Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 385 din 15 martie 2013

Privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala "West Eye Hospital" - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee

Vazând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.569/2013 al Directiei de asistenta medicala si politici publice din cadrul Ministerului Sanatatii si Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 303 din 1 martie 2013, înregistrata la Ministerul Sanatatii cu nr. 14.480 din 1 martie 2013,

tinând cont de prevederile art. 142 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 588/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se acrediteaza unitatea sanitara Societatea Comerciala "West Eye Hospital" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Vitan nr. 137 - 139, pentru activitatea de transplant de cornee.

 

ART. 2

 

(1) Acreditarea unitatii sanitare prevazute la art. 1 este valabila 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.

(2) Orice modificare a criteriilor initiale de acreditare intervenita în cadrul unitatii acreditate se notifica Agentiei Nationale de Transplant în vederea reacreditarii.

(3) Valabilitatea acreditarii înceteaza înainte de termenul prevazut la alin. (1) daca, drept urmare a inspectiilor efectuate în conditiile legii, se constata ca unitatea sanitara acreditata nu respecta prevederile legale în vigoare.

 

ART. 3

 

Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Agentia Nationala de Transplant, precum si unitatea sanitara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf