Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

16 Noiembrie 2011, Codul Fiscal
Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost modificată şi completată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

În acest context, contribuabilii care au în derulare eşalonări la plată pot beneficia de facilităţile fiscale privind anularea penalităţilor.

Obiectul înlesnirilor la plată

Pentru obligaţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), organul fiscal poate acorda următoarele înlesniri la plată:

 • eşalonarea la plată, la cererea contribuabililor, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
 • amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată.

Înlesnirile la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de ANAF înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Procedură pentru eşalonarea la plată

Pentru obţinerea eşalonării la plată, trebuie parcurse următoarele etape:

 • depunerea cererii de eşalonare la plată, însoţită de documente justificative;
 • eliberarea certificatului de atestare fiscală;
 • emiterea acordului de principiu;
 • constituirea garanţiilor;
 • emiterea deciziei de eşalonare la plata a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere.

Termenul de finalizare a procedurii este de cel mult 60 de zile de la înregistrarea cererii. Procedura este valabilă atât pentru persoanele juridice cât şi pentru persoanele fizice.

Documentaţie

Cererea de acordare a eşalonărilor la plată trebuie să cuprindă: datele de identificare ale contribuabilului, perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, suma totală, justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia, precizări dacă s-a mai beneficiat de o alta eşalonare, data, semnătura contribuabilului, ştampila dacă este cazul.

De asemenea, cererea este însoţită de următoarele documente:

 1. declaraţia contribuabilului că nu este în procedura insolvenţei, că nu se află în dizolvare, că nu i s-a stabilit răspunderea potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006 sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.;
 2. documente sau informaţii relevante pentru argumentarea cererii;

În cazul persoanelor juridice se mai anexează:

 1. copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la Registrul Comerţului/Fisc;
 2. situaţia încasărilor şi plăţilor din ultimele 6 luni - format anexa la ordin;
 3. ultima balanţă de verificare;
 4. program de restructurare sau redresare financiară;
 5. situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii.

În cazul persoanelor fizice se anexează şi documentele:

 1. registrul jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii.
 2. programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

După primirea cererii organul fiscal verifică dacă cererea conţine elementele menţionate mai sus, este însoţită de documentele enumerate anterior, toate declaraţiile sunt depuse la termenele legale, existenţa unor sume de rambursat/de restituit/de plată la buget şi se procedează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare: un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează de către organul fiscal la dosarul înlesnirilor.

Acordul de principiu pentru eşalonare

Criteriile care se au în vedere la emiterea acordului de principiu sunt:

 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare.
 • să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.

În urma analizei acestor situaţii fie se elaborează acordul de principiu al autorităţii fiscale, fie se respinge cererea de eşalonare la plată.

Garanţiile solicitate pentru eşalonare

În termen de 30 de zile de la comunicarea acordului de principiu contribuabilul trebuie să constituie garanţii pentru eşalonarea la plată a sumelor.

Garanţiile constituite sub formă de mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului, sau sub formă de scrisoare de garanţie bancară trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.

 Garanţiile constituite sub formele de instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus un procent de până la 32% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată astfel:

 1.   pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;
 2.   pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;
 3.   pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;
 4.   pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%.

Emiterea deciziei de eşalonare la plată

După verificarea conformităţii garanţiilor, organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere.

Eşalonarea se acordă pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Alte precizări

Conform modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pe perioada eşalonării la plată, penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, se amână la plată prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de eşalonare la plată.

Garanţiile trebuie să acopere şi penalităţile de întârziere, precum şi majorările de întârziere amânate la plată.

În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate, penalităţile de întârziere, precum şi majorările de întârziere amânate la plată se anulează prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de finalizare a eşalonării la plată.

Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage pierderea valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a majorărilor de întârziere. În acest caz, odată cu decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată se comunică contribuabilului şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a majorărilor de întârziere.

În situaţia în care eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea, garanţiile se execută şi în contul penalităţilor de întârziere şi majorărilor de întârziere amânate la plată.

Aceste prevederi se aplică şi eşalonărilor la plată existente în curs la data de 17 septembrie 2011, precum şi unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate. În acest caz, organul fiscal, în termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de eşalonare, reface graficul de eşalonare pe care îl comunică contribuabilului. Până la data refacerii graficului de eşalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de eşalonare existent.

Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/2011; Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/2011; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764/2011

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: focus-giurgiu.ro

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf