Modificari Cod de procedura fiscala - Ordonanta nr. 8 a Guvernului pentru modificarea si completarea legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar - fiscale

22 Februarie 2013, Codul De Procedura Fiscala

Stabilirea prin estimare a bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

Nedepunerea declaraţiilor privind venitul asigurat la sistemul public de către  întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere şi persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, dă dreptul organelor fiscale să stabilească prin estimare baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 29622 alin. 1 din Codul Fiscal, respectiv 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (2.117 x 35% = 741 lei).

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

Înscrierea în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se face de către organul emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

Verificarea persoanelor fizice - loc şi durată

Au fost introduse noi reguli privind verificarea persoanelor fizice, locul şi durata desfăşurării verificării, respectiv:

- persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. In situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la comunicarea solicitării. Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi venituri, menţionate mai sus, se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei;

- elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului Finanţelor Publice. Ordinul va fi emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei;

- verificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică;

- durata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni, în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate.

Executarea silită a titlurilor executorii emise de instituţiile publice

Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea ANAF. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanţate instituţiile publice.

Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea ANAF sau organelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor  administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local.

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară

Pe toată perioada suspendării executării silite, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. 32 din Codul de Procedură Fiscală, respectiv pentru obligaţiile fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor

În situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va înştiinţa despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi. Aceste prevederi sunt aplicabile popririlor înfiinţate după data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv 1 februarie 2013.

Autor: Lucian Huzum | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf