Documentare Fiscale - Pagina 3

18
Iul 2012

Documentar privind concediile acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati dependente sau independente in Romania

Fincont.NET, Documentare Fiscale

In Romania, o persoana fizica care desfasoara activitati dependente sau independente,  poate beneficia de urmatoarele tipuri de concedii:

1. concediu de odihnă anual plătit, concedii fără plată si concedii pentru formare profesională, cu sau fără plată, acordate potrivit LEGII 53 din 24 ianuarie 2003 republicată, Codul muncii

2.  concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate potrivit OUG 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

6
Iul 2012

Documentar privind formularele Declaratia 600, 610 si 620

Fincont.NET, Documentare Fiscale
"Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" - cod 600

"Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" - cod 610

"Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate" - cod 620
6
Iul 2012

Documentar privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Fincont.NET, Documentare Fiscale
Obligatie: potrivit OMFP nr.879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat in M.Of. 427/27 iunie 2012, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro,indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
15
Iun 2012

Documentar privind rectificarea declaratiilor fiscale

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii au obligatia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatia de a completa si semna declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale.

Totodata, contribuabilii au dreptul ca, in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, sa procedeze din proprie initiativa la corectarea declaratiilor fiscale.

Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaratii rectificative.

12
Iun 2012

Documentar fiscal privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele detinute de catre orice persoana fizica sau persoana juridica

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Prin LEGEA nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule s-a instituit obligatia platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele detinute de catre orice persoană fizică sau persoană juridică, în urmatoarele situaţii:

a) ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

b) ca urmare a solicitării persoanei fizice ori juridice de repunere în circulaţie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii prevăzute la art. 3 şi 8 din lege;

c) ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei;

12
Iun 2012

Documentar privind declaratiile fiscale ce se depun la infiintarea de sedii secundare

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Obligatie: Contribuabilii –persoane juridice care infiinteaza sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal, au obligatia de a le declara organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de zile de la infiintarea acestora, potrivit prevederilor art. 74 alin.1 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declararea sediilor secundare se face prin depunerea formularului "Declaratie privind sediile secundare" prevazut in anexa 1 la OMFP 1329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind sediile secundare" la organul fiscal competent si anume la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza si care are personalitate juridica (al mamei).

6
Iun 2012

Documentar privind obligatiile fiscale ce revin persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala

Fincont.NET, Documentare Fiscale

A. Prin ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului si ministrului finanţelor publice nr. 22/28 din 6 ianuarie 2012, s-au reglementat criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală

Conform ordinului mentionat, inchirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

29
Mai 2012

Documentar privind tratamentul fiscal si contabil al acordarii de tichete cadou in cadrul campaniilor de marketing pentru stimularea vanzarilor

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Potrivit legislatiei fiscale in vigoare, ca regula generala este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, sub pretul de productie/achizitie.

De la aceasta regula generala, insa, prin O. G. nr. 99 din 29 august 2000  republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă s-au prevazut si urmatoarele exceptii:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf