Documentare Fiscale - Pagina 4

29
Mai 2012

Documentar privind Registrul de evidenta a zilierilor

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Conţinutul si modul de completare si utilizare a registrului de evidenta a zilierilor, prevazut de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost reglementat prin O.M.F.P.  nr. 1439/1930 din 29 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

21
Mai 2012

Documentar privind borderoul de achizitie

Fincont.NET, Documentare Fiscale

REGULA GENERALA: potrivit O.U.G. nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piaţa internă sau la export, se realizează astfel:

- în cazul producătorilor agricoli persoane juridice pe baza

  •  contractelor de vânzare-cumpărare încheiate
  •  facturilor fiscale,

- în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe baza

  •  contractelor de vânzare-cumpărare
  •  borderourilor de achiziţii cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.
20
Apr 2012

Documentar fiscal privind declaratia recapitulativa privind livrarile, achizitiile si prestarile intracomunitare

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Conform prevederilor art. 156^4 din codul fiscal, orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1,  trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, "Declaraţia recapitulativa privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare", formular 390 VIES, in care sa mentioneze:

a) livrările intracomunitare scutite de taxă, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

c) prestările de servicii efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

21
Mar 2012

Documentar privind corectarea facturilor fiscale

Fincont.NET, Documentare Fiscale

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137/29.02.2012 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 144, prin care a fost aprobată procedura de îndreptare a erorilor materiale cuprinse în declaraţiile fiscale ca urmare a depunerii unei declaraţii rectificative.

Aceasta procedură de îndreptare a erorilor se aplică în situaţia în care contribuabilul corectează declaraţiile fiscale conform prevederilor art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin depunerea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale a declaraţiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligaţiei fiscale iniţial declarate.

21
Mar 2012

Documentar privind corectarea informatiilor inscrise in facturi sau alte documente care tin loc de facturi

Fincont.NET, Documentare Fiscale

În sensul prevederilor art. 159 alin. (1) din Codul fiscal, documentul care ţine loc de factură este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu obligaţiile impuse de un acord sau tratat la care România este parte, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:

  • - în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
  • - în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
21
Feb 2012

Documentar ANAF privind intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2011

Fincont.NET, Documentare Fiscale

ANAF a publicat un documentar cuprinzand principalele aspecte legate de întocmirea Situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie 2011 şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Din acesta se desprind urmatoarele aspecte:

1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, respectiv:

- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;

- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;

- subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf