Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta nr. 87 din 12 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Tinând cont de necesitatea implementarii unor masuri în vederea înlaturarii cauzelor ce au determinat declansarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,

întrucât neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu va avea drept consecinta declansarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în cauzele deschise împotriva tarii noastre în ceea ce priveste restrictionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,

tinând seama ca potrivit graficului asumat prin documentul de pozitie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, România trebuie sa atinga nivelul minim al accizelor pentru motorina la 1 ianuarie 2013,

în considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. I

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 206^21, alineatele (2) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Detinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost platite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

..........................................................................

(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre aeronave sau nave, în conditiile prevazute în normele metodologice."

2. La articolul 206^22 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria raspundere de persoana fizica ori de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat."

3. La articolul 206^23 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decât limitele prevazute în normele metodologice, diferentiate în functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;".

4. La articolul 206^24 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) perioada de valabilitate a autorizatiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani."

5. La articolul 206^28 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevazuta în normele metodologice, potrivit prevederilor art. 206^23 alin. (1) lit. a);".

6. La articolul 206^51, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din antrepozite fiscale ori din locatia în care acestea au fost receptionate de catre destinatarul înregistrat se efectueaza numai în momentul în care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acestia, în decursul lunii precedente."

7. La articolul 206^51, alineatul (6) se abroga.

8. La articolul 206^54, alineatele (4) si (4^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul de productie nou-înfiintat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacitatilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de productie, valoarea garantiei nu poate fi mai mica de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în normele metodologice.

(4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate."

9. La articolul 221^3 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) nedepunerea la termenele prevazute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situatiilor de raportare reglementate în prezentul titlu;".

10. La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 "Motorina", nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 391 euro/tona, respectiv 330,395 euro/1.000 litri.

 

ART. II

 

Autorizatiile de antrepozit fiscal valabile, detinute de operatori economici, altii decât contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor în vigoare, îsi prelungesc de drept valabilitatea cu o perioada de 2 ani de la data expirarii perioadei de valabilitate.

 

ART. III

 

Prevederile art. I se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2013.

 

ART. IV

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf