Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta nr. 15 din 23 august 2012

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. I poz. 4 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

 

ART. I

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care îsi înceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se recupereaza de catre contribuabilii nou-înfiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care nu îsi înceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca întreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta."

2. La articolul 27^1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. a), în situatia în care societatea cedenta înregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România."

3. La articolul 27^1 alineatul (10^2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. b), în situatia în care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana înregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situat în România;".

4. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac exceptie veniturile din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere si sunt înregistrati fiscal potrivit legislatiei în materie;".

5. La articolul 52, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (1) nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentând plata anticipata din veniturile platite daca efectueaza plati catre:

a) asocierile fara personalitate juridica, cât si persoanele juridice care conduc contabilitate în partida simpla si pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu;

b) persoanele fizice, platile efectuate de platitorii de venituri de la alin. (1) reprezentând venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii."

6. La articolul 128 alineatul (4), litera d) se abroga.

7. La articolul 128 alineatul (8), literele a) - c) se abroga.

8. La articolul 128 alineatul (12), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implica evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate în statul membru în care se termina expedierea ori transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fusesera expediate sau transportate initial;".

9. La articolul 133 alineatul (5), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) locul de închiriere, cu exceptia închirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile este locul în care clientul este stabilit, îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Prin închiriere se înteleg inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport. Prin exceptie, locul de închiriere a unei ambarcatiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu exceptia închirierii pe termen scurt, este locul unde ambarcatiunea de agrement este pusa efectiv la dispozitia clientului, în cazul în care serviciul respectiv este prestat efectiv de catre prestator din locul în care este situat sediul activitatii sale economice sau sediul sau fix. Prin termen scurt se întelege detinerea sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, în cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile."

10. La articolul 133, alineatul (6) se abroga.

11. La articolul 134, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

"(4^1) În cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul de TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3), regimul de impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor în care se emite o factura sau se încaseaza un avans, înainte de data la care intervine faptul generator. În aceste situatii se aplica regimul de impozitare în vigoare la data emiterii facturii sau la data încasarii avansului, dupa caz."

12. La articolul 134, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5) În cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, si la art. 134^2 alin. (2) lit. b), daca a fost încasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, mai putin în cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la încasare pentru care se aplica regulile stabilite la art. 134^2 alin. (7). Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile întreprinderi prevazute la art. 152, care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) - (5), în cazul modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si (4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei conform art. 134^2 alin. (1) si (2)."

13. La articolul 134^1, dupa alineatul (10) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), livrarea continua de bunuri, altele decât cele prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f), pe o perioada care depaseste o luna calendaristica, care sunt expediate sau transportate într-un alt stat membru decât cel în care începe expedierea ori transportul bunurilor si care sunt livrate în regim de scutire de TVA sau care sunt transferate în regim de scutire de TVA într-un alt stat membru de catre o persoana impozabila în scopul desfasurarii activitatii sale economice, în conformitate cu conditiile stabilite la art. 143 alin. (2), se considera ca fiind efectuata în momentul încheierii fiecarei luni calendaristice, atât timp cât livrarea de bunuri nu a încetat.

(12) Prestarile de servicii care nu se regasesc la alin. (7) - (10) se considera efectuate la data finalizarii prestarii serviciului respectiv."

14. Articolul 134^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 134^2

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încaseaza avansul, pentru platile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata înainte de data livrarii ori prestarii acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vânzare, de jocuri sau alte masini similare.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a) se aplica sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, astfel:

a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui în care nu a depasit plafonul, cu exceptia situatiei în care persoana impozabila este înregistrata din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prevazut la art. 156^3 alin. (13) si care aplica sistemul de la data înscrisa în decizia de înregistrare în registru. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, conform art. 132 si 133, realizate în cursul unui an calendaristic;

b) în cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitatii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului calendaristic curent, începând cu data înregistrarii în scopuri de TVA.

(4) Daca în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile prevazute la alin. (3) depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplica pâna la sfârsitul perioadei fiscale urmatoare celei în care plafonul a fost depasit.

(5) În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. În situatia în care factura nu a fost emisa în termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru persoanele impozabile prevazute la alin. (3), dar nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul TVA la încasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi în România. Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la încasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;

b) în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;

c) în cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 - 152^3;

d) în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este încasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;

e) în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

(7) În cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau iesirea în/din sistemul de TVA la încasare se aplica urmatoarele reguli:

a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise înainte de data intrarii în sistemul de TVA la încasare, indiferent daca acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea în sistemul TVA la încasare, nu se aplica prevederile alin. (3) si (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise înainte de data intrarii în sistemul de TVA la încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data intrarii persoanei impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) si (5) pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii în sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile;

b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise înainte de data iesirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent daca acestea sunt ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa iesirea din sistemul TVA la încasare, se continua aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) si (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise înainte de data iesirii din sistemul de TVA la încasare, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data iesirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor aplica prevederile alin. (3) si (5) numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate înainte de iesirea din sistem a persoanei impozabile.

(8) Pentru determinarea taxei aferente încasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila potrivit prevederilor alin. (3), fiecare încasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicându-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100 / 124, în cazul cotei standard, si 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, în cazul cotelor reduse. Aceleasi prevederi se aplica corespunzator si pentru situatiile prevazute la alin. (5).

(9) În cazul evenimentelor mentionate la art. 138, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

(10) În situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica*) sistemul TVA la încasare, în cazul evenimentelor mentionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitatii taxei se aplica urmatoarele prevederi:

a) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. a):

1. în cazul în care operatiunea este anulata total înainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;

2. în cazul în care operatiunea este anulata partial înainte de livrare/prestare, se opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar în situatia în care cuantumul taxei aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii;

b) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. b) se aplica corespunzator prevederile lit. a);

c) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. c) se aplica corespunzator prevederile lit. a) pct. 2;

d) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. d) se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;

e) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. e) se aplica corespunzator prevederile lit. a).

(11) În situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la încasare, daca evenimentele mentionate la art. 138 intervin dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia, taxa este exigibila la data la care intervine evenimentul."

15. Articolul 134^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 134^3

Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 134^2, în cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute la art. 155 alin. (14) sau, dupa caz, la emiterea autofacturii prevazute la art. 155 alin. (8) ori în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/autofactura pâna la data respectiva.

(2) Prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. b) nu se aplica în ceea ce priveste livrarile si transferurile de bunuri prevazute la alin. (1)."

16. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 135

Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri

(1) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, în statul membru în care se face achizitia.

(2) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute în legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (14) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (8) ori în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/autofactura pâna la data respectiva."

17. La articolul 139^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri, se exprima în valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza, iar, în cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la încasare. În situatia în care se utilizeaza cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana, conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizeaza prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. În contractele încheiate între parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana."

18. La articolul 140, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) În cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabila este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor în care este emisa o factura sau este încasat un avans, înainte de data livrarii/prestarii, pentru care se aplica cota în vigoare la data la care a fost emisa factura ori la data la care a fost încasat avansul."

19. La articolul 140, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) În cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2), precum si în situatia prevazuta la alin. (3^1)."

20. La articolul 145, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8) este amânat pâna în momentul în care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

(1^2) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8) este amânat pâna în momentul în care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160."

21. La articolul 146 alineatul (1), literele a) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa în conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii în cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare;

..........................................................................

f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 130^1 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (8), emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 155^1 alin. (1)."

22. La articolul 147, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu urmatorul cuprins:

"(17) Prevederile prezentului articol se aplica si de persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la încasare. Pentru determinarea pro-rata sumele de la numitor si de la numarator se determina în functie de data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei conform regulilor generale."

23. La articolul 148 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei în cazul:

a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator, precum si bunurilor furate dovedite legal prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

b) bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activelor corporale fixe casate, altele decât bunurile de capital, în conditii stabilite prin norme;

c) perisabilitatilor, în limitele prevazute prin lege, precum si a pierderilor tehnologice sau, dupa caz, al altor consumuri proprii, în conditii stabilite prin norme;

d) situatiilor prevazute la art. 128 alin. (8)."

24. La articolul 149 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) în situatia în care bunul de capital îsi înceteaza existenta, cu urmatoarele exceptii:

1. bunul de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

2. bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator;

3. bunul de capital este furat, în conditiile în care furtul este dovedit legal prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

4. situatiile prevazute la art. 128 alin. (8);".

25. La articolul 151^2, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (19):".

26. La articolul 151^2, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (4) si (6), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):".

27. La articolul 151^2, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Furnizorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):".

28. La articolul 152, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Persoana impozabila care îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxa. În cazul persoanelor impozabile care ar fi obligate pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în cifra de afaceri prevazuta la alin. (1) se cuprind operatiunile prevazute la alin. (2) în functie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fara aplicarea sistemului TVA la încasare."

29. Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 155

Facturarea

(1) În întelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, daca acestea îndeplinesc conditiile stabilite în prezentul articol.

(2) Orice document sau mesaj care modifica si care se refera în mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura.

(3) În întelesul prezentului titlu, prin factura electronica se întelege o factura care contine informatiile solicitate în prezentul articol si care a fost emisa si primita în format electronic.

(4) Fara sa contravina prevederilor alin. (30) - (34) se aplica urmatoarele reguli de facturare:

a) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi în România, conform prevederilor art. 132 si 133, facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol. Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii nu se considera a fi în România, conform prevederilor art. 132 si 133, facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii;

b) prin exceptie de la prevederile lit. a):

1. pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de o persoana impozabila stabilita în România în sensul art. 125^1 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol daca furnizorul/prestatorul nu este stabilit în statul membru în care are loc livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 132 si 133, si persoana obligata la plata TVA este persoana careia i se livreaza bunurile sau i se presteaza serviciile;

2. pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi în România, conform art. 132 si 133, efectuate de un furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar este stabilit în Comunitate, conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), iar persoana obligata la plata taxei conform art. 150 este beneficiarul catre care s-au efectuat respectivele livrari/prestari, facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este stabilit furnizorul/prestatorul.

În situatia în care beneficiarul este persoana care emite factura în numele si în contul furnizorului/prestatorului conform prevederilor alin. (17), se aplica prevederile lit. a);

c) prin exceptie de la prevederile lit. a), pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de o persoana impozabila stabilita în România în sensul art. 125^1 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol daca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în Comunitate în conformitate cu prevederile art. 132 si 133.

(5) Persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, în urmatoarele situatii:

a) pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate;

b) pentru fiecare vânzare la distanta pe care a efectuat-o, în conditiile art. 132 alin. (2) si (3);

c) pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) - c);

d) pentru orice avans încasat în legatura cu una dintre operatiunile mentionate la lit. a) si b).

(6) Prin exceptie de la alin. (5) lit. a) si d), persoana impozabila nu are obligatia emiterii de facturi pentru operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2).

(7) Persoana înregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, în termenul prevazut la alin. (15), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.

(8) Persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura, în termenul prevazut la alin. (14), pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în conditiile prevazute la art. 128 alin. (10), si pentru fiecare operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri efectuate în România în conditiile prevazute la art. 130^1 alin. (2) lit. a).

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicita factura:

a) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decât cele mentionate la lit. a), furnizate catre beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fara nominalizarea cumparatorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor, accesul pe baza de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri, expozitii;

c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decât cele mentionate la lit. a) si b), furnizate catre beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se încaseaza prin automate, servicii de reîncarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite. Prin norme se vor stabili documentele pe care furnizorii/prestatorii trebuie sa le întocmeasca în vederea determinarii corecte a bazei de impozitare si a taxei colectate pentru astfel de operatiuni.

(10) Persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol poate opta pentru emiterea facturii.

(11) Persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum si persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) pot emite facturi simplificate în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 139^1;

b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura conform alin. (2).

(12) În urma consultarii Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al ministrului finantelor publice se aproba ca persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum si persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) sa înscrie în facturi doar informatiile prevazute la alin. (20), în urmatoarele cazuri, conform procedurii stabilite prin norme:

a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 139^1; sau

b) în cazul în care practica administrativa ori comerciala din sectorul de activitate implicat sau conditiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligatiilor mentionate la alin. (19) sau la alin. (22) sa fie extrem de dificila.

(13) Prevederile alin. (11) si (12) nu se aplica în cazul operatiunilor prevazute la alin. (5) lit. b) si c) sau atunci când persoana impozabila, care este stabilita în România, efectueaza livrarea de bunuri ori prestarea de servicii pentru care taxa este datorata în alt stat membru, în care aceasta persoana nu este stabilita, iar persoana obligata la plata TVA este persoana careia i-au fost livrate bunurile sau i-au fost prestate serviciile în acest alt stat membru.

(14) Pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate în conditiile art. 143 alin. (2), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei.

(15) Pentru alte operatiuni decât cele prevazute la alin. (14), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.

(16) Persoana impozabila poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri, prestari separate de servicii, catre acelasi client, în urmatoarele conditii:

a) sa se refere la operatiuni pentru care a luat nastere faptul generator de taxa sau pentru care au fost încasate avansuri într-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica;

b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri, prestarii de servicii sau încasarii de avansuri sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

(17) Pot fi emise facturi de catre beneficiar în numele si în contul furnizorului/prestatorului în conditiile stabilite prin norme.

(18) Pot fi emise facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului în conditiile stabilite prin norme, cu exceptia situatiei în care partea terta este stabilita într-o tara cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca.

(19) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, în cazul în care acestea nu sunt incluse în pretul unitar;

j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în functie de cotele taxei;

k) în cazul în care factura este emisa de beneficiar în numele si în contul furnizorului, mentiunea «autofactura»;

l) în cazul în care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) în cazul în care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa»;

n) în cazul în care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei - agentii de turism»;

o) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de arta» sau «regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;

p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la încasare»;

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

(20) Facturile emise în sistem simplificat în conditiile prevazute la alin. (11) si (12) trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

(21) În situatia prevazuta la alin. (4) lit. b) pct. 1, furnizorul/prestatorul stabilit în România poate sa omita din factura informatiile prevazute la alin. (19) lit. i) si j) si sa indice, în schimb, valoarea impozabila a bunurilor livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau volumul acestora si la natura lor. În cazul aplicarii prevederilor alin. (4) lit. b) pct. 2, factura emisa de furnizorul/prestatorul care nu este stabilit în România poate sa nu contina informatiile prevazute la echivalentul din Directiva 112 al alin. (19) lit. i) si j).

(22) Sumele indicate pe factura se pot exprima în orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sa fie exprimata în lei. În situatia în care valoarea taxei colectate este exprimata într-o alta moneda, aceasta va fi convertita în lei utilizând cursul de schimb prevazut la art. 139^1.

(23) Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptarii de catre destinatar.

(24) Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi, indiferent ca este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii pâna la sfârsitul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoana impozabila stabileste modul de garantare a autenticitatii originii, a integritatii continutului si a lizibilitatii facturii. Acest lucru poate fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pista fiabila de audit între o factura si o livrare de bunuri sau prestare de servicii. «Autenticitatea originii» înseamna asigurarea identitatii furnizorului sau a emitentului facturii. «Integritatea continutului» înseamna ca nu a fost modificat continutul impus în conformitate cu prezentul articol.

(25) În afara de controalele de gestiune mentionate la alin. (24), alte exemple de tehnologii care asigura autenticitatea originii si integritatii continutului facturii electronice sunt:

a) o semnatura electronica avansata în sensul art. 2 alin. (2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice, bazata pe un certificat calificat si creata de un dispozitiv securizat de creare a semnaturii în sensul art. 2 alin. (6) si (10) din Directiva 1999/93/CE;

b) un schimb electronic de date (electronic data interchange - EDI), astfel cum a fost definit la art. 2 din anexa I la Recomandarile Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind aspectele juridice ale schimbului electronic de date, în cazul în care acordul privind schimbul prevede utilizarea unor proceduri prin care se garanteaza autenticitatea originii si integritatea datelor.

(26) În cazul facturilor emise prin mijloace electronice de furnizori/prestatori care sunt stabiliti în tari cu care nu exista niciun instrument juridic privind asistenta reciproca având o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 2010/24/UE a Consiliului Uniunii Europene din 16 martie 2010 privind asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor legate de impozite, taxe si alte masuri si de Regulamentul (UE) 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adaugata, pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii care au locul în România, asigurarea autenticitatii originii si integritatii continutului facturii trebuie realizata exclusiv prin una din tehnologiile prevazute la alin. (25).

(27) În situatia în care pachete care contin mai multe facturi emise prin mijloace electronice sunt transmise sau puse la dispozitia aceluiasi destinatar, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singura data, cu conditia ca acestea sa fie accesibile pentru fiecare factura.

(28) Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura.

(29) Stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta stocarea datelor prin echipamente electronice de procesare, inclusiv compresia digitala, si de stocare si utilizând mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice sau alte mijloace electromagnetice.

(30) Persoana impozabila trebuie sa asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de client ori de un tert în numele si în contul sau, precum si a tuturor facturilor primite.

(31) Persoana impozabila poate decide locul de stocare a facturilor, cu conditia ca acestea sau informatiile stocate conform alin. (30) sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente fara nicio întârziere ori de câte ori se solicita acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabila nu poate fi situat pe teritoriul unei tari cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca având o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 2010/24/UE si de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul mentionat la alin. (35) de a accesa prin mijloace electronice, de a descarca si de a utiliza facturile respective.

(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (31), persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România are obligatia de a stoca pe teritoriul României facturile emise si primite, precum si facturile emise de client sau de un tert în numele si în contul sau, altele decât cele electronice pentru care persoana impozabila garanteaza accesul on-line organelor fiscale competente si pentru care persoana impozabila poate aplica prevederile alin. (31). Aceeasi obligatie îi revine si persoanei impozabile stabilite în România printr-un sediu fix cel putin pe perioada existentei pe teritoriul României a sediului fix.

(33) În situatia în care locul de stocare prevazut la alin. (31) nu se afla pe teritoriul României persoanele impozabile stabilite în România în sensul art. 125^1 alin. (2) trebuie sa comunice organelor fiscale competente locul de stocare a facturilor sau a informatiilor stocate conform alin. (30).

(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originala în care au fost trimise sau puse la dispozitie. În cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor, în conformitate cu alin. (24) si (25).

(35) În scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea în limba româna, în anumite situatii sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi în România, conform prevederilor art. 132 si 133, precum si a facturilor primite de persoane impozabile stabilite în România în sensul art. 125^1 alin. (2).

(36) În scopuri de control, în cazul stocarii prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite în alt stat, garantând accesul online la date, persoana impozabila stabilita în România în sensul art. 125^1 alin. (2) are obligatia de a permite organelor fiscale competente din România accesarea, descarcarea si utilizarea respectivelor facturi. De asemenea, persoana impozabila nestabilita în România care stocheaza prin mijloace electronice facturi emise sau primite pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii impozabile în România are obligatia de a permite organelor fiscale din România accesarea, descarcarea si utilizarea respectivelor facturi, indiferent de statul în care se afla locul de stocare pentru care a optat."

30. La articolul 155^1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) nu trebuie emise în situatia în care persoana impozabila efectueaza livrari de bunuri în regim de consignatie sau livreaza bunuri pentru stocuri puse la dispozitie clientului, din România în alt stat membru care nu aplica masuri de simplificare, situatie în care trebuie sa autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (8)."

31. La articolul 156^3 se introduc trei noi alineate, alineatele (11) - (13), cu urmatorul cuprins:

"(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8), are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea prevazuta la prima teza persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situatia în care persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi înregistrata din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, prevazut la alin. (13), începând cu data înscrisa în decizia de înregistrare în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA. În perioada cuprinsa între data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la încasare si data înregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amânat pâna în momentul în care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2).

(12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare si care depaseste în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale în care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbarii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). În situatia în care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, prevazut la alin. (13), începând cu data înscrisa în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare. Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila în perioada cuprinsa între data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva este amânat pâna în momentul în care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2).

(13) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (3) - (8). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Înscrierea si radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) si (12), pâna la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea, sau din oficiu în conditiile prevazute la alin. (11) si (12). Prin exceptie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), sunt înregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, de la data înregistrarii acestora în scopuri de TVA."

32. La articolul 157, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pâna la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amânare de la plata, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2017, prin exceptie de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153."

33. La articolul 206^10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) Antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifica redusa prevazuta la alin. (2)."

34. La articolul 206^16 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 si 3811 90 00."

35. La articolul 206^21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) Micii producatori de vinuri linistite prevazuti la alin. (3) lit. b) au obligatia de a se înregistra la autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice."

36. La articolul 206^23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat pentru productia si îmbutelierea produsului bere poate utiliza instalatiile de îmbuteliere a acestui produs si pentru îmbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate, potrivit prevederilor din normele metodologice."

37. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa litera w) se introduce o noua litera, litera x), cu urmatorul cuprins:

"x) producerea de vinuri linistite, sub limita de 1.000 hl de vinuri linistite pe an, fara înregistrarea la autoritatea vamala teritoriala."

38. La articolul 296^3 litera f), punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"4. Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele prevazute la lit. d), precum si pentru persoanele preluate în plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

5. entitatile care platesc venituri din pensii, altele decât Casa Nationala de Pensii Publice, pentru persoanele prevazute la lit. d);".

39. Articolul 296^9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 296^9

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. d) si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, prevazute la art. 296^3 lit. d), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.

(2) Pentru persoanele preluate în plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si de catre casele sectoriale de pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale."

40. La articolul 296^19, alineatul (1^9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1^9) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care îsi desfasoara activitatea în România si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori conventii în domeniul securitatii sociale si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor depun declaratia prevazuta la alin. (1), direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, si achita contributiile sociale ale angajatorului si cele individuale, numai daca exista un acord încheiat în acest sens cu angajatorul; aceleasi obligatii le au si persoanele fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile si posturile respective nu opteaza pentru îndeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale."

41. La articolul 296^19, dupa alineatul (1^9) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^10) - (1^12), cu urmatorul cuprins:

"(1^10) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care îsi desfasoara activitatea în România si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta în România si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care România este parte, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la alin. (1) si sa achite contributiile sociale ale angajatorului si pe cele individuale numai daca exista un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.

(1^11) Angajatorii prevazuti la alin. (1^10) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul încheiat cu angajatii.

(1^12) Daca între angajatorii prevazuti la alin. (1^10) si persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) nu au fost încheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaratia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit."

42. La articolul 296^21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a încadrarii în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1)."

43. La articolul 296^22, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare.

..........................................................................

(7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut prevazut în legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

44. La articolul 296^24, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), altele decât cele care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere si sunt înregistrate fiscal potrivit legislatiei în materie.

(5^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (5^1), platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri în baza contractelor de agent."

45. La articolul 296^24, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), obligatiile reprezentând contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, acestea fiind obligatii finale.

(8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), obligatiile reprezentând contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, iar încadrarea în plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, anual, dupa depunerea declaratiilor informative de catre platitorii de venit."

 

ART. II

 

(1) În anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a carei cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv, determinata în functie de elementele prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

(2) În scopul aplicarii prevederilor alin. (1), persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Dispozitiile art. 134^2 alin. (3) lit. b), alin. (4) - (8), alin. (10) si (11), precum si ale art. 156^3 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator si de catre aceste persoane impozabile. În situatia în care persoana impozabila nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi înregistrata din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, prevazut la art. 156^3 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pâna la data de 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

(3) Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, prevazut la art. 156^3 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de catre organele fiscale competente pâna la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificarilor prevazute la alin. (2).

 

ART. III

 

Prevederile art. I se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu urmatoarele exceptii:

a) prevederile pct. 1 - 3 se aplica începând cu data de 1 octombrie 2012;

b) prevederile pct. 4, 5, 36, 38 - 45 se aplica începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.

 

ART. IV

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
 
Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul sanatatii,
Vasile Cepoi
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf