distanţă - echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro prevăzut la art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei (cursul de la datei aderării - 3,3817 lei/euro)

- plafonul de 35.000 euro pentru aplicarea regimului special de scutire - echivalentul în lei al plafonului de 35.000 6 uro prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, determinat în funcţie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data aderării, rotunjit la următoarea mie, este de 119.000 lei (cursul de la data aderării - 3,3817 lei/euro)

- plafon achiziţii intru comunitare de 10.000 euro - echivalentul în lei al plafonului pentru achiziţii intracomunitare de 10.000 euro, prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca  Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra suteor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei. (cursul de la data aderării - 5,3817 lei/euro)

- plafon 100.000 euro pentru stabilirea perioadei fiscale - în sensul art. 156^1 alin. (1) din Codul fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în cursul anului (cursul valabil pentru 31 decembrie 2011 este 4,3197 lei/euro).

- elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import sunt exprimate în valută - cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

- elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri - se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat da Banca Naţională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile ce se vor desfăşura în ziua următoare.

3. Curs valutar pentru calculul impozitului pe reprezentanţe

- echivalentul în lei al impozitului pe reprezentanţi stabilit la art. 123 din Codul fiscal (4.000 euro pentru un an fiscal) se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.

4. Cursul utilizat de organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale

- pentru calculul veniturilor din activităţi economice scutite de la plata impozitului pe profit - calculul echivalentului în lei a 15.000 euro se determină prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv ( pentru anul 2011 cursul mediu anual a fost de 4,2379 lei/euro).

5. Cheltuieli impozit pe profit

- cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant (art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal) - cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

- cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant (art. 21 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal) - cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

6. Creditul fiscal

Creditul fiscal obţinut de o persoana juridică română care obţine venituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă şi veniturile sunt impozitate atâ în România cât şi în statul străin conform art. 31 din Codul fiscal - veniturile, cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile, cât şi impozitul plătit se convertesc în lei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar, comunicată de Banca Naţională a Românie ( pentru anul 2011 cursul mediu anual a fost de 4,2379 lei/euro).

7. Cheltuieli deductibile persoane fizice autorizate

- contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană (art. 48 alin. (5) lit. g) din Codul iscal) - limita echivalentului în euro se transformă în lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României ( pentru anul 2011 cursul mediu anual a fost de 4,2379 lei/euro).

- prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoane (art. 48 alin. (5) lit. h din Codul fiscal) - limita echivalentului în euro se transformă în lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României (pentru anul 2011 cursul mediu anual a fost de 4,2379 lei/euro)..

8. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor realizate în valută

- venitul anual estimat se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

- venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

9. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

- pentru încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României de la închiderea exerciţiului financiar (curs valutar 31.12.2011 -4,3197 lei/euro).

- dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent (curs valutar 31.12.2011 -4,3197 lei/euro).

10. Aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei ie 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute mai sus se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar, (curs valutar 31.12.2011 -4,3197 lei/eun ).

11. Depunerea raportărilor contabile

Acestea se depun de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu dii activele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Echivalentul în lei a sumei de 35.000 euro se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunica de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent (curs valutar 31.12.2011 -4,3197 lei/euro).

Articol original: ANAF

Autor: Direcţia Generala a Finanţelor Publice Vrancea | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf