Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta nr. 69 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

Având în vedere necesitatea modificarii si completarii Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât sa se poata realiza urgent lucrarile necesare pentru refacerea infrastructurii de gospodarire a apelor si în mod special a lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor,

luând în considerare faptul ca fenomenele meteorologice periculoase au condus la deteriorarea unor lucrari de infrastructura la nivel local, fiind necesara sprijinirea refacerii urgente a acestora,

având în vedere ca din cauza neadoptarii modificarilor legislatiei exista riscul producerii unor noi pagube la infrastructura de gospodarire a apelor si la obiectivele economice si sociale protejate de aceasta infrastructura, precum si a unor întârzieri în repararea infrastructurii locale,

luând în considerare ca necesitatea modificarii si completarii Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta extraordinara,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. I

 

Legea apelor nr. 107/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 33, alineatele (4) si (4^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local se acorda, în limita cantitatii maxime de 5.000 mc pe an, din care 1.000 mc pe an gratuit, autoritatii administratiei publice locale prin autorizatia de gospodarire a apelor. Aceasta autorizatie se elibereaza anual, gratuit, la cererea consiliilor locale. Pentru exploatarea pe cursurile de apa care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflata în administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la o distanta mai mica decât cea prevazuta în actele normative în vigoare, fata de zona de protectie, este necesar avizul acestora.

(4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodarii individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantitatii maxime de 2.000 mc/an, se acorda, gratuit, pe baza notificarii de începere a executiei, emisa de autoritatile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apa care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflata în administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la o distanta mai mica decât cea prevazuta în actele normative în vigoare, fata de zona de protectie, este necesar avizul acestora."

2. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Finantarea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor noi de aparare împotriva inundatiilor se asigura dupa cum urmeaza:

a) pentru râurile de ordinul 1, asa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se aloca de la bugetul de stat si de la bugetul Administratiei Nationale "Apele Române";

b) pentru râurile de ordinul 2 si ordinul 3 si afluentii acestora, asa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se aloca de la bugetul de stat, bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, si de la bugetul Administratiei Nationale "Apele Române"."

3. La articolul 85, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Lista obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi finantate din veniturile proprii ale Administratiei Nationale "Apele Române" se aproba anual, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea conducatorului Administratiei Nationale "Apele Române"."

 

ART. II

 

Prevederile art. 85 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si lucrarilor, constructiilor si instalatiilor de aparare împotriva inundatiilor, aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 

ART. III

 

Legea apelor nr. 107/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul delegat pentru ape,
paduri si piscicultura,
Lucia Ana Varga
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf