Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta nr. 10 din 25 iulie 2012

Pentru crearea cadrului legal necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

Având în vedere obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, precum si necesitatea adoptarii de catre statul român, în legatura cu datele dactiloscopice, a masurilor necesare pentru a se conforma Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum si Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiza criminalistica ce efectueaza activitati de laborator, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. VI din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

 

ART. 1

 

(1) Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea autoritatii publice române si modalitatea de acces a acesteia pentru realizarea cautarii automatizate a datelor de referinta aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre, precum si stabilirea modalitatilor de acces a punctelor nationale de contact ale statelor membre la datele de referinta din sistemul AFIS national.

(2) Prezenta ordonanta stabileste si masurile ce trebuie întreprinse pentru a se asigura ca:

a) rezultatele activitatilor de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate în România de catre Politia Româna îndeplinesc standardele internationale relevante în domeniu pentru a putea fi recunoscute de catre statele membre;

b) rezultatele activitatilor de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate de furnizorii de servicii de expertiza criminalistica din statele membre, acreditati conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu rezultatele activitatilor de laborator efectuate de catre Politia Româna.

 

ART. 2

 

În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) sistemul AFIS national - sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice organizat potrivit legii la nivelul Politiei Române;

b) fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS national - componenta a sistemului AFIS national, care permite punctelor nationale de contact ale statelor membre cautarea automatizata si compararea datelor de referinta în legatura cu urmatoarele categorii de date: date dactiloscopice obtinute de la persoanele fizice înregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare, date dactiloscopice apartinând persoanelor fizice disparute sau date dactiloscopice neidentificate;

c) date dactiloscopice - imagini de amprente digitale, imagini de amprente digitale latente, imagini de amprente palmare, imagini de amprente palmare latente, precum si caracteristici codificate ale unor astfel de imagini stocate si procesate într-o baza de date automatizata;

d) date de referinta - ansamblu de date constituit din date dactiloscopice si un numar de referinta, ce nu permite identificarea directa a unei persoane;

e) numar de referinta - numar format din combinatia urmatoarelor elemente: un cod care permite identificarea si extragerea datelor cu caracter personal si a altor informatii din sistemul AFIS national si un cod care indica originea nationala a datelor dactiloscopice;

f) date dactiloscopice neidentificate - imagini de amprente digitale si imagini de amprente palmare prelevate de la cadavre sau persoane cu identitate necunoscuta, precum si imagini de amprente digitale si palmare latente ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului sau obtinute în urma cercetarii de laborator si care apartin unei persoane ce nu a fost înca identificata;

g) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;

h) cautare si comparare - procedurile prin care se stabileste daca exista o concordanta între datele dactiloscopice care au fost comunicate de catre un stat membru si datele de referinta stocate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui alt stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;

i) cautare automatizata - procedura de acces direct printr-un serviciu de comunicatii electronice pentru cautarea si compararea datelor de referinta în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;

j) punct national de contact al unui stat membru - punct national de contact desemnat de catre fiecare stat membru potrivit prevederilor art. 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008;

k) caz individual - existenta unei investigatii politienesti cu privire la savârsirea unei infractiuni sau a unui dosar penal;

l) activitate de laborator - orice masura luata într-un laborator în cadrul localizarii si recuperarii urmelor de pe obiecte, precum si în cadrul elaborarii, analizei si interpretarii probelor criminalistice în vederea realizarii constatarilor tehnico-stiintifice, expertizelor criminalistice sau a schimbului de probe criminalistice;

m) furnizor de servicii de expertiza criminalistica - orice organizatie, publica sau privata, care efectueaza activitati criminalistice de laborator la solicitarea organelor judiciare ori a autoritatilor competente cu atributii în prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau a activitatilor infractionale;

n) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute de fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS national.

 

ART. 3

 

Se desemneaza Institutul National de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ca punct national de contact în sensul prevederilor art. 2 lit. j) în scopul furnizarii datelor de referinta stocate, pentru efectuarea cautarilor automatizate de catre punctele de contact ale altor state membre în vederea prevenirii si cercetarii infractiunilor.

 

ART. 4

 

(1) Pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si cercetare a infractiunilor, Institutul National de Criminalistica cauta si compara automat în cazuri individuale si potrivit legislatiei române, prin intermediul sistemului AFIS national, datele de referinta proprii cu datele de referinta aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre la care are acces automatizat.

(2) Cautarea si compararea potrivit alin. (1) se realizeaza de catre Institutul National de Criminalistica la solicitarea scrisa a organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, în limita capacitatilor de cautare precizate de statele membre.

(3) La solicitarea scrisa si motivata a organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, Institutul National de Criminalistica transmite punctelor nationale de contact ale statelor membre o cerere de procesare accelerata a cautarilor automatizate.

(4) Stabilirea concordantei între datele de referinta proprii si datele de referinta detinute de statul membru care gestioneaza sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale se efectueaza de catre personalul anume desemnat din cadrul Institutului National de Criminalistica prin intermediul transmiterii automatizate a datelor de referinta necesare pentru stabilirea unei concordante certe.

(5) Cautarile potrivit alin. (2) si (3) se realizeaza pâna la stabilirea unei concordante, pâna la împlinirea termenului stabilit de organul de urmarire penala sau instanta de judecata ori pâna la data la care a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru infractiunea ce face obiectul cazului individual.

(6) În aceeasi cauza pot fi facute mai multe cereri de cautare si comparare potrivit alin. (1).

 

ART. 5

 

(1) Punctele nationale de contact ale statelor membre cu privire la care s-au adoptat decizii ale Consiliului potrivit art. 25 alin. (2) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 si ale statelor membre în cazul carora se aplica art. 25 alin. (3) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 sunt autorizate sa acceseze automatizat fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS national si sa efectueze cautari automatizate prin compararea datelor de referinta si a datelor dactiloscopice neidentificate.

(2) Autorizarea prevazuta la alin. (1) consta în conferirea accesului automatizat la fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS national în cazuri individuale în vederea prevenirii si cercetarii infractiunilor.

(3) Institutul National de Criminalistica stabileste capacitatea maxima a fluxului de lucru Prum al sistemului AFIS national de cautare pe zi a datelor de referinta, precum si a datelor dactiloscopice neidentificate, care se comunica Secretariatului General al Consiliului potrivit art. 13 alin. (1) teza finala din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008.

 

ART. 6

 

(1) Institutul National de Criminalistica asigura digitalizarea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta, ce fac obiect al cautarii automatizate, precum si transmiterea acestora celorlalte state membre conform specificatiilor tehnice prevazute în capitolul 2 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008.

(2) Institutul National de Criminalistica ia masuri pentru ca datele de referinta ce fac obiectul cautarii automatizate sa fie de o calitate corespunzatoare pentru a permite compararea acestora cu ajutorul sistemelor automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre.

 

ART. 7

 

(1) Institutul National de Criminalistica verifica în mod automat calitatea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta transmise de punctul national de contact al unui stat membru, iar în situatia în care acestea nu pot fi utilizate în cadrul unei comparari automatizate informeaza în cel mai scurt timp posibil despre aceasta punctul national de contact solicitant.

(2) Institutul National de Criminalistica efectueaza cautari automatizate în ordinea în care au fost primite solicitarile, acestea fiind procesate în termen de 24 de ore de la data primirii.

(3) În situatia în care un punct national de contact al unui stat membru adreseaza o cerere privind procesarea accelerata a unor solicitari, Institutul National de Criminalistica efectueaza aceste cautari de îndata.

(4) Institutul National de Criminalistica poate solicita punctelor nationale de contact ale statelor membre informatii cu privire la legalitatea accesarii fluxului de lucru Prum al sistemului AFIS national.

(5) La cerere, Institutul National de Criminalistica raspunde punctelor nationale de contact ale statelor membre cu privire la legalitatea cautarii si compararii automate a datelor de referinta proprii cu datele de referinta aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre la care are acces automatizat.

 

ART. 8

 

(1) Cautarea si compararea automatizata a datelor de referinta realizate în conditiile prezentei ordonante prin intermediul punctelor nationale de contact ale statelor membre nu permit identificarea directa a unei persoane, aceasta putând fi realizata ulterior, în conditiile legii, prin furnizarea de date cu caracter personal suplimentare si alte informatii în legatura cu datele de referinta.

(2) În cazul în care procedurile de cautare automatizata indica o concordanta între datele dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta, furnizarea de date cu caracter personal suplimentare si alte informatii în legatura cu datele de referinta se realizeaza, dupa caz, în conditiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala, republicata, sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 9

 

(1) Accesul automatizat al punctelor nationale de contact ale statelor membre la fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS national este asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

(2) În cazul unei probleme tehnice sau în situatia în care, din motive de forta majora, nu poate fi realizata cautarea automatizata ori procesarea accelerata a unei solicitari în conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), Institutul National de Criminalistica informeaza imediat despre aceasta punctul national de contact al statului membru vizat, în vederea stabilirii unor modalitati alternative temporare de efectuare a schimbului de informatii, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 10

 

(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române, adopta masurile necesare acreditarii Institutului National de Criminalistica si a serviciilor criminalistice ale structurilor Politiei Române, conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, de catre organismul national de acreditare.

(2) Acreditarea structurilor criminalistice prevazute la alin. (1) se realizeaza esalonat pâna la sfârsitul anului 2013.

(3) Finantarea procesului de acreditare si de mentinere a acesteia se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

 

ART. 11

 

Datele dactiloscopice obtinute în cadrul activitatilor de laborator desfasurate în statele membre de furnizorii de servicii de expertiza criminalistica, acreditati conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute si se utilizeaza de autoritatile române competente în aceleasi conditii ca datele dactiloscopice obtinute de catre Institutul National de Criminalistica si serviciile criminalistice ale structurilor Politiei Române.

 

ART. 12

 

(1) În vederea asigurarii confidentialitatii si integritatii datelor dactiloscopice ce fac obiectul cautarii automatizate potrivit prezentei ordonante, Inspectoratul General al Politiei Române, prin structurile de specialitate, adopta masuri de securitate în legatura cu gestionarea si utilizarea sistemului AFIS national, care vizeaza:

a) accesul controlat la echipamente pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor dactiloscopice;

b) accesul controlat la sistemul de operare si la suportul de date pentru a împiedica introducerea, citirea, copierea, modificarea, alterarea, stergerea sau distrugerea acestora în mod neautorizat;

c) controlul comunicatiilor sistemului AFIS national, astfel încât sa se poata asigura verificarea si stabilirea punctelor nationale de contact ale statelor membre carora le pot fi transmise datele de referinta folosind echipamente de comunicatii;

d) controlul introducerii de date pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca ce date de referinta au fost introduse în sistemele de prelucrare automata a datelor, când, de catre cine si pentru cine au fost introduse datele;

e) controlul transmiterii de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea, pierderea, inclusiv accidentala, sau stergerea neautorizata a datelor dactiloscopice în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date;

f) controlul accesului la datele dactiloscopice stocate în sistemul AFIS national pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca cine si când a avut acces la aceste date;

g) criptarea datelor de referinta ce fac obiectul cautarii automatizate potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(2) Inspectoratul General al Politiei Române, prin structurile de specialitate, adopta masuri tehnice, operative si de procedura, potrivit urmatoarelor principii:

a) confidentialitate, ce presupune asigurarea accesului la informatii numai pentru persoanele autorizate în functie de competente;

b) integritate, ce presupune asigurarea exactitatii si a caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;

c) disponibilitate, ce presupune asigurarea accesului la informatii în termenul solicitat;

d) identificare si autentificare, ce presupune asigurarea identificarii si autentificarii tuturor utilizatorilor în mod corespunzator, în functie de competente, înaintea efectuarii oricarei tranzactii;

e) autorizare, ce presupune autorizarea participantilor la efectuarea unei tranzactii, în vederea accesarii datelor dactiloscopice în functie de competente;

f) nonrepudiere, ce presupune asigurarea înregistrarii în sistem a tranzactiilor efectuate asupra datelor dactiloscopice si atribuirea acestora utilizatorilor participanti la efectuarea lor;

g) auditare, ce presupune realizarea evidentei tuturor actiunilor efectuate de utilizatori asupra sistemului, în vederea asigurarii posibilitatii de verificare ulterioara a acestora.

 

ART. 13

 

Datele dactiloscopice care fac obiectul prezentei ordonante sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor în activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, republicata.

 

*

Prezenta ordonanta creeaza cadrul juridic necesar aplicarii art. 8, 9 si 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum si a art. 3, 5 si 6 referitoare la datele dactiloscopice si a art. 12 - 14 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008 si transpune Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiza criminalistica care efectueaza activitati de laborator, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus
 
Ministrul justitiei,
Titus Corlatean
 
Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf