Modificarea si completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal prin OUG nr. 80 din 10 decembrie 2014, referitor la impunerea veniturilor din activitati independente

08 Ianuarie 2015, Codul Fiscal
Prin OUG nr. 80 din 10 decembrie 2014, publicată în M.Of. nr. 906 din 12 decembrie 2014, s-a modificat si completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru a se transpune in legislatia fiscala:

a) Prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare), pentru aplicarea regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de înregistrare are dreptul să reţină un anumit procent din plăţile care se transferă statului membru de consum
 • în cazul în care România este statul membru de înregistrare, va reţine un anumit procent din sumele transferate fiecărui stat membru de consum,
 • necesitatea schimbării monedei (din lei în euro) în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA şi în care se va achita suma TVA datorată în statele membre de consum de către persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile

b) Stabilirea nivelului accizelor în lei şi actualizarea cu creşterea preţurilor de consum pentru prevenirea fluctuaţiei veniturilor din accize la bugetul de stat în funcţie de variaţiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Centrală Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an, în funcţie de care se stabileşte nivelul în lei al accizelor pentru anul următor

c) Un nou regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale, având în vedere stimulentele fiscale acordate în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, creditele pentru investiţii etc.)

Modificarile si completarile aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin OUG 80/2014, privind impunerea veniturilor, sunt:

1. Se modifica modalitatea de determinare a venitului net anual din activităţi independente si se introduce obligativitatea completarii Registrului de evidenţă fiscală

Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Desi se elimina din text sintagma „contabilitatea în partidă simplă”, consideram ca aceasta metoda de conducere a contabilitatii ramane in vigoare pentru categoriile de contribuabili respectivi;

In vederea stabilirii venitului net anual,  contribuabilii care determina venitul anual în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, al carui model şi conţinut vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice

In cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit şi o altă activitate independentă, venitul net anual nu se mai determină pe baza contabilităţii în partidă simplă, ci se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

2. Pot opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii care obţin venituri din:

 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv
 • închirierea unui număr mai mare de 5 camere situate în locuințe proprietate personală
 • silvicultură şi piscicultură
 • activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit

3. Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,  este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi

Opţiunea se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

4. Particularitati privind utilizarea/completarea Registrului de evidenţă fiscală

a) Au obligaţia completarii Registrului de evidenţă fiscală

 • contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală
 • contribuabilii care  realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
 • contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv,
 • contribuabilii care realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere situate în locuințe proprietate personală
 • contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură
 • contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit

b) Nu au obligaţia completarii Registrului de evidenţă fiscală

 • contribuabilii care nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
 • contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit
c) Nu au obligaţii privind evidenţa contabilă
 • contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit,  
 • contribuabilii care  realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală  si îşi  îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit
 • contribuabilii care obţin venituri din alte surse.

5. Modul de calcul al impozitului anual datorat

Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,  impozitul fiind final;

Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent

Plătitorii de venituri persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, nu au obligaţia calculării, reținerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plata anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu

Pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente»

Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente»

Contribuabilii care realizează venituri impuse în sistem real, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, pe baza datelor din contabilitate, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Exceptie: cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

6. Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală, îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit, situatie in care au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege

7. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal.    

I. Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real,

II. contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf