Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 403 din 22 martie 2013

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca

Având în vedere:

- prevederile art. 14 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, republicata, ale Hotarârii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei si al ministrului sanatatii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale;

- Referatul de aprobare al Directiei organizare si politici salariale nr. E.N. 2.782 din 21 martie 2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu

 


 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca este organizat si functioneaza în baza dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, republicata, ale Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului justitiei si al ministrului sanatatii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale.

ART. 2

Activitatea de medicina legala, parte integranta a asistentei medicale, consta în efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de laborator si alte lucrari medico-legale asupra persoanelor în viata, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevarului în cauzele privind infractiunile contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori în alte situatii prevazute de lege, precum si efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei.

ART. 3

(1) Activitatea de medicina legala asigura mijloace de proba cu caracter stiintific organelor de urmarire penala, instantelor judecatoresti, precum si - la cererea persoanelor interesate - în solutionarea cauzelor penale, civile sau de alta natura, contribuind prin mijloace specifice, prevazute de lege, la stabilirea adevarului.

(2) În desfasurarea activitatii de medicina legala, Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca colaboreaza cu organele de urmarire penala si instantele judecatoresti, în vederea stabilirii lucrarilor de pregatire si a altor masuri necesare pentru ca expertizele, constatarile sau alte lucrari medico-legale sa fie efectuate în bune conditii si în mod operativ.

(3) Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca contribuie la realizarea cercetarii stiintifice în domeniul medicinei legale si la îmbunatatirea asistentei medicale, prin elaborarea de opinii stiintifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.

ART. 4

(1) Orice ingerinta în activitatea medico-legala este interzisa.

(2) Încalcarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz.

ART. 5

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca este singura unitate sanitara din centrul universitar Cluj-Napoca care efectueaza, potrivit legii, constatari, expertize, precum si alte lucrari medico-legale.

ART. 6

(1) Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca este unitate cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Sanatatii.

(2) În cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca functioneaza o comisie de avizare si control al actelor medico-legale.

ART. 7

(1) Activitatea Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca este coordonata din punct de vedere administrativ de Ministerul Sanatatii.

(2) Activitatea de medicina legala este coordonata sub raport stiintific si metodologic de Ministerul Sanatatii si de Consiliul superior de medicina legala, cu sediul la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti.

(3) Ministerul Sanatatii si Ministerul Justitiei asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina legala.

ART. 8

Serviciile prestate din dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti ori la cererea persoanelor interesate se efectueaza contra cost, veniturile realizate urmând sa fie utilizate de Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca conform prevederilor legale.

ART. 9

(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatarilor, expertizelor, precum si a altor lucrari medico-legale dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti constituie cheltuieli judiciare, care se avanseaza de stat si se suporta, în conditiile legii, dupa cum urmeaza:

a) daca lucrarile au fost dispuse de instantele judecatoresti, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei;

b) daca lucrarile au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;

c) daca lucrarile au fost dispuse de organele de cercetare penala, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Sumele recuperate de la parti sau de la alti participanti la proces, în conditiile prevazute de Codul de procedura penala, reprezentând cheltuielile prevazute la alin. (1), se varsa la bugetul de stat.

ART. 10

În activitatea lor, medicii legisti au obligatia de a sesiza autoritatilor competente orice încalcari ale legilor care constituie infractiuni, pentru care actiunea penala se pune în miscare din oficiu, sau ale conventiilor internationale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca

 

ART. 11

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca, în limitele competentei sale teritoriale, stabilite prin Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, are urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau la cererea persoanelor interesate expertize si constatari, precum si alte lucrari cu caracter medico-legal;

b) efectueaza noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmarire penala sau instantele judecatoresti, precum si în cazurile de deficiente privind acordarea asistentei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) executa examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicina legala judetene, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de persoanele interesate;

d) efectueaza cercetari stiintifice în domeniul medicinei legale si pune la dispozitia învatamântului universitar si postuniversitar materiale documentare, precum si alte mijloace necesare procesului de învatamânt;

e) contribuie la sprijinirea asistentei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unitatilor sanitare, cât si prin efectuarea unor analize de specialitate la cererea acestora;

f) propune Consiliului superior de medicina legala masuri corespunzatoare în vederea asigurarii din punct de vedere metodologic a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întreg teritoriul tarii;

g) avizeaza functionarea, în conditiile legii, a operatorilor economici care desfasoara activitati de îmbalsamare si alte servicii de estetica mortuara.

ART. 12

Directorul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca desemneaza medicii legisti din subordine care urmeaza sa efectueze constatarile medico-legale, expertizele si noile expertize medico-legale.

ART. 13

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca este abilitat sa efectueze lucrari medico-legale, dupa cum urmeaza:

a) autopsii, în situatiile prevazute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografic, expertiza antropologica pe elemente de cadavru sau de schelet;

b) constatari si expertize medico-legale în cazurile care depasesc nivelul de competenta al serviciilor de medicina legala judetene sau când acestea îsi declina competenta, din motive temeinice, în efectuarea acestora;

c) o noua expertiza medico-legala, în cadrul unei comisii de expertiza, astfel: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, vatamari corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penala si civila, expertize în vederea amânarii sau întreruperii executarii pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzatoare a asistentei medicale, expertiza medico-legala pentru evaluarea infirmitatii sau a incapacitatii de munca determinate de afectiuni traumatice, expertiza medico-legala a persoanelor în vederea autorizarii detinerii si folosirii armelor si munitiilor, expertiza medico-legala a persoanelor pentru evaluarea capacitatii de conducere auto;

d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de sperma si a firului de par;

e) expertiza filiatiei: expertiza perioadei de conceptie, a potentei si a capacitatii de procreare, expertiza comparativa antropometrica în diagnosticul filiatiei, expertiza filiatiei prin metode serologice, HLA sau ADN;

f) expertize toxicologice.

ART. 14

Lucrarile medico-legale constând în cercetarea la fata locului si ridicarea cadavrului, autopsii urgente, cercetarea cazurilor în care exista pericolul disparitiei unor mijloace de proba sau al schimbarii unor situatii de fapt se efectueaza în regim de permanenta.

ART. 15

(1) În cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca medicii de specialitate medicina legala asigura program de garda la sediul unitatii, în baza unei programari, iar pentru cazurile de pe raza judetului, program de permanenta cu chemare de la domiciliu de catre organele de cercetare penala.

(2) Programul de lucru cu publicul se afiseaza la loc vizibil.

ART. 16

(1) În caz de necompetenta stiintifica, Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca îsi declina competenta în favoarea institutiei ierarhic superioare.

(2) Când doua sau mai multe institutii se recunosc competente ori îsi declina competenta, conflictul pozitiv sau negativ de competenta se solutioneaza de institutia de medicina legala ierarhic superioara comuna. Când conflictul de competenta se iveste între o institutie de medicina legala si Institutul de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti, solutionarea conflictului revine Consiliului superior de medicina legala.

ART. 17

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca poate sa refuze efectuarea unei expertize, examinari, constatari sau a altei lucrari medico-legale în cazul în care nu se asigura informatiile medicale solicitate, accesul la materialul dosarului necesar în vederea efectuarii acesteia, examinarea nemijlocita a persoanei ori daca nu sunt asigurate conditiile tehnice pentru efectuarea acesteia.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si atributiile Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale, comisiilor psihiatrice, Comisiei de expertiza a capacitatii de munca

 

ART. 18

(1) Comisia de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca este compusa din:

a) directorul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca;

b) 4 medici primari legisti cu experienta în specialitate, desemnati la propunerea directorului Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca.

(2) La lucrarile Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrarilor, profesori - sefi de disciplina din diferite specialitati medicale.

(3) Membrii Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale primesc o indemnizatie pentru activitatea desfasurata în afara functiei de baza, care nu face parte din salariul de baza, din bugetul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca.

(4) Cuantumul indemnizatiei, stabilit în raport cu numarul sedintelor la care participa membrii comisiei, nu poate depasi în cursul unei luni 25% din salariul de baza al functiei îndeplinite.

ART. 19

(1) Comisia de avizare si control al actelor medico-legale verifica, evalueaza, analizeaza si avizeaza din punct de vedere stiintific continutul si concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicina legala judetene, conform competentei teritoriale.

(2) Avizarea se solicita de organele de urmarire penala si de instantele de judecata, în conditiile legii, ori se realizeaza din oficiu în cazul noilor expertize medico-legale, înainte ca actele noilor expertize sa fie transmise organelor de urmarire penala sau instantelor judecatoresti.

ART. 20

Organele judiciare care solicita avizul Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale sunt obligate sa puna la dispozitie acesteia toate documentele medicale si medico-legale existente în dosarul cauzei, însotite de o adresa de înaintare care cuprinde un scurt istoric al faptei, precum si întrebarile la care se asteapta un raspuns prin avizul Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale.

ART. 21

(1) În cazul în care concluziile expertizei medico-legale sunt contradictorii, Comisia de avizare si control al actelor medico-legale se pronunta asupra acestora, putând formula anumite precizari sau completari.

(2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia de avizare si control al actelor medico-legale recomanda fie refacerea partiala sau totala a acestora, fie efectuarea unei noi expertize.

ART. 22

(1) Dupa obtinerea avizului Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale se poate solicita efectuarea unor noi expertize medico-legale de catre unitatile medico-legale ierarhic inferioare Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca numai în cazul în care Comisia de avizare si control al actelor medico-legale a recomandat explicit acest lucru sau daca au aparut date noi medicale ori de ancheta inexistente la data expertizelor anterioare.

(2) Avizele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale se trimit solicitantilor în termen de cel mult 30 de zile de la data cererii, dar numai dupa achitarea contravalorii expertizei, si se comunica institutului de medicina legala care s-a pronuntat în cauza respectiva.

ART. 23

(1) Expertiza medico-legala psihiatrica se face numai prin examinarea nemijlocita a persoanei în cadrul unei comisii alcatuite dintr-un medic legist, care este presedintele comisiei, si 2 medici psihiatri.

(2) Expertizele medico-legale psihiatrice se efectueaza la sediu, cu urmatoarele exceptii, daca se efectueaza prima expertiza:

a) în cazul bolnavilor psihici cronici, când transportul si examinarea acestora nu se pot face în siguranta deplina, comisia de expertiza medico-legala psihiatrica efectueaza examinarea în cadrul spitalului de psihiatrie;

b) în cazul bolnavilor netransportabili, cu suferinte evolutiv letale sau aflati în stare grava, în conditii de spitalizare, comisia se poate deplasa la patul bolnavului pentru efectuarea expertizei numai în situatia în care aceasta lucrare este necesara în vederea încheierii unui act de dispozitie.

(3) La nivelul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca comisia este formata dintr-un medic legist primar si 2 medici psihiatri specialisti sau primari ce pot fi cooptati si din cadrul spitalelor clinice de psihiatrie, prin propunere nominala si de comun acord cu conducerile unitatilor sanitare respective, sau al unor unitati medico-sanitare prestatoare de servicii, acreditate de Ministerul Sanatatii, si cu avizul Consiliului superior de medicina legala.

(4) Expertiza medico-legala psihiatrica se efectueaza numai pentru o anumita fapta sau circumstanta, având ca obiective principale stabilirea capacitatii psihice la momentul comiterii unei fapte prevazute de legea penala sau al exercitarii unui drept, a capacitatii psihice la momentul examinarii si aprecierea asupra periculozitatii sociale si necesitatii instituirii masurilor de siguranta cu caracter medical.

ART. 24

În vederea efectuarii expertizei psihiatrice se pun la dispozitia comisiei toate documentele din dosar necesare pentru efectuarea expertizei. În cazul în care expertiza priveste persoane minore, dosarul va contine si ancheta sociala, precum si datele privind performanta scolara.

ART. 25

Expertiza medico-legala a capacitatii de munca se face de catre o comisie care este formata dintr-un medic legist, care este presedintele comisiei, un medic specialist, în functie de afectiunile cercetate, si un medic specialist în expertiza medicala a capacitatii de munca.

ART. 26

(1) Expertiza medico-legala pentru amânarea sau întreruperea executarii pedepsei privative de libertate pe motive medicale se efectueaza numai prin examinarea nemijlocita a persoanei de catre o comisie.

(2) Comisiile de expertiza sunt alcatuite din:

a) un medic legist, care este presedintele comisiei;

b) unul sau mai multi medici având cel putin gradul de medic specialist, în functie de bolile de care sufera cel examinat, acest medic urmând sa stabileasca diagnosticul si indicatiile terapeutice;

c) un medic, reprezentant al retelei sanitare a directiei penitenciarelor, care, cunoscând posibilitatile de tratament din cadrul retelei din care face parte, stabileste împreuna cu medicul legist unde se poate aplica tratamentul pentru afectiunea respectiva: în reteaua sanitara a directiei penitenciarelor sau în reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii.

 

CAPITOLUL IV

Competenta teritoriala

 

ART. 27

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca are sediul în Cluj-Napoca, judetul Cluj, si deserveste judetele Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj si Sibiu.

ART. 28

(1) În fiecare judet, cu exceptia centrelor universitare, se înfiinteaza serviciile de medicina legala, care au sediul în localitatea resedinta de judet si sunt conduse de un medic legist sef, functie care se ocupa prin concurs sau examen, în conditiile legii.

(2) Serviciile de medicina legala din judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj si Sibiu sunt unitati fara personalitate juridica, coordonate din punct de vedere stiintific si metodologic de Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca în a carui competenta teritoriala intra.

(3) În functie de volumul de activitate, în structura serviciilor de medicina legala din judetele arondate Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca se pot înfiinta laboratoare de specialitate, cum ar fi cele de toxicologie si psihiatrie medico-legala.

ART. 29

(1) Serviciile de medicina legala din judetele arondate, în conformitate cu competenta lor teritoriala, sunt abilitate sa efectueze expertize, examinari, constatari sau alte lucrari medico-legale si complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.

(2) Serviciile de medicina legala judetene efectueaza examinarile complementare conform dotarii tehnice de care dispun.

ART. 30

(1) Pentru efectuarea expertizelor si constatarilor medico-legale în localitatile în care functioneaza servicii de medicina legala, organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adreseaza acestora.

(2) Pentru efectuarea unei noi expertize, organele judiciare se adreseaza institutului de medicina legala competent.

 

CAPITOLUL V

 

SECTIUNEA 1

Structura organizatorica a Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca

 

ART. 31

Structura organizatorica a Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca este aprobata prin ordin al ministrului sanatatii, conform normelor legale în vigoare.

ART. 32

În functie de volumul, complexitatea si specificul activitatii, structura organizatorica a Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca cuprinde:

1. conducere;

2. Laborator de prosectura medico-legala;

3. Laborator de medicina legala;

4. Laborator de examinari complementare medico-legale:

a) Compartiment de toxicologie medico-legala;

b) Compartiment de serologie medico-legala;

c) Compartiment de histopatologie medico-legala;

d) Compartiment de biologie moleculara medico-legala;

5. Compartiment R.U.N.O.S.;

6. Birou financiar-contabilitate si administrativ;

7. Compartiment de audit intern.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea unitatii

 

ART. 33

Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca este unitate cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Sanatatii.

ART. 34

Conducerea Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca este asigurata de un director numit prin ordin al ministrului sanatatii, pe baza de concurs, conform legii.

ART. 35

Pe lânga director functioneaza un consiliu consultativ din care fac parte sefii de laboratoare, de servicii sau de birouri.

ART. 36

Directorul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca are urmatoarele atributii principale:

a) reprezinta institutul de medicina legala în fata autoritatilor publice si a celorlalte persoane juridice si fizice;

b) organizeaza, îndruma si controleaza buna desfasurare a activitatii de asistenta medico-legala, conform competentei sale teritoriale;

c) dispune formarea de comisii de expertiza, potrivit legii;

d) supravegheaza si controleaza din punct de vedere stiintific si metodologic expertizele si constatarile medico-legale;

e) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le înainteaza Ministerului Sanatatii;

f) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii;

g) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;

h) aproba programul de instruire anuala;

i) asigura alocarea resurselor necesare pentru efectuarea instruirii personalului din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca;

j) efectueaza evaluarea personalului din subordine;

k) urmareste si controleaza statul de functii al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, conduce aparatul propriu, numeste si elibereaza din functie personalul;

l) dispune masuri pentru asigurarea îndeplinirii de catre întregul personal al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca a sarcinilor si îndatoririlor care rezulta din fisele posturilor;

m) asigura definirea si documentarea politicilor si obiectivelor generale ale institutiei;

n) asigura gestionarea imaginii publice a Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca pe plan intern si international;

o) asigura si coordoneaza activitatea de armonizare/actualizare/adaptare a legislatiei nationale în domeniul medicinei legale cu reglementarile internationale;

p) coordoneaza si avizeaza, dupa caz, activitatea de cercetare, de elaborare a studiilor, documentarelor, sintezelor si analizelor de fenomen în domeniul medicinei legale;

q) asigura, prin structurile de specialitate ale Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, gestionarea legala a resurselor umane, financiare si materiale alocate;

r) fundamenteaza si emite decizii pentru asigurarea îndeplinirii de catre întregul personal al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca a sarcinilor de serviciu;

s) decide în ceea ce priveste efectuarea de promovari, acordarea de recompense, motivari;

t) numeste membrii comisiilor de prima si de noua expertiza medico-legala;

u) decide aplicarea de sanctiuni conform Codului muncii;

v) decide în ceea ce priveste desfacerea contractului de munca în conformitate cu prevederile Codului muncii;

w) este unicul ordonator de credite al institutiei;

x) analizeaza si repartizeaza lucrarile de medicina legala;

y) verifica respectarea de catre întregul personal a sarcinilor de serviciu si a normelor stabilite prin Regulamentul intern al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca.

ART. 37

Directorul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca îndeplineste si alte atributii:

a) zilnic: informare în domeniile de competenta, stabilirea sarcinilor prioritare, controlul activitatii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca; analiza si sinteza, evaluari, documentare; contacte si discutii de lucru cu colaboratori externi, pregatire personala, corespondenta;

b) saptamânal: analiza activitatii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, stabilirea sarcinilor pentru saptamâna urmatoare, avizarea lucrarilor de baza; monitorizarea activitatii în cadrul programelor aprobate/avizate, participarea la întâlniri de lucru, audiente, corespondenta, discutii individuale cu subordonatii si controlul activitatii acestora;

c) ocazional: analiza activitatii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, cu prioritate a îndeplinirii obiectivelor din domeniul calitatii, si stabilirea sarcinilor pentru perioada urmatoare; coordonarea si controlul pregatirii continue a personalului, prezentarea de informari pentru opinia publica si imaginea institutiei; participa la evenimente si manifestari publice, ofera la cerere consultanta de specialitate, alte activitati; poate participa, în limitele competentei Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, la lucrarile comisiei care efectueaza o noua expertiza;

d) este presedinte al Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale;

e) este membru al Comisiei superioare de medicina legala.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizare

 

ART. 38

În cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca se organizeaza laboratoare, compartimente si birouri.

ART. 39

Activitatea de medicina legala, efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de laborator si alte lucrari medico-legale asupra persoanelor în viata, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte se asigura prin urmatoarele laboratoare si compartimente:

1. Laborator de prosectura medico-legala;

2. Laborator de medicina legala;

3. Laborator de examinari complementare medico-legale:

a) Compartiment de toxicologie medico-legala;

b) Compartiment de serologie medico-legala;

c) Compartiment de histopatologie medico-legala;

d) Compartiment de biologie moleculara medico-legala.

 

SECTIUNEA a 4-a

Laborator de prosectura medico-legala

 

ART. 40

Activitatea Laboratorului de prosectura medico-legala se desfasoara în conformitate cu reglementarile legale si metodologice în vigoare.

ART. 41

(1) În cadrul Laboratorului de prosectura medico-legala se efectueaza urmatoarele expertize:

1. autopsii, în situatiile prevazute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;

2. expertiza antropologica pe elemente de cadavru sau de schelet;

3. expertizele medico-legale în cazurile privind infractiunile de omucidere, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, precum si efectuarea expertizelor privind sesizarile de acordare a asistentei medicale necorespunzatoare;

4. examinarea preliminara medico-legala a cadavrului si comunicarea rezultatului acestei examinari organelor abilitate care instrumenteaza cazul, cu respectarea normelor metodologice în vigoare. În cazul în care decesul nu îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi considerat medico-legal, echipa operativa lasa familiei sau persoanelor abilitate un formular-tip, semnat de membrii echipei operative, în baza caruia certificatul medical constatator al mortii poate fi eliberat de medicul de familie sau de alta institutie medicala competenta;

5. examinari medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultatii, si întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice;

6. constatari medico-legale si completarea formularului de examinare clinica în cazul recoltarii de probe biologice în vederea determinarii alcoolemiei si prezentei de substante psihoactive, la solicitarea persoanelor sau a organelor în drept, conform metodologiei în vigoare;

7. constatarile medico-legale, expertizele medico-legale si noile expertize medico-legale, la solicitarea institutiilor de drept (organe de urmarire penala si instante judecatoresti).

(2) Seful de laborator raspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeste si în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinarilor de specialitate clinice, paraclinice si complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legisti din cadrul Laboratorului de prosectura medico-legala, care sunt eliberate în numele institutiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care ramâne în evidenta institutiei.

(4) În cazul în care organele în drept solicita concluzii imediat, în mod exceptional, dupa efectuarea unei lucrari medico-legale, Laboratorul de prosectura medico-legala înainteaza informatiile solicitate sub forma de "constatari preliminare" de îndata sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Laborator de medicina legala

 

ART. 42

Activitatea Laboratorului de medicina legala se desfasoara în conformitate cu reglementarile legale si metodologice în vigoare.

ART. 43

(1) În cadrul Laboratorului de medicina legala se efectueaza urmatoarele expertize:

1. constatari si expertize medico-legale la persoane în viata care au suferit vatamari ale integritatii corporale sau agresiuni sexuale ori solicita stabilirea vârstei si sexului;

2. noua expertiza medico-legala în cadrul unei comisii de expertiza;

3. expertize medico-legale traumatologice în cazuri de vatamari corporale grave;

4. expertize medico-legale psihiatrice în materie penala si civila;

5. expertize în vederea amânarii sau întreruperii executarii pedepsei pe motive medicale;

6. expertize în cazuri de acordare necorespunzatoare a asistentei medicale;

7. expertiza medico-legala pentru evaluarea infirmitatii sau a incapacitatii de munca determinate de afectiuni traumatice;

8. expertiza medico-legala a persoanelor în vederea autorizarii detinerii si folosirii armelor si munitiilor;

9. expertiza medico-legala a persoanelor pentru evaluarea capacitatii de conducere auto.

(2) Seful de laborator raspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeste si în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinarilor de specialitate clinice, paraclinice si complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legisti din cadrul Laboratorului de medicina legala, care sunt eliberate în numele institutiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care ramâne în evidenta institutiei.

(4) În cazul în care organele în drept solicita concluzii imediat, în mod exceptional, dupa efectuarea unei lucrari medico-legale, Laboratorul de medicina legala înainteaza informatiile solicitate sub forma de "constatari preliminare" de îndata sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Laborator de examinari complementare medico-legale

Compartimentul de histopatologie medico-legala

 

ART. 44

(1) Activitatea Compartimentului de histopatologie medico-legala se desfasoara în conformitate cu reglementarile legale si metodologice în vigoare.

(2) Compartimentul de histopatologie medico-legala din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca efectueaza investigatii histopatologice pe fragmente de organe, blocuri de parafina si lame histologice colorate uzual sau cu coloratii speciale, la solicitarea medicilor legisti din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca si al serviciilor de medicina legala Alba, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj si Sibiu.

 

SECTIUNEA a 7-a

Compartimentul de toxicologie medico-legala

 

ART. 45

Compartimentul de toxicologie medico-legala din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca efectueaza expertize toxicologice precum determinarea concentratiei de alcool în sânge si urina la persoanele în viata si la cazurile de deces si determinarea calitativa si cantitativa din probe biologice a toxicelor volatile si nevolatile.

 

SECTIUNEA a 8-a

Compartimentul de serologie medico-legala

 

ART. 46

În cadrul Compartimentului de serologie medico-legala se efectueaza urmatoarele expertize:

1. expertize pe produse biologice si cadaverice:

a) determinarea grupei sanguine din sânge recoltat de la persoane vii si cadavre;

b) determinarea prezentei spermei si eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma, în secretii (vaginala, anala, orala) provenind de la persoane vii si cadavre;

c) stabilirea statusului secretor/nesecretor la persoane vii si cadavre;

2. expertize pe corpuri delicate:

a) determinarea prezentei sângelui, a naturii umane sau animale a acestuia si a grupei sanguine;

b) determinarea prezentei spermei si eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma;

c) examenul firului de par;

3. spermograma.

 

SECTIUNEA a 9-a

Compartimentul de biologie moleculara medico-legala

 

ART. 47

În cadrul Compartimentului de biologie moleculara medico-legala se efectueaza lucrari medico-legale de expertiza a filiatiei si identificare pe produse biologice prelevate de la persoane în viata, cadavre si corpuri delicte.

ART. 48

Activitatea economico-financiara si administrativa se asigura prin urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul R.U.N.O.S.;

2. Biroul financiar-contabilitate si administrativ;

3. Compartimentul audit intern.

 

SECTIUNEA a 10-a

Compartimentul R.U.N.O.S.

 

ART. 49

Compartimentul R.U.N.O.S. are urmatoarele atributii:

1. întocmirea statului de functii si a organigramei conform legislatiei în vigoare, la cererea Ministerului Sanatatii;

2. întocmirea contractelor individuale de munca pentru personalul nou-încadrat;

3. tinerea evidentei salariatilor, pastrarea pe timpul angajarii a dosarelor de personal;

4. întocmirea dosarelor cerute de legislatia în vigoare în vederea pensionarii;

5. întocmirea actelor aditionale privind modificarile intervenite în contractele individuale de munca ale salariatilor ca urmare a legislatiei în vigoare;

6. întocmirea si actualizarea Registrului general de evidenta al salariatilor si depunerea la timp la Institutul Teritorial de Munca Cluj;

7. întocmirea documentelor necesare privind scoaterea la concurs a posturilor vacante;

8. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din unitate, precum si a examenelor de promovare conform legislatiei în vigoare;

9. verificarea foilor colective de prezenta si a graficelor de garzi, întocmite de sefii de laborator si aprobate de conducerea unitatii, ale personalului medico-sanitar si întocmirea statelor de plata pe baza acestora;

10. calcularea si verificarea, în sistem electronic, a drepturilor salariale cuvenite salariatilor conform normelor legale în vigoare;

11. evaluarea permanenta a performantelor profesionale individuale ale fiecarui angajat în conformitate cu legislatia în vigoare;

12. colaborarea cu sefii de compartimente pentru întocmirea fiselor de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele si prioritatile stabilite pentru institutie si cu legislatia în vigoare;

13. aducerea la cunostinta a fisei postului pentru personalul din unitate si verificarea existentei fisei postului pentru fiecare angajat în parte;

14. eliberarea adeverintelor pentru personalul unitatii privind calitatea de salariat, în functie de necesitati;

15. furnizarea datelor privind numarul de personal si fondul de salarii, în vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli;

16. asigurarea acordarii drepturilor salariale în fiecare luna la termenul stabilit;

17. asigurarea transmiterii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a declaratiei privind obligatiile de plata, a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;

18. depunerea anuala a fiselor fiscale la Directia Generala a Finantelor Publice Cluj, conform normelor legale;

19. completarea certificatelor de concediu medical si întocmirea dosarelor privind suma de recuperat pentru concedii si indemnizatii de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si depunerea acestora la Casa de Asigurari de Sanatate Cluj, conform normelor legale în vigoare;

20. întocmirea si transmiterea în mod corespunzator Institutului National de Statistica, Directiei Judetene de Statistica Cluj si Ministerului Sanatatii a darilor de seama statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind personalul si fondul de salarii, conform machetelor întocmite;

21. tinerea evidentei concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara plata;

22. colaborarea cu conducerea unitatii pentru emiterea deciziilor privind angajarea, promovarea în functii, încetarea activitatii;

23. întocmirea deciziilor pentru modificarile salariale survenite prin aplicarea legislatiei în vigoare;

24. elaborarea si întocmirea lunara si monitorizarea cheltuielilor de personal conform machetelor Ministerului Sanatatii;

25. întocmirea notei contabile pentru cheltuielile de salarii;

26. tinerea evidentei si emiterea deciziilor pentru solicitarile de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani;

27. elaborarea, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, a proiectului pentru regulamentul intern, supunându-l spre aprobare conducerii unitatii;

28. efectuarea lucrarilor legate de încadrarea, suspendarea sau încetarea contractelor de munca pentru personalul institutiei;

29. efectuarea programarii concediilor de odihna ale tuturor salariatilor, tinerea evidentei efectuarii acestora, a rechemarilor, a reprogramarilor, a compensarilor;

30. verificarea încadrarii în limitele fondului de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli.

 

SECTIUNEA a 11-a

Biroul financiar-contabilitate si administrativ

 

ART. 50

Biroul financiar-contabilitate si administrativ are urmatoarele atributii:

1. organizarea contabilitatii conform normelor legale în vigoare si asigurarea efectuarii corecte si la timp a înregistrarilor;

2. luarea masurilor necesare pentru utilizarea eficienta a fondurilor;

3. asigurarea întocmirii la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a tuturor raportarilor contabile;

4. asigurarea întocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor contabile;

5. întocmirea lunara a facturilor pentru decontarea serviciilor;

6. efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului conform normelor legale;

7. verificarea lunara, anuala sau ori de câte ori este nevoie a corectitudinii evidentei contabile raportat la evidenta tehnico-operativa a gestionarilor;

8. asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

9. analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor banesti puse la dispozitia unitatii;

10. întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare;

11. asigurarea efectuarii corecte si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de încasare si plati în numerar;

12. înregistrarea cheltuielilor cu salariile si a altor cheltuieli materiale;

13. întocmirea instrumentelor de protocol;

14. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunilor;

15. întocmirea si executia bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale;

16. întocmirea bilantului contabil;

17. tinerea evidentei contabile a veniturilor si cheltuielilor;

18. întocmirea balantelor de verificare - analitica si sintetica - lunara;

19. întocmirea situatiilor cerute de forurile superioare;

20. încasarea veniturilor proprii si urmarirea situatiei miscarii acestora;

21. facturarea serviciilor prestate tertilor;

22. verificarea tuturor operatiunilor consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

23. efectuarea platilor drepturilor banesti ale salariatilor si colaboratorilor;

24. verificarea si înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operatiunilor de încasari si plati;

25. urmarirea încasarii contravalorii facturilor emise;

26. întocmirea facturilor si documentelor de plata pentru operatiunile financiare, potrivit reglementarilor în vigoare;

27. urmarirea efectuarii controlului preventiv asupra actelor ce intra în competenta compartimentului;

28. stabilirea necesarului de produse în vederea realizarii corespunzatoare a planului anual de achizitii al institutului;

29. cunoasterea si respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice si orice alt fel de achizitii;

30. întocmirea, conform prevederilor legale, a documentatiei aferente fiecarui mod de achizitie si raspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unitatii prin întocmirea gresita a acestora;

31. întocmirea listelor cu membrii comisiilor de receptie si ai comisiilor de evaluare a ofertelor;

32. cunoasterea si aplicarea prevederilor legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

33. întocmirea anuntului de participare care se publica în SEAP;

34. asigurarea aprovizionarii unitatii cu materiale, instrumentar, aparatura, în cele mai bune conditii;

35. efectuarea în permanenta a studiului de piata cu solicitarea ofertelor de pret;

36. stabilirea necesarului de produse pentru functionarea normala a unitatii, asigurând realizarea partii corespunzatoare a planului anual de achizitii;

37. efectuarea licitatiei electronice;

38. receptionarea calitativa si cantitativa a materialelor primite de la furnizori si asigurarea depozitarii acestora în conditii conforme cu normele în vigoare;

39. primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri - mijloace fixe, obiecte de inventar, reactivi si materiale necesare laboratoarelor, materiale de birou si gospodaresti, combustibil, carburanti, lubrifianti, ambalaje, echipament de lucru, aflate în administrarea, folosinta sau în detinerea chiar temporara a institutiei;

40. la primirea bunurilor controleaza daca acestea corespund datelor înscrise în actele însotitoare, identifica viciile aparute si semneaza de primirea bunurilor;

41. receptionarea sortului, verificarea cantitatii si calitatii bunurilor;

42. raspunde de primirea, pastrarea si eliberarea materialelor;

43. comunicarea catre contabilul-sef a cantitatilor de materiale ce nu corespund cu stocurile maxime si minime stabilite;

44. tinerea la zi a evidentei cantitative a materialelor;

45. executarea tuturor operatiilor premergatoare inventarierii, conform legislatiei în vigoare;

46. participarea la receptia bunurilor primite;

47. stabilirea împreuna cu contabilul-sef a cantitatilor care trebuie aprovizionate;

48. organizarea si verificarea efectuarii curateniei în toate sectoarele unitatii si luarea de masuri corespunzatoare pentru îndeplinirea acestor sarcini;

49. analizarea, formularea de propuneri si luarea masurilor necesare pentru utilizarea rationala a materialelor de consum cu caracter administrativ;

50. urmarirea utilizarii rationale si eficiente a materialelor de curatenie si asigurarea realizarii dezinfectiei conform normelor în vigoare;

51. asigurarea obtinerii în timp util a tuturor autorizatiilor necesare bunei functionari a unitatii, prin tinerea unei evidente stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, raspunzând direct de consecintele absentei lor;

52. asigurarea întretinerii spatiilor verzi si a cailor de acces, precum si deszapezirea acestora;

53. urmarirea efectuarii controlului preventiv asupra actelor ce intra în competenta biroului.

 

SECTIUNEA a 12-a

Compartimentul de audit public intern

 

ART. 51

(1) Compartimentul de audit public intern are urmatoarele atributii în conformitate cu legislatia în vigoare:

1. elaboreaza norme metodologice specifice Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca, cu avizul Structurii de audit din cadrul Ministerului Sanatatii;

2. elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

3. efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

4. informeaza Structura de audit din cadrul Ministerului Sanatatii despre recomandarile neînsusite, însotite de documentatia relevanta, precum si despre consecintele neimplementarii acestora;

5. raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

6. elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern. Raportul anual privind activitatea de audit public intern cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala. Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sanatatii pâna la data de 10 ianuarie a fiecarui an;

7. în cazul identificarii unor iregularitati semnificative sau posibile prejudicii, raporteaza imediat direct directorului Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca si structurii de control intern abilitate. În situatia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activitatii/operatiunii auditate, compartimentul de audit public intern trebuie sa înstiinteze directorul unitatii în termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularitatilor si fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportarile periodice si anuale. În cazul identificarii unor iregularitati majore, compartimentul de audit public intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul directorului care a aprobat-o, daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente etc.).

(2) Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate în cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, care afecteaza bugetul institutului;

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i) sistemele informatice.

(3) Compartimentul de audit public intern transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sanatatii, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea activitatii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca

 

ART. 52

(1) Finantarea activitatii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la capitolul "Sanatate", si din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevazute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale.

(3) În proiectul de buget al Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca sunt cuprinse si fondurile alocate pentru finantarea serviciilor de medicina legala judetene arondate (Alba, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj si Sibiu).

(4) Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca are obligatia sa asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru functionarea serviciilor de medicina legala arondate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(5) Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca are obligatia sa organizeze evidenta contabila a cheltuielilor serviciilor de medicina legala arondate, pe surse de finantare si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în prevederi, cât si în executie.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 53

Directorul, sefii de laboratoare, seful de compartiment si birou din cadrul Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca au toate drepturile conferite functiei pe care o îndeplinesc si au îndatorirea de a actiona cu impartialitate si de a respecta obligatiile si interdictiile la care sunt supusi potrivit legii.

ART. 54

Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sanatatii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf