Documentar privind utilizarea acreditivului documentar in operatiunile comerciale internationale

13 Mai 2013, Documentare Fiscale

Cel mai sigur instrument de plată şi garantare, care oferă o protecţie echilibrată exportatorilor şi importatorilor pentru a se proteja contra diferitelor tipuri de riscuri (comerciale, financiare, politice) care pot interveni într-o tranzacţie comercială de export/import, este acreditivul documentar.

Prin utilizarea acreditivului în relatiile cu partenerii externi, operatorii economici beneficiaza de siguranta plãtii, prin angajamentul de platã ferm, asumat de bancã, independent de contractul commercial:

 • importatorul se asigură ca primirea mărfurilor şi/sau prestarea serviciilor se efectueaza în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului.
 • exportatorul are garanţia că va încasa plata contravalorii mărfurilor livrate / serviciilor prestate, dacă prezinta documente strict conforme cu cerinţele acreditivului.

Acreditivul de import/emis este acreditivul iniţiat de ordonator/importator care dispune bancii sale (banca emitentă) să deschidă un acreditiv în favoarea beneficiarului/ exportatorului /(beneficiarului).

Acreditivul de export/primit este acreditivul primit de către banca exportatorului de la banca importatorului (o bancă externă care l-a emis sau prin care tranzitează).

Acreditivul documentar este o dispoziţie dată de emitent unei bănci de a plăti o sumă de bani din disponibilul acestuia sau din creditul pe care i-1 acordă banca, beneficiarului si constituie un angajament ferm al băncii emitente de a onora o dispozitie conformă, respectiv:

 • să plătească la vedere dacă acreditivul este utilizabil prin plata la vedere;
 • să-şi asume un angajament de plată la termen şi să plătească la scadenţă dacă acreditivul documentar este utilizabil prin plata la termen;
 • să accepte o cambie trasă de beneficiar şi să plătească la scadenţă, dacă acreditivul este utilizabil prin acceptare.

Acreditivul este un instrument care se bazează numai pe documente de livrare a mărfii care au un circuit separat de cel al bunurilor/serviciilor. In consecinta, orice neconcordanţă din documente sau probleme apărute pe parcursul transportului nu pot fi imputate băncii.

Participanţii la acreditivul documentar sunt:

1) Ordonatorul (de regulă, importatorul) - partea care dispune bancii sale să-l plătească pe beneficiar.

Dispozitia se realizează în baza unui ordin de deschidere a acreditivului, prin care sunt stabilite condiţiile, termenele şi documentele în conformitate cu care banca urmează să efectueze plata. Deoarece ordonatorul are calitatea de debitor în raporturile cu beneficiarul, toate cheltuielile necesare realizării acreditivului cad în sarcina ordonatorului, dacă părţile nu au convenit altfel, intrucat beneficiarul trebuie să încaseze suma în integralitatea ei, astfel cum este menţionată în instrumentul de plată.

Obligaţia de plată a ordonatorului se consideră executată la data deschiderii acreditivului de către banca emitentă, fără să intereseze data încasării efective a sumei de către creditor, ca urmare a operaţiunilor de transfer.

2) Banca emitentă - la solicitarea clientului său (importatorul, ordonatorul) îşi asumă în scris angajamentul de plată în favoarea beneficiarului (exportatorul), în anumite condiţii de termene şi documente înscrise în textul acreditivului documentar.

Prin acest angajament, banca emitentă devine principala angajată în relaţia de acreditiv documentar.

Riscuri posibile:

 • întrucat banca emitentă a acreditivului documentar este - de regula - o bancă din ţara importatorului, exportatorul nu o cunoaşte foarte bine şi nu ştie câtă încredere poate avea în această bancă,
 • pentru încasarea contravalorii exportului, exportatorul va trebui să prezinte documentele la banca respectivă.

Posibilitati de contracarare a riscurilor: beneficiarul acreditivului poate solicita intervenţia unei bănci din ţara sa.

In consecinta, angajamentul de plată poate fi luat în mod direct, atunci când banca emitentă este şi bancă plătitoare, sau în mod indirect, în sensul că banca emitentă desemnează o altă bancă să efectueze plata în numele său.

Obligaţiile băncii emitente:

 • a) obligaţia de plată a acreditivului. Banca emitentă este irevocabil obligată să achite/plateasca beneficiarului contra documentelor expres stipulate în acreditivul documentar, din momentul în care se emite acreditivul;
 • b) obligaţia acceptării la plată a cambiilor trase de către beneficiar. Banca emitentă trebuie să accepte plata cambiilor trase de beneficiar dacă acreditivul este utilizabil prin acceptare la o bancă desemnată şi acea bancă nu acceptă o cambie trasă asupra sa sau, deşi a acceptat cambia trasă asupra sa, nu plăteşte la scadenţă;
 • c) obligaţia de negociere a cambiilor trase de către beneficiar, când acreditivul este utilizabil prin negociere la o bancă desemnată şi acea bancă desemnată nu negociază.
3) Banca confirmatoare contra comisionului de confirmare, adaugă propriul ei angajament, egal ca valoare şi condiţii, la angajamentul de plată al bănciiemitente.

Beneficiarul unui acreditiv documentar confirmat este astfel titularul a două angajamente bancare directe şi autonome unul faţă de celălalt.

Banca confirmatoare poate fi o bancă din ţara exportatorului sau dintr-o terţă ţară sau banca plătitoare.

4) Banca avizatoare (notificatoare) are rolul de manipulator de documente, de intermediar, de mandatar al băncii emitente, fără a-şi lua niciun angajament personal faţă de beneficiarul acreditivului.

Banca notificatoare avizează exportatorul de deschiderea unui acreditiv documentar în favoarea sa şi de asemenea transmite băncii plătitoare documentele depuse de exportator, primind pentru aceasta un comision de notificare/preluare de documente.

5) Beneficiarul este partea din contractul de comerţ internaţional care deţine o creanţă împotriva ordonatorului având, deci, calitatea de creditor.

In cazul in speta nu interesează natura juridică a contractului  şi nici natura relaţiilor comerciale,  părţile putand conveni ca întârzierea în deschiderea acreditivului să justifice refuzul vânzătorului să livreze marfa.

6) Banca beneficiarului acreditivului este banca aleasă de beneficiar să încaseze, în nu mele şi pe seama acestuia, suma menţionată în acreditiv.

Beneficiarul va alege de regulă, o bancă situată pe teritoriul în care îşi are sediul. Banca beneficiarului nu are niciun fel de obligaţie în derularea unui acreditiv decât aceea de a încasa sumele plătite.

Procedura de deschidere a acreditivului documentar. Documente necesare

 • acreditivul de export cu plata la termen
 • copii ale documentelor remise în cadrul acreditivului
 • copia scrisorii de remitere la intern către client
 • copia scrisorii de remitere la extern a documentelor
 • copie mesaj swift testat de confirmare a plăţii la scadenţă primit de la banca emitentă în cazul acreditivelor domiciliate la banca emitentă

Acreditivul trebuie să conţină, încă de la deschidere, toate elementele necesare derulării sale, respectiv elementele definitorii:

 • informaţii privind părţile implicate în derulare, data şi locul emiterii, data şi locul expirării valabilităţii, tipul acreditivului, suma, valuta, specificări privind utilizarea parţială, transbordarea, detalii privind marfa, locul de încărcare şi destinaţia mărfii, termenul de încărcare a mărfii
 • elemente referitoare la documentele obligatorii ce trebuie prezentate contra plată.

Etape:

I. prezentarea cererii de deschidere a acreditivului.

Cererea se întocmeşte de către ordonator într-o limbă de circulaţie internaţională, mentionandu-se următoarele date:

 • numele şi adresa beneficiarului;
 • numărul şi data contractului referitor la efectuarea deconturilor prin acreditiv;
 • suma ce trebuie plătită;
 • descrierea mărfurilor cu specificarea cantităţii şi a preţului;
 • documentele contra cărora se efectuează utilizarea acreditivului în Banca Beneficiară;
 • condiţia de livrare a mărfurilor potrivit INCOTERMS;
 • termenul când trebuie prezentate documentele specificate de bancă pentru a încasa suma, sau pentru acceptare sau negociere;
 • valabilitatea acreditivului ( de regula până la 25 zile);

Alte mentiuni necesare:

 • livrări parţiale permise/nepermise,
 • cine suportă comisioanele bancare,
 • forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/ neconfirmat),
 • modul de realizare (prin plata la vedere/prin acceptare/prin negociere), transferabil/ netransferabil.

II. elaborarea propriu-zisă a acreditivului

Banca emitentă întocmeşte acreditivul documentar pe care-1 transmite beneficiarului prin intermediul băncii sale.

Avantajele acreditivului documentar:

 • acreditivul conferă siguranţă tuturor părţilor implicate (cumpărător, vânzător, banca emitentă) deoarece plata se efectuează numai dacă se dovedeşte că furnizorul a respectat în totalitate condiţiile prevăzute în acreditiv
  • siguranţa cumpărătorului că plata mărfii/serviciilor se va face numai contra documente ce atestă expedierea şi care sunt strict conforme cu termenii şi condiţiile acreditivului
  • siguranţa furnizorului (beneficiarul) de a încasa contravaloarea mărfii/serviciilor şi că au fost îndeplinite întocmai condiţiile convenite.
 • adaptabilitate permanentă la diversele forme pe care le pot avea schimburile internaţionale
 • asigură confidenţialitate şi promptitudine în derularea operaţiunilor stipulate prin acreditiv
 • asigura abordarea uniforma a băncilor de pe mapamond, fiind reglementat internaţional
 • reprezintă o modalitate de decontare, de garantare (acreditivul standby) si de finanţare(scontare acreditive)
 • acreditivulconstituie un aranjament bancar prin care o banca (banca emitentă) care acţionează în conformitate cu instrucţiunile primite de la un client (ordonator) se angajează irevocabil să plătească către exportator (beneficiar) o prezentare de documente conforme cu termenii şi condiţiile acreditivului
 • acreditivul reprezintă o soluţie optimă atât pentru exportator, care are garanţia primirii contravalorii mărfurilor livrate/ lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate, cât şi pentru importator, care are astfel siguranţa efectuării livrării mărfurilor şi/sau a prestării serviciilor.

Dezavantajele acreditivului documentar:

 • riscul de curs valutar;
 • spezele şi comisioanele bancare, care, în practică se suportă de fiecare parte pentru operaţiunile derulate în băncile din ţara lui.

Caracteristici:

 • Acreditivul poate fi deschis atât în lei cât şi în valută
 • Deschiderea acreditivului se face la cererea ordonatorului, în baza existenţei sursei de deschidere a acreditivului care poate fi: sursa proprie a clientului/credit/finanţare externă
 • Domicilierea acreditivului poate fi făcută la banca ordonatorului, la banca beneficiarului sau la o terţă bancă
 • Acreditivul documentar, prin natura sa, este o tranzacţie separată de contractul de vânzare sau de alt contract ce poate sta la baza lui
 • În toate etapele derulării acreditivului, toate părţile iau în considerare documentele şi nu mărfurile, serviciile şi/sau alte prestații la care documentele se referă
 • Băncile nu-şi asumă nici o responsabilitate cu privire la forma, autenticitatea, legalitatea Documentelor
 • Beneficiarii acreditivelor pot fi cumpărători/vânzători care vor sa minimizeze riscurile asociate unei tranzacţii comerciale

Forme şi tipuri:

- din punct de vedere al formei:

 • acreditiv irevocabil (nu poate fi modificat sau anulat fără consimţămîntul părţilor implicate)

- din punct de vedere al angajamentului de plată al băncii desemnate:

 • acreditiv irevocabil confirmat (la angajamentul ferm al băncii emitente se adaugă angajamentului de plată ferm al băncii confirmatoare)
 • acreditiv irevocabil neconfirmat (acreditivul este avizat beneficiarului fără nici un angajament sau responsabilitate a băncii avizatoare în afară de verificarea autenticităţii aparente a acreditivului)

- din punct de vedere al modului de utilizare:

 • acreditiv cu plata la vedere (plata se efectuează în momentul prezentării de către exportator - beneficiarul acreditivului - la ghişeele băncii plătitoare, a documentelor solicitate în  stricta conformitate cu termenii şi condiţiile acreditivului)
 • acreditiv cu plata diferata /la scadenţă (plata documentelor momentul prezentării acestora la banca, ci la o dată ulterioară – scadenta - menţionata expres în textul acreditivului)
 • acreditiv utilizabil prin acceptare (presupune obligaţia băncii emitente de a accepta şi plăţi la scadenţa convenită trate (cambii) trase de beneficiar asupra băncii emitente sau asupra unei terţe bănci nominate în acreditiv ca banca trasă, cu condiţia ca termenii şi condiţiile acreditivului să fi fost indepliniţi întocmai)
 • acreditive utilizabile prin negociere (cumpararea -de către banca desemnată- de trate trase asupra unei bănci, alta decât banca desemnată,şsi/sau documente în cadrul unei prezentări conforme, prin avansarea/acordul de a avansa fonduri beneficiarului în/ înainte de ziua bancară în care i se cuvine rambursarea fondurilor şi/sau documente prezentate în acreditiv)

- din punct de vedere al domicilierii: prin domicilierea unui acreditiv se înţelege locul unde va avea loc plata definitivă a contravalorii documentelor prezentate sau dacă se lucrează cu cambii, locul unde trebuie achitată cambia:

 • acreditiv domiciliat în ţara cumpărătorului importator;
 • acreditiv domiciliat în ţara vânzătorului exportator;
 • acreditiv domiciliat într-o ţară terţă - în cazul în care părţile nu cad de acord ca acreditivul să fie deschis în una din ţările lor.

- din punct de vedere al clauzelor speciale pe care le conţine:

 • acreditivul transferabil (pentru tranzactiile de intermediere)
 • acreditivul revolving (reinnoibil)
 • acreditivul documentar cu clauza roşie
 • acreditivul stand-by (funcţionează ca o scrisoare de garanţie bancară)

- din punct de vedere al rolului clienţilor pe care îi deserveşte în tranzacţie:

A. Acreditiv de import/emis

Este iniţiat de ordonator/importator care instructează banca sa (banca emitentă) să deschidă un acreditiv în favoarea beneficiarului/ exportatorului /(beneficiarului).

Pentru a deschide acreditive, operatorii economici doritori trebuie să dispună de sursa de deschidere (sursa proprie, credit bancar sau finanţare externă).

Documente necesare deschiderii acreditivului:

 • Cererea de deschidere de acreditiv (CDA) precum şi anexele aferente (dacă este cazul), completate în corelare cu datele din contractul extern/confirmarea de comandă/factura proformă ce stă la baza operaţiunii
 • Copia contractului comercial şi/sau a facturii proforme şi/sau a confirmării de comandă (conform solicitării băncii)
 • Declaraţie de Plată Externă (DPE)

B. Acreditiv de export/primit

Acreditivul de export este primit de către banca exportatorului de la o bancă externă (care l-a emis sau prin care tranzitează).

Încasarea acreditivului de export primit este asigurată prin intocmirea de documente conforme condiţiilor acestuia. In acest sens bancile oferă clienţilor lor consultanţă gratuita (inclusiv pre-contractuală pentru adaptarea documentelor la tranzacţii) şi pre-control de documente.

Securizarea încasării contravalorii exportului se poate realiza prin confirmarea de către banca exportatorului a acreditivului primit. Prin aceasta, contravaloarea exportului va fi creditată fără recurs în contul exportatorului, fiind eliminate riscurile politice, de insolvabilitate ale băncii emitente şi riscul de transfer.

Acreditivul de export poate fi utilizat pentru realizarea tranzacţiilor de intermediere, fără a fi nevoie de cash colateral. Acest lucru se poate realiza prin transferul acreditivului primit către un alt beneficiar (care este vanzatorul).

Cesiunea încasărilor din acreditivele de export se poate utiliza pentru garantarea plăţii sub-furnizorilor dvs şi a prestatorilor de servicii

In concluzie, puteţi opta pentru:

 • a) Acreditiv documentar
  • irevocabil, care vă asigurăacoperirea riscurilor comerciale
  • irevocabil şi confirmat, care vă asigură:
   • acoperirea riscurilor comerciale
   • acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară - politice şi de transfer, în cazul în care banca confirmatoare se află în altă ţară decât cea a băncii emitente
 • b) acreditivul utilizabil prin:
  • plată la vedere
  • plată la termen
  • acceptare
  • negociere
 • c) Scontarea acreditivelor de export cu plata la termen

Avantaje

 • creşterea lichidităţii (transformarea unei tranzacţii cu plata la termen în tranzacţie cu plata la vedere)
 • finanţarea integrală a tranzacţiei
 • eliminarea costurilor generate de administrarea şi urmărirea plăţii
 • nesolicitare de garanţii reale (ipoteci, gajuri)

Caracteristici

Destinaţia: Se acordă clienţilor băncii persoane juridice, la solicitarea acestora, pentru creanţe comerciale în valută asupra unui partener comercial nerezident, ce vor fi achiziţionate de la primul deţinător al acestora (exportatorul), creanţe născute din vânzări de bunuri sau prestări de servicii, concretizate sub forma acreditivului de export cu plata la termen; în funcţie de necesităţile clientului, pentru efectuarea oricăror plăţi, cu respectarea prevederilor legale

Moneda: valută convertibilă

Suma finanţată: valoarea nominală a acreditivului de export cu plata la termen

Scadenţa: se determină conform condiţiilor acreditivului, fără a depăşi un an de la data finanţării

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf