Documentar privind impozitul pe dividende

07 Martie 2013, Documentare Fiscale

Beneficiari ai veniturilor sub forma de dividende platite de o persoană juridică romana sau o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, pot fi:

Persoane fizice:

 • rezidente in Romania
 • nerezidente in Romania:
  • rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
  • rezidente în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
  • rezidente intr-un stat situat in afara UE sau AELS

Persoane juridice:

 • rezidente in Romania
 • nerezidente in Romania:
  • rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
  • rezidente în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
  • rezidente intr-un stat situat in afara UE sau AELS

Regula generala: Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.

A. Se impun cu o cotă de 16% din suma bruta a acestora veniturile sub formă de dividende obtinute de catre:

Persoanele fizice

 • rezidente in Romania
 • nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări cu care România nu a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri

Persoane juridice

 • rezidente in Romania
 • nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări cu care România nu a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri si care nu sunt rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende

- veniturile sub forma dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv (CF art.36 alin.(4)).

- dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,

- dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române, în scopul creării de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea activităţii acesteia, conform obiectului de activitate înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

B. Se impun cu cota de impozit care se aplică asupra venitului din dividende prevăzută în convenţia pentru evitarea dublei impuneri, veniturile sub formă de dividende obtinute de catre:

- persoanele fizice nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri

- persoane juridice nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri si care nu indeplinesc conditiile de scutire de impozit

Atentie:

- În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

- Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă

C. Se impun cu cota de impozit mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri veniturile sub formă de dividende obtinute de catre:

1. persoanele fizice nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări din Uniunea Europeană

2. persoane juridice nerezidente in Romania, rezidente ale unei ţări din Uniunea Europeană si care nu indeplinesc conditiile de scutire de impozit

Atentie:

- Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia României cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

- Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă

D. Sunt scutite de impozit veniturile din dividendele plătite de o persoană juridică romana sau o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice nerezidente, daca:

1. persoana juridica străină beneficiară a dividendelor este rezidenta:

 • a. într-un alt stat membru al Uniunii Europene
 • b. Într-unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

2. persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a. are una dintre formele de organizare prevazute de Codul fiscal roman ( ex. “societate pe acţiuni”, “societate cu răspundere limitată”);
 • b. în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezidenta în scopul impunerii în afara Uniunii Europene sau Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;
 • c. plăteşte impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
 • d. deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plăteşte dividendul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare: “societate pe acţiuni”, “societate în comandită pe acţiuni”, “societate cu răspundere limitată”;

2. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

E. Modalitatea de plata a impozitului

Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi.

Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Nerezidenţii care obţin dividende de la un rezident din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, au obligaţia de a plăti impozit, care se calculează, se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri.

Acest impozit se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

F. Particularitati:

a) După data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru sunt neimpozabile  dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

2. minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile şi dividendele primite de persoana juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridică română îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1 – 3.

b) Formele de organizare pentru persoanele juridice străine sunt:

 • societăţile înfiinţate în baza legii cipriote, cunoscute ca "etaireies", supuse impozitului pe profit cipriot;
 • societăţile înfiinţate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilite limitee", "société cooperative", "société cooperative organisee comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'epargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public", şi alte societăţi constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;
 • societăţile înfiinţate în baza legii olandeze, cunoscute ca "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Cooperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op cooperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", şi alte societăţi constituite în baza legii olandeze şi supuse impozitului pe profit olandez.

c) Pentru a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul său de rezidenţă, precum şi de cele ale legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie să prezinte plătitorului de venit, în momentul realizării venitului:

 • certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă; certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România.
 • o declaraţie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor referitoare la:
 • perioada minimă de deţinere,
 • condiţia de participare minimă în capitalul persoanei juridice române,
 • încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute în Codul fiscal,
 • calitatea de contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală, însoţit de o traducere autorizată în limba română.

ATENTIE: Dacă certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen, veniturile din dividende se supun regulilor generale privind impozitul pe venit.

În momentul prezentării certificatului de rezidenţă fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se indică calitatea de beneficiar se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie.

Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf