Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 41 din 14 noiembrie 2012

Privind aprobarea normei tehnice energetice "Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice", cod NTE 011/12/00

În temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba norma tehnica energetica "Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice", cod NTE 011/12/00, cuprinsa în anexele nr. 1 - 3*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

 

*) Anexele nr. 1 - 3 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Norma tehnica energetica prevazuta la art. 1 se aplica de operatorii economici titulari de licente emise de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei care detin statii electrice de conexiuni si/sau transformare cu tensiunea peste 1 kV, respectiv de titularii de atestate emise de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei care proiecteaza sistemele de circuite secundare ale statiilor electrice de conexiuni si/sau transformare cu tensiunea peste 1 kV, noi sau care se modernizeaza, din Sistemul electroenergetic national.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrara îsi înceteaza aplicabilitatea.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritatii Nationale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf