Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4 din 19 ianuarie 2013

Privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. XI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natura salariala, cât si cele pentru plata dobânzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate.

 

ART. 2

 

(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevazute la art. 1 alin. (1), se realizeaza, esalonat, în 5 transe, potrivit prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) si platite în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 se actualizeaza cu indicele preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:

 

A = (suma de actualizat x IPC) / 100,

 

unde:

A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;

suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusa în executare.

 

ART. 3

 

Sumele aferente drepturilor de natura salariala sunt supuse principiilor de impunere fiscala prevazute de legislatia în vigoare la data efectuarii platii.

 

ART. 4

 

(1) Sumele prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizarii acestora la data efectuarii platii, se suporta, în ceea ce priveste încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificatiei economice pentru unitatile Ministerului Afacerilor Interne, din titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul si alineatul de cheltuieli corespunzator, iar cheltuielile de executare, precum si cele de judecata, de la titlul X "Alte cheltuieli", articolul 59.17 "Despagubiri civile", conform legii.

(2) Pentru drepturile salariale care nu mai sunt reglementate de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, cuantumul drepturilor mentionate câstigate în instanta se suporta de la titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul 10.01 "Cheltuieli salariale în bani", alineatul 10.01.30.02 "Alte drepturi salariale în bani - alte drepturi salariale".

 

ART. 5

 

Sumele prevazute la art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 vor fi achitate de ordonatorii de credite, conform esalonarii prevazute la art. 2 alin. (1) din prezentul ordin, în transe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, conform formulei prevazute la art. 2 alin. (2).

 

ART. 6

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf