Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea procedurii amiabile pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

01 Februarie 2012, Codul De Procedura Fiscala

Prin O.G. nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30.01.2012, au fost introduse in Codul de procedura fiscala prevederi privind procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri,

Astfel, s-a introdus un nou titlu, Titlul VI^1, prin care se reglementeaza o procedura amiabila în cazul convențiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri:

- În baza prevederilor convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului respectiv, poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală inițierea procedurii amiabile, ANAF putand realiza procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenție sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate

  • potrivit noilor prevederi lae CPF, prin dublă impunere se înțelege situația în care acelaşi venit/profit impozabil se impozitează la două sau mai multe persoane române afiliate între care s‐au încheiat tranzacții.
  • in cazul tranzacțiilor între persoane române afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuată de către organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor datorate de respectiva persoană, este opozabilă şi organului fiscal pentru administrarea creanțelor celeilalte persoane afiliate.
  • ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care stă la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia de ajustare se comunică contribuabilului la care s‐a efectuat ajustarea, persoanei române afiliate la care se referă tranzacția ajustată, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanțelor datorate de persoana română afiliată.

Ajustarea este opozabilă organului fiscal competent pentru administrarea creanțelor datorate de persoana română afiliată numai dacă decizia de ajustare este definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac.

În vederea eliminării dublei impuneri ca urmare a ajustării venitului sau cheltuielii, cealaltă persoană afiliată poate corecta, corespunzător deciziei de ajustare, declarația fiscală aferentă perioadei fiscale în care s‐a desfăşurat respectiva tranzacție.

Această situație reprezintă condiție care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4) din Codul de Procedura Fiscala.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) şi (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf