Declaratii Fiscale - Pagina 3

14
Ian 2013

Noi precizari in instructiunile de completare a declaratiei 394 incepand cu anul 2013

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17/09.01.2013, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.992/2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, adaptat si pentru contribuabilii care aplica Sistemul TVA la incasare.

9
Ian 2013

Modelul si continutul formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat in M.Of. 887 din 27 decembrie 2012, s-a reglementat modelul şi conţinutul formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs care se utilizează pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013.
1
Aug 2012

Structura D112 anexa 8 cu validari

ANAF a publicat pe site-ul sau Anexa8 - cu validari pentru contribuabilii care au aplicatii proprii de creare a XML-ului atasat declaratiei D112, anexa  care contine modificarile generate de Proiectul de Ordin comun al ministrului Finantelor Publice, ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si ministrului Sanatatii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
25
Iul 2012

Precizari referitoare la depunerea formularelor 390 pentru luna iunie 2012 si 394 pentru trimestrul II 2012

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

390 - VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" pentru luna iunie 2012

394 - "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" pentru trimestrul II 2012 

10
Mai 2012

Instructiuni de completare a formularului (092) Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Formularul (092) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România":

- se completează în două exemplare de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară;

- se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare

  •  un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
  •  un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
4
Mai 2012

Instructiuni privind completarea si depunerea formularului 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania, cod 14.13.01.13

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

1. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1.1. activităţi independente;

1.2. cedarea folosinţei bunurilor;

1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

4
Mai 2012

Instructiuni de completare a formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cod 14.13.04.13

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

- optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

- contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

20
Apr 2012

Declaratii Fiscale care se pot depune Online

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Printr-un comunicat publicat pe site, ANAF  reaminteşte contribuabililor că pot depune online:

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 100; 

- Declaraţia rectificativă, formularul 710; 

- Declaraţia privind impozitul pe profit, formularul 101; 

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300; 

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301; 

- Decontul privind accizele, formularul 120; 

- Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formularul 130; 

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formularul 112; 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf