Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea cooperarii administrative in domeniul fiscal

01 Februarie 2012, Codul De Procedura Fiscala

Prin OG 2/2012 s-au completat prevederile CPF cu noi prevederi referitoare la cooperarea administrativa in domeniul fiscal, introducandu-se un nou titlu, Titlul VII^1, ce cuprinde articolele 109^5 – 109^29.

Potrivit acestor noi prevederi, România cooperează cu celelalte state membre în vederea realizării unui schimb de informații care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privința taxelor şi impozitelor.

Sfera de aplicare

Noile prevederi privind cooperarea administrative in domeniul fiscal, se aplică tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute în cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de către stat, unitățile administrativ‐teritoriale ori subdiviziunile administrativ‐teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora, cu exceptia:

 • a) taxei pe valoarea adăugată, taxelor vamale şi accizelor, care fac obiectul unei alte legislații a Uniunii Europene privind cooperarea administrativă dintre statele membre;
 • b) contribuțiilor obligatorii la sistemul de securitate socială plătibile statului sau instituțiilor de securitate socială de drept public.

Taxele şi impozitele, astfel cum sunt prevăzute mai sus, nu se interpretează în niciun caz ca incluzând:

 • a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate şi alte documente emise de autoritățile publice;
 • b) contribuțiile de natură contractuală, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitățile publice.

 Prin modificarile aduse Codului de Procedura Fiscala, se introduc urmatoarele definiții:

 • a) autoritate competentă a unui stat membru ‐ autoritatea care a fost desemnată ca atare de către statul membru respectiv. În cazul în care acționează în temeiul prezentului titlu, un birou central de legătură, un departament de legătură sau un funcționar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate competentă prin delegare, potrivit art. 109^8;
 • b) birou central de legătură ‐ un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state membre în domeniul cooperării administrative;
 • c) departament de legătură ‐ orice birou, altul decât biroul central de legătură, care a fost astfel desemnat în vederea schimbului direct de informații în temeiul prezentului titlu;
 • d) funcționar autorizat ‐ orice funcționar care este autorizat să facă schimb direct de informații în temeiul prezentului titlu;
 • e) autoritate solicitantă – biroul central de legătură, un departament de legătură sau orice funcționar autorizat al unui stat membru care înaintează o cerere de asistență în numele autorității competente;
 • f) autoritate solicitată ‐ biroul central de legătură, un departament de legătură sau orice funcționar autorizat al unui stat membru care primeşte o cerere de asistență în numele autorității competente;
 • g) anchetă administrativă ‐ toate controalele, verificările şi alte acțiuni întreprinse de statele membre în exercitarea atribuțiilor lor, în scopul asigurării aplicării corecte a legislației fiscale;
 • h) schimb de informații la cerere – transmiterea de informații efectuată pe baza unei cereri adresate de statul membru solicitant statului membru solicitat într‐un caz specific;
 • i) schimb automat ‐ comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În contextul art. 109^12, informațiile disponibile se referă la informații din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, care pot fi accesate potrivit procedurilor de colectare şi procesare a informațiilor din acel stat membru;
 • j) schimb spontan ‐ comunicarea nesistematică, în orice moment şi fără o cerere prealabilă, a unor informații către un alt stat membru;
 • k) persoană ‐ orice persoană fizică sau juridică, orice asociere de persoane căreia îi este recunoscută, prin lege, capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut de persoană juridică, sau orice altă entitate, indiferent de natura sau forma acesteia, fie că are sau nu personalitate juridică, care deține ori gestionează active care, alături de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe sau impozite care fac obiectul prezentului titlu;
 • l) mijloace electronice – utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitală, şi stocarea datelor, şi prin utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;
 • m) rețea CCN ‐ platforma comună bazată pe rețeaua comună de comunicații (CCN) dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între autoritățile competente din domeniul vamal şi fiscal.

 Agenția Națională de Administrare Fiscală este autoritatea competentă din România pentru cooperarea in domeniul fiscal precum şi pentru contactele cu Comisia Europeană, fiind responsabilă de informarea Comisiei Europene şi a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de legătură.

Competente:

 • poate desemna departamente de legătură cu competențe repartizate potrivit legislației sau politicii sale naționale.
 • poate desemna funcționari autorizați.

Biroul central de legătură poate fi desemnat responsabil şi de contactele cu Comisia Europeană,  avand obligatia de a actualiza lista departamentelor de legătură şi de a o pune la dispoziția birourilor centrale de legătură din celelalte  state membre interesate, precum şi a Comisiei Europene. De asemenea, are responsabilitatea de a actualiza lista acestor funcționari autorizați şi de a o pune la dispoziția birourilor centrale de legătură din celelalte state membre interesate, precum şi a Comisiei Europene.

Procedura aplicabilă schimbului de informații la cerere

La cererea autorității solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitată din România comunică acesteia informații pe care le deține sau pe care le obține în urma anchetelor administrative.

Anchete administrative

Autoritatea competenta din România asigură efectuarea oricăror anchete administrative necesare pentru a obține informațiile solicitate.

 • În cazul în care autoritatea solicitată din România decide că nu este necesară nicio anchetă administrativă, aceasta comunică de îndată autorității solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii.
 • În cazul în care autoritatea solicitantă din alt stat membru îi solicită în mod expres, autoritatea solicitată din România transmite documente originale, cu condiția ca acest lucru să nu contravină dispozițiilor în vigoare din România.

Termene pentru schimbul de informații la cerere

Autoritatea solicitată din România furnizează informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de şase luni de la data primirii cererii.

Daca autoritatea solicitată din România deține deja informațiile cerute, transmiterea acestora se face în termen de două luni de la data primirii cererii.

Sfera de aplicare şi condițiile schimbului automat obligatoriu de informații

Autoritatea competentă din România comunică autorității competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, informațiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014 şi care sunt disponibile cu privire la rezidenții din acel stat membru şi la următoarele categorii specifice de venituri şi de capital, astfel cum sunt acestea înțelese în temeiul legislației naționale din România:

 • a) venituri din muncă;
 • b) remunerații plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora;
 • c) produse de asigurări de viață neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul schimbului de informații sau al altor măsuri similare;
 • d) pensii;
 • e) proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri din bunuri imobile.

Sfera de aplicare şi condițiile schimbului spontan de informații

Autoritatea competentă din România comunică autorității competente din orice alt stat membru interesat informațiile solicitate, în oricare dintre următoarele situații:

 • a) autoritatea competentă din România are dovezi pe baza cărora presupune că pot exista pierderi fiscale într‐un alt stat membru;
 • b) o persoană impozabilă obține o reducere sau o scutire de impozit în România care ar putea determina o mărire a impozitului sau o obligație de plată a impozitului într‐un alt stat membru;
 • c) afacerile între o persoană impozabilă din România şi o persoană impozabilă din alt stat membru sunt realizate printr‐una sau mai multe țări, astfel încât să rezulte o scădere a impozitului în România sau în celălalt stat membru sau în amândouă;
 • d) autoritatea competentă din România are dovezi pe baza cărora presupune că poate avea loc o diminuare a impozitului în urma unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul unor grupuri de întreprinderi;
 • e) informațiile transmise unui stat membru de către autoritatea competentă a altui stat membru au permis obținerea unor informații care pot fi importante în evaluarea impozitului datorat în cel de al doilea stat membru.

Autoritatea competentă din România poate să comunice, prin schimb spontan, autorităților competente din celelalte state membre orice informații de care are cunoştință şi care pot fi utile acestora.

Termene pentru schimbul spontan de informații

Autoritatea competentă din România căreia i se pun la dispoziție informațiile prevăzute mai sus, transmite informațiile respective autorității competente a oricărui alt stat membru interesat, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la data la care informațiile au fost puse la dispoziție.

Alte forme de cooperare administrativă: prezența în birourile administrative şi participarea la anchetele administrative

Prin acord între autoritatea solicitantă din alt stat membru şi autoritatea solicitată din România şi potrivit condițiilor stabilite de aceasta din urmă, funcționarii împuterniciți de autoritatea solicitantă din alt stat membru pot, în vederea schimbului de informații, să fie prezenți în birourile în care îşi desfăşoară activitatea autoritățile administrative ale României şi/sau să fie prezenți la anchetele administrative efectuate pe teritoriul României.

În măsura în care acest lucru este permis potrivit legislației din România, atunci când funcționarii autorității solicitante din alt stat membru sunt prezenți în timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva diverse persoane şi pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face obiectul unei anchete de a respecta măsurile de control luate de funcționarii autorității solicitante din alt stat membru este tratat de către autoritatea solicitată din România drept un refuz împotriva propriilor săi funcționari.

Funcționarii împuterniciți de statul membru solicitant prezenți în România potrivit alin. (1) trebuie să fie în măsură să prezinte în orice moment o împuternicire scrisă în care le sunt indicate identitatea şi calitatea oficială.

Cooperarea administrativă prin efectuarea de controale simultane

Autoritatea competentă din România identifică în mod independent persoanele pentru care intenționează să propună un control simultan si notifică autorităților competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan şi indică motivele acestei alegeri, precum şi perioada în care trebuie efectuate aceste controale.

 • Autoritatea competentă din România decide dacă doreşte să participe la controalele simultane şi confirmă autorității competente care a propus controlul simultan acordul său sau îi comunică refuzul său motivat.
 • Autoritatea competentă din România desemnează un reprezentant însărcinat cu supravegherea şi coordonarea operațiunii de control.

Cereri de notificare

La cererea autorității competente a unui stat membru, autoritatea competentă din România comunică destinatarului, potrivit art. 44 din CPF, toate actele şi deciziile emise de autoritățile administrative ale statului membru solicitant şi care se referă la aplicarea pe teritoriul său a legislației privind taxele şi impozitele reglementate.

Cererile de notificare precizează obiectul actului sau al deciziei care trebuie notificat(ă) şi indică numele şi adresa destinatarului, precum şi orice alte informații care pot facilita identificarea acestuia.

Rezultatul utilizării informațiilor

În cazul în care autoritatea competentă din România furnizează informații, aceasta poate solicita autorității competente care primeşte informațiile să transmită rezultatul utilizării informațiilor primite.

În cazul în care i se solicită un asemenea răspuns, autoritatea competentă din România care a primit informațiile transmite autorității competente care a furnizat informațiile rezultatul utilizării informațiilor, fără a aduce atingere normelor privind secretul fiscal şi protecția datelor, aplicabile în România, în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de trei luni de la momentul în care se cunoaşte rezultatul utilizării informațiilor solicitate.

Transmiterea de informații şi documente

Informațiile comunicate României de către statele membre sub orice formă intră sub incidența secretului profesional şi se bucură de protecția conferită informațiilor de acest tip în temeiul legislației din România.

Astfel de informații pot fi utilizate pentru:

 • administrarea şi aplicarea legislației din România referitoare la taxele şi impozitele reglementate;
 • evaluarea şi aplicarea altor taxe şi impozite
 • evaluarea şi aplicarea contribuțiilor obligatorii la sistemul de securitate socială.
 • a fi folosite în legătură cu procedurile judiciare şi administrative care pot implica sancțiuni, inițiate ca urmare a încălcării legislației fiscale, fără a aduce atingere normelor şi dispozițiilor generale care  reglementează drepturile făptuitorului, suspectului sau inculpatului ori contravenientului, precum şi ale martorilor în cadrul acestor proceduri.

Informațiile şi documentele primite de România pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute, cu permisiunea autorității competente a statului membru care comunică informații  şi numai în măsura în care acest lucru este permis în temeiul legislației din România.

Informațiile, rapoartele, declarațiile şi orice alte documente, precum şi copiile certificate sau extrasele din aceste documente, obținute de autoritatea solicitată din alt  stat membru şi comunicate autorității solicitante din România, pot fi invocate ca dovezi de către organismele competente din România, în acelaşi mod ca informațiile, rapoartele, declarațiile şi orice alte documente similare furnizate de o autoritate din România.

Limite

Autoritatea solicitată din România furnizează autorității solicitante dintr‐un alt stat membru informațiile cerute, cu condiția ca autoritatea solicitantă să fi epuizat sursele uzuale de informații pe care le‐ar fi putut utiliza în această situație pentru a obține informațiile solicitate, fără a risca să pună în pericol atingerea scopului urmărit.

Autoritatea solicitantă din România solicită informații autorității competente din alt stat membru numai în situația în care au fost epuizate sursele uzuale de informații pe care le‐ar fi putut utiliza în această situație pentru a obține informațiile solicitate, fără a risca să pună în pericol atingerea scopului urmărit.

România nu are obligația de a efectua anchete sau de a comunica informații, în cazul în care efectuarea acestor anchete sau obținerea informațiilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrară legislației din România.

Autoritatea competentă din România poate refuza să furnizeze informații, în cazul în care statul membru solicitant nu este în măsură, din motive juridice, să furnizeze informații similare.

Furnizarea de informații poate fi refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

Obligații

În cazul în care un stat membru solicită informații, România recurge la mecanismul său de colectare de informații pentru a obține informațiile solicitate, chiar dacă acestea nu îi sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Această obligație nu poate fi în niciun caz interpretata în sensul autorizării României să refuze furnizarea informațiilor pentru că acestea nu prezintă un interes național sau pentru că aceste informații sunt deținute de o bancă, de o altă instituție financiară, de o persoană desemnată sau care acționează în calitate de agent sau de administrator, sau că informațiile respective se referă la participațiile la capitalul unei persoane.

România poate refuza transmiterea informațiilor solicitate în cazul în care aceste informații se referă la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informații ar fi putut fi refuzată în temeiul art. 124^35 alin. (1) din Codul fiscal dacă ar fi fost solicitate înainte de data de 11 martie 2011.

Formulare‐tip şi formate electronice

Cererile de informații şi de anchete administrative formulate şi răspunsurile aferente, confirmările de primire, cererile de informații generale suplimentare şi declarațiile de incapacitate sau de refuz se trimit, în măsura posibilului, pe baza unui formular‐tip adoptat de Comisia Europeană potrivit procedurii prevăzute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

Formularele‐tip pot fi însoțite de rapoarte, declarații sau orice alte documente, precum şi de copii certificate sau de extrase din acestea.

Formularul‐tip include cel puțin următoarele informații care trebuie furnizate de către autoritatea solicitantă:

 • a) identitatea persoanei care face obiectul examinării sau al anchetei;
 • b) scopul fiscal urmărit.

În măsura cunoscută şi în acord cu evoluțiile internaționale, autoritatea solicitantă din România poate furniza numele şi adresa oricărei persoane despre care se crede că deține informațiile solicitate, precum şi orice element care poate facilita colectarea de informații de către autoritatea solicitată din alt stat membru.

Măsuri practice

Informațiile se furnizează, în măsura posibilului, prin mijloace electronice, utilizând rețeaua CCN.

Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, şi documentele anexate pot fi redactate în orice limbă aleasă de comun acord de autoritatea solicitată şi autoritatea solicitantă. Cererile respective sunt însoțite de o traducere în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru al autorității solicitate numai în situații speciale, când autoritatea solicitată motivează cererea de traducere.

Protecția datelor

Toate schimburile de informații se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf