Completarea si modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015

02 Februarie 2015, Codul Fiscal

Va informam ca, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a modificat şi completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Intrucât, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014, articolul 153 alineatul (9) din Codul fiscal, se  completează cu prevederi ce intra in vigoare începând cu data de 1 februarie 2015, referitoare la persoana impozabilă înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, supusă înmatriculării la registrul comerţului si cu sediul activităţii economice în România, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, prin OG 4/2015 se completează corespunzator si prevederile articolului 11 alineatele (1^3) - (1^4), referitoare la tratamentul operaţiunilor taxabile desfăşurate de  persoanele impozabile stabilite în România, în perioada  în care li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9).

Potrivit acestor completari, tratamentul fiscal reglementat prin articolul 11 alineatele (1^3) - (1^4), se aplica si in situatia in care organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală.

2. Avându-se în vedere  Decizia Curţii Constituţionale nr. 681 din 13 noiembrie 2014 care stabilește că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, rezultand necesitatea instituirii în Codul fiscal a unui tratament fiscal nediscriminatoriu acordat persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, se modifica si completeaza Codul fiscal astfel:

a) sunt scutite de impozit pe venit, veniturile realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, din

  • activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere.
  • salarii, prevăzute la art. 55 alin. (1) - (3)
  • pensii
  • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică

b) Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap II şi VII, scutite de impozit pe venit

c) Pentru veniturile din activităţi independente, sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap. II şi VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obţinute în perioada 1 ianuarie 2015 şi până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele reguli:

  • normele anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile;
  • în cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc şi nu se efectuează plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2016.

d) Pentru veniturile din activităţi independente, salarii, pensii, sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1 februarie 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

e) se abrogă prevederile Codului fiscal, conform carora

  • nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;
  • nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat

3. Avându-se în vedere necesitatea anulării efectelor abrogării eronate a art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, se introduce in Codul fiscal articolul 150^1, cu următorul cuprins:

ART. 150^1 - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare

(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), este:

a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.

4. Persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, careia  organele fiscale competente i-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA deoarece  nu a justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală, trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/ori servicii pentru care este  obligata la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care nu are un cod valabil de TVA.

5. Avându-se în vedere  necesitatea corelării prevederilor Capitolelor II și III ale Titlului IX^2 din Codul fiscal, în concordanță cu prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de persoane care beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuției, se completeaza Codul fiscal  cu următoarele prevederi:

1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, lunar.

(2) În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf