Documentare Fiscale - Pagina 2

9
Ian 2013

Documentar fiscal privind regimul facturarii incepand cu anul 2013

Fincont.NET, Documentare Fiscale

1. Reguli generale

1.1. Sunt considerate facturi:

- documentele

- mesajele pe suport hârtie ori în format electronic,

care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege.

Prin factură electronică se înţelege o factură care conţine informaţiile solicitate în Codul fiscal şi care a fost emisă şi primită în format electronic

Particularitate: orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără ambiguităţi la factura iniţială are acelaşi regim juridic ca şi o factură. [...]

4
Dec 2012

Documentar fiscal privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Prin O.G. nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. 621 din 29 august 2012, se introduce ca exceptie de la regula generala privind exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata,  aplicarea sistemului de tva la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

4
Dec 2012

Documentar fiscal privind regimul facturarii incepand cu anul 2013

Fincont.NET, Documentare Fiscale

1. Reguli generale

 • 1.1. Sunt considerate facturi:
 • 1.2. Elementele obligatorii ale facturii:
 • 1.3. Reguli de inscriere a informatiilor obligatorii in factura:
 • 1.4. Termenul de emitere a facturii:

2. Reguli de facturare

 • 2.1. Legislatia aplicabila pentru facturare este functie de locul livrarii/prestarii
 • 2.2. Situaţiile in care persoana impozabilă trebuie să emită facturi:
 • 2.3. Reguli privind emiterea autofacturii
 • 2.4. Reguli privind emiterea de facturi simplificate:
 • 2.5. Reguli privind emiterea facturii centralizatoare:
 • 2.6. Reguli privind emiterea de facturi în numele şi în contul furnizorului/prestatorului
 • 2.7. Procedura de regularizare a facturilor partiale sau pentru avansuri
 • 2.8. Reguli de facturare in cazul executarii silite:

3. Reguli privind utilizarea facturii electronice

4. Reguli privind stocarea prin mijloace electronice a facturilor

28
Sep 2012

Documentar fiscal privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Fincont.NET, Documentare Fiscale
Prin O.G. nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. 621 din 29 august 2012, se introduce ca exceptie de la regula generala privind exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata,  aplicarea sistemului de tva la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.
28
Sep 2012

Documentar fiscal privind procedura de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari

Fincont.NET, Documentare Fiscale
Prin O.P.A.N.A.F. nr. 1180 din 8 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587/17.08.2012, s-a modificat procedura privind înregistrarea operatorilor economici în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI).
28
Sep 2012

Documentar privind emiterea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului de catre contribuabilii persoane fizice

Fincont.NET, Documentare Fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 1801 din 24 martie 2011, publicat in M.Of. nr. 238 din  5 aprilie 2011, s-au aprobat Normele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare.
28
Sep 2012

Documentar privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

Fincont.NET, Documentare Fiscale
Prin Legea nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, care se aplica in baza prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal persoanelor stabilite în România şi care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, s-a reglementat regimul juridic al documentelor în formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit şi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanţe în formă electronică.
1
Aug 2012

Documentar privind contributiile sociale datorate de persoanele fizice de la data de 01 iulie 2012

Fincont.NET, Documentare Fiscale

I. Persoane fizice care obţin venituri din activităţi agricole

A. Contribuabilii care obţin venituri din:

- cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea,

datorează doar contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate CIASS – cu cota de 5,5%.

Aceasta cota se aplică asupra venitului net sau asupra normei de venit pentru impunerea pe bază de normă de venit.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf