Documentar privind scutirea de TVA a operatiunilor de export, livrari intracomunitare si asimilate

16 Mai 2013, Documentare Fiscale

I. Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare

Potrivit Codului fiscal roman, sunt operatiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii, urmatoarele:

 • a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;
 • b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său,
 • c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri;
 • d) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri şi valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate;
 • e) prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara Comunităţii Europene de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia;

Justificarea scutirilor mentionate mai sus se face de către persoana impozabilă care poate avea calitatea de furnizor/prestator sau, după caz, de beneficiar.

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică numai în situaţia în care locul operaţiunii se consideră a fi în România, conform prevederilor Codului fiscal.

Scutirile cu drept de deducere sunt aplicate în măsura în care persoanele impozabile pot justifica scutirea cu documentele reglemementate prin legislatia fiscala.

Conform prevederilor Codului fiscala si a legislatiei data in aplicarea acestuia:

 • a) prin contract se înţelege şi comanda, urmată de executarea acesteia;
 • b) prestatorul este orice persoană care acţionează în nume propriu şi facturează o prestare de servicii;
 • c) beneficiarul este persoana pe numele căreia a fost emisă o factură pentru o prestare de servicii sau pentru o livrare de bunuri;
 • d) prin furnizor se înţelege orice persoană impozabilă care realizează o livrare de bunuri, respectiv producătorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care acţionează în nume propriu, dar în contul comitentului;
 • e) sunt considerate livrări de bunuri, bunurile transportate din România în afara Comunităţii Europene, chiar şi în lipsa unei tranzacţii comerciale;
 • f) livrările de bunuri care sunt transportate din teritoriul comunitar, în afara Comunităţii Europene, sunt denumite exporturi, iar furnizorul este denumit exportator.

Important: Pentru acele operaţiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici să fie în posesia documentelor de justificare a scutirii în momentul faptului generator, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea în cauză.

Detalierea conditiilor de scutire de TVA:

1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de furnizor sau de altă persoană în contul său, in urmatoarele conditii:

Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Comunităţii în contul furnizorului se înţelege orice persoană care face transportul.

Scutirea se aplică numai în situaţia în care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunităţii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la o altă persoană pentru efectuarea transportului.

Scutirea de taxă se justifică de către exportator cu următoarele documente:

 • a) factura sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;
 • b) unul dintre următoarele documente:
  • 1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  • 2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
 • c) documente din care să rezulte că transportul este realizat de furnizor ori în numele său, cum sunt:
  • documentul de transport,
  • comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul,
  • documentele de asigurare.
2) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, in urmatoarele conditii:

Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunităţii este cumpărătorul nestabilit în România sau altă persoană în contul său.

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se justifică de furnizorul care realizează livrarea cu urmatoarele documente:

 • a) factura sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;
 • b) unul dintre următoarele documente:
  • 1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  • 2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
 • c) documente din care să rezulte că transportul este realizat de client sau în numele său, cum sunt:
  • documentul de transport,
  • comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul,
  • documentele de asigurare.
3) Sunt scutite de taxă prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri, in urmatoarele conditii:

Scutirea de taxă pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de exportul de bunuri, se justifică de prestator în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă aceasta ar fi fost persoana obligată la plata taxei conform Codului fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă.

Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) factura sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, dacă acesta conţine cel puţin informaţiile prevăzute in Codul fiscal;
 • b) contractul încheiat cu beneficiarul;
 • c) documentele specifice de transport, în funcţie de tipul transportului, sau, după caz, copii de pe aceste documente;
 • d) documente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate.

Dacă locul serviciului de transport de bunuri este în România şi beneficiarul ar fi persoana obligată la plata taxei dacă operaţiunea nu ar fi scutită, acesta justifică scutirea de taxă pentru serviciile de transport legate direct de exportul de bunuri, cu:

 • a) factura emisă de prestator sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport;
 • b) contractul încheiat cu prestatorul;
 • c) documentele specifice de transport în funcţie de tipul transportului, sau, după caz, copii de pe aceste documente;
 • d) documente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate din Comunitate.

Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxă, operaţiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achiziţii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operaţiuni.

Se consideră documente specifice de transport, în funcţie de tipul transportului:

a) în cazul transportului auto:

 • Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR),
 • carnetul TIR şi, după caz
 • documentul de tranzit vamal comunitar T1;

b) în cazul transportului feroviar:

 • scrisoarea de trăsură,
 • documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila staţiei de expediţie,
 • documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieşirea mărfii din Comunitate, şi, după caz
 • documentul de tranzit vamal comunitar T1;

c) în cazul transportului multimodal cale ferată - naval:

 • scrisoarea de trăsură şi foaia de conosament
 • după caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

Scutirea de taxă pentru transporturile de bunuri se aplică şi în cazul transporturilor combinate.

Justificarea scutirii se realizează pe baza documentelor prevăzute în cazul prestatorului, sau în cazul beneficiarului, precum şi a documentelor specifice fiecărui tip de transport care intră în componenţa transportului combinat.

Scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, în cazul în care nu ar fi aplicată o scutire de taxă.

Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) contractul încheiat cu beneficiarul;
 • b) factura;
 • c) documentele din care să rezulte că sunt servicii accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate din Comunitate.

Dacă locul serviciilor accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită, pe baza următoarelor documente:

 • a) contractul încheiat cu prestatorul serviciilor;
 • b) factura emisă de prestator;
 • c) documentele din care să rezulte că serviciile sunt accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate.

Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxă, operaţiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achiziţii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operaţiuni.

Scutirea de taxă pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul de bunuri, se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă.

Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) contractul încheiat cu beneficiarul;
 • b) factura;
 • c) documentele din care să rezulte că prestările de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri.

Dacă locul altor servicii legate direct de exportul de bunuri este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită, pe baza următoarelor documente:

 • a) contractul încheiat cu prestatorul serviciilor;
 • b) factura emisă de prestator;
 • c) documentele din care să rezulte că prestările de servicii sunt legate direct de exportul de bunuri.
4) Sunt scutite de taxă prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, legate direct de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, in urmatoarele conditii:

Scutirea de taxă pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de importul de bunuri se justifică de prestator, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă aceasta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă.

Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) factura sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport;
 • b) contractul încheiat cu beneficiarul;
 • c) documentele specifice de transport, în funcţie de tipul transportului, sau, după caz, copii de pe aceste documente;
 • d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost importate în Comunitate şi că valoarea serviciilor este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate.

Dacă locul serviciilor de transport direct legate de importul de bunuri, a căror valoare este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită. Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) factura emisă de prestator sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport;
 • b) contractul încheiat cu prestatorul;
 • c) documentele specifice de transport, în funcţie de tipul transportului, sau, după caz, copii de pe aceste documente;
 • d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost importate în Comunitate şi că valoarea serviciilor este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate.

Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxă, operaţiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achiziţii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operaţiuni.

Scutirea de taxă pentru prestările de servicii accesorii transportului şi alte prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, se justifică de prestator, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă.

Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

 • a) factura;
 • b) contractul încheiat cu beneficiarul;
 • c) documentele din care să rezulte că prestările de servicii sunt accesorii transportului bunurilor importate în Comunitate sau sunt servicii aferente importului de bunuri în Comunitate şi că valoarea serviciilor este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate.

Dacă locul serviciilor accesorii transportului şi altor prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri a căror valoare este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită, cu următoarele documente:

 • a) factura emisă de prestator;
 • b) contractul încheiat cu prestatorul;
 • c) documentele din care să rezulte că serviciile respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri în Comunitate şi că valoarea serviciilor este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate.

Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxă, operaţiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achiziţii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operaţiuni.

5) Sunt scutite de taxă prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate ori importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia, in urmatoarele conditii:

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică prestărilor de servicii de prelucrare şi în cazul în care prestatorul de servicii care efectuează aceste servicii în baza unui contract încheiat cu un client nestabilit în România achiziţionează sau importă bunuri în vederea încorporării în produsul prelucrat ori în vederea utilizării în legătură directă cu produsele prelucrate.

Scutirea de taxă se aplică pentru prestările de servicii pentru care locul prestării se consideră în România şi se justifică cu documentele mentionate mai sus.

Orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

În cazul bunurilor importate în România în vederea prelucrării, calitatea de importator o poate avea fie proprietarul bunurilor, fie persoana impozabilă înregistrată in scopuri de TVA in Romania, care importă bunuri în România în regimul vamal de perfecţionare activă în sistem de rambursare, prevăzut la art. 114 paragraful 1 lit. (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, în vederea prelucrării, cu condiţia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operaţiuni să fie reexportate în afara Comunităţii sau să fie achiziţionate de către persoana impozabilă respectivă.

În situaţia în care bunurile rezultate în urma prelucrării nu sunt reexportate în afara Comunităţii, prestatorul de servicii care a importat bunurile în România în vederea prelucrării pierde dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente importului, cu excepţia cazului în care achiziţionează bunurile rezultate în urma prelucrării.

În situaţia în care locul prestării este considerat a fi în România, dacă bunurile rezultate în urma prelucrării nu sunt reexportate în afara Comunităţii, prestările de servicii de prelucrare nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Dacă serviciile sunt prestate către un beneficiar persoană impozabilă, stabilit în alt stat membru, locul prestării se consideră în statul membru în care este stabilit beneficiarul, serviciile fiind neimpozabile în România.

Scutirea de taxă pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achiziţionate din România sau din alte state membre ori importate de către clientul care nu este stabilit în România, se justifică de prestatorul serviciilor cu următoarele documente:

 • a) contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în România;
 • b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate;
 • c) copie de pe unul dintre următoarele documente:
  • 1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  • 2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
 • d) documentul de transport care atestă că bunurile rezultate în urma prelucrării părăsesc Comunitatea, dacă transportul bunurilor în afara Comunităţii intră în sarcina prestatorului de servicii, sau, după caz, copie de pe acest document, dacă transportul bunurilor în afara Comunităţii intră în sarcina clientului nestabilit în România.

Scutirea de taxă pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale importate de către prestatorul de servicii, se justifică de prestator cu următoarele documente:

 • a) contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în România;
 • b) factura pentru serviciile prestate;
 • c) autorizaţia de perfecţionare activă în sistem de rambursare;
 • d) declaraţia vamală pentru regimul vamal de perfecţionare activă în sistemul de rambursare;
 • e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate în urma prelucrării, care confirmă că acestea au părăsit teritoriul vamal comunitar, reprezentată de unul dintre următoarele documente:
  • 1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  • 2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
 • f) documentul de transport, care atestă că bunurile rezultate în urma prelucrării părăsesc Comunitatea, dacă transportul bunurilor în afara Comunităţii intră în sarcina prestatorului de servicii, sau, după caz, copie de pe acest document, dacă transportul bunurilor în afara Comunităţii intră în sarcina clientului nestabilit în România.

II. Scutiri pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

Potrivit Codului fiscal roman, sunt considerate operatiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii, urmatoarele:

 • a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu exceptiile prevazute de Codul fiscal
 • b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
 • c) livrările intracomunitare de produse accizabile către o persoană impozabilă;
 • d) livrările intracomunitare asimilate de bunuri (transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un alt stat membru), care ar beneficia de scutire dacă ar fi efectuate către altă persoană impozabilă, cu excepţia livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi.

Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri se justifică pe baza următoarelor documente:

 • a) factura în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru;
 • b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru;
 • c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare.

În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, scutirea de taxă se justifică prin:

 • a) factura sau, dacă furnizorul nu este o persoană impozabilă, contractul de vânzare-cumpărare;
 • b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru sau, după caz, prin dovada înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de destinaţie.

În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxă se justifică pe baza următoarelor documente:

 • a) autofactura în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizează transferul din România;
 • b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

III. Scutiri pentru serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în legătură cu exporturile, livrarile intracomunitare sau alte operatiuni asimilate

Sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu exporturile, livrarile intracomunitare sau alte operatiuni asimilate scutite. Scutirea de taxă se justifică de prestator în măsura în care locul prestării serviciului de intermediere este considerat a fi în România şi dacă acesta ar fi persoana obligată la plata TVA, în cazul în care nu s-ar aplica o scutire de TVA. Beneficiarul serviciului de intermediere are obligaţia să justifice scutirea de taxă dacă locul prestării este considerat în România şi în situaţia în care acesta ar fi persoana obligată la plata taxei, dacă operaţiunea nu ar fi scutită.

Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza facturii de comision şi a documentelor care atestă că serviciile sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite menţionate mai sus.

Prezentul doumentar se fundamenteaza pe prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal si ale OANAF nr. 2222 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf