Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 430 din 3 aprilie 2013

Privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale

În baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se împuterniceste personalul din Directia generala trezorerie si contabilitate publica si Directia generala de programare bugetara sa efectueze verificari la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale care înregistreaza arierate la data de 28 februarie 2013, cu privire la corectitudinea raportarilor arieratelor si platilor restante. Verificarile vor viza urmatoarele:

a) la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale, modul de raportare a arieratelor (plati restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;

b) la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale, modul de raportare a platilor restante, cu o vechime cuprinsa între 1 si 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;

c) în cazul în care, în urma verificarilor efectuate conform prevederilor de la lit. a) si b), la o autoritate publica, minister si alte organe ale administratiei publice centrale nu se constata o diminuare cu cel putin 20% a arieratelor în sold la data de 28 februarie 2013 fata de cele în sold la 31 ianuarie 2013, se va solicita Directiei generale de inspectie economico-financiara de catre Directia generala trezorerie si contabilitate publica si Directia generala de programare bugetara efectuarea de verificari la nivelul institutiilor publice din subordinea acestora care au generat arieratele si platile restante respective cu privire la modul de raportare si înregistrare în contabilitate a acestora si masurile propuse de ordonatorii de credite pentru reducerea lor.

(2) În situatia în care personalul aparatului de inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este insuficient pentru realizarea verificarilor solicitate, directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor solicita ministrului finantelor publice, prin presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, competente pentru efectuarea acestor verificari de catre personalul din cadrul altor structuri ale directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Verificarile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) se vor efectua pâna la data de 15 mai 2013, în cadrul acestora urmarindu-se provenienta arieratelor si a platilor restante si modalitatile pe care ordonatorii principali de credite le au în vedere pentru reducerea acestora.

(4) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, directorii generali ai directiilor generale din Ministerul Finantelor Publice de la alin. (1) nominalizeaza personalul împuternicit cu efectuarea verificarilor prevazute de prezentul ordin si aproba ordinele de deplasare ale acestora.

(5) Rezultatele verificarii si masurile de reducere a arieratelor si a platilor restante, identificate si propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie si activitatea institutiilor subordonate, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.

(6) Procesele-verbale de constatare se centralizeaza la nivelul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si Directiei generale de programare bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice pâna la data de 24 mai 2013.

 

ART. 2

 

Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de programare bugetara, Directia generala de inspectie economico-financiara si Directia generala coordonare inspectie fiscala vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf