Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3830 din 28 decembrie 2012

Privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", in vederea aplicarii acestui model pentru contractele de grant ce urmeaza a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"

Având în vedere:

- Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

- Hotarârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007 - 2013 în România;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 11/2009*) privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- celelalte reglementari comunitare si nationale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

------------

*) Hotarârea Guvernului nr. 11/2009 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr. 10/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013.

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba modelul de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", în vederea aplicarii acestui model pentru contractele de grant ce urmeaza a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, prin Directia generala Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", precum si organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

 


 

ANEXA 1

 

UNIUNEA

EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECTIEI SOCIALE SI

PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social

European

POSDRU

2007 - 2013

Instrumente

Structurale

2007 - 2013

 

Investeste în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007 - 2013

Axa prioritara nr.

Domeniul major de interventie

 

CONTRACT DE FINANTARE

 

Numarul de identificare al contractului de finantare:

POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect

Titlul proiectului: "............." Nr. de înregistrare OIPOSDRU: .....

 

Cererea de finantare nr. ........ din data de.............. a fost aprobata în data de ............................ prin Decizia nr. ...........

 

Preambul

Baza legala pentru acordarea finantarii:

- Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

- Hotarârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- celelalte reglementari comunitare si nationale aplicabile.

 

Delegare de functii

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 600/2008 si cu prevederile actelor aditionale la aceste acorduri, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumita în continuare AMPOSDRU, a delegat o parte din competentele, atributiile, angajamentele, obligatiile si/sau drepturile sale prevazute de prezentul contract de finantare catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumite în continuare OIPOSDRU delegate.

 

Conditii generale si speciale

Organismul intermediar (regional) pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" ...................., cu sediul în str. ........................... nr. ........, localitatea ........................, judetul ..........................., România, cod postal ............, telefon: ................, fax: ..............., posta electronica: ...................., cod fiscal ......................, reprezentat prin ............................ (functia detinuta: ............................), denumit în continuare OIPOSDRU delegat, pe de o parte,

si

[Persoana juridica] ................................, înfiintata la data de ........... cod de identificare fiscala .................., înregistrata la ...................... cu nr. ....../....../.........., cu sediul în localitatea ...................., str. ..................... nr. ........., judetul .........., România, telefon ............, fax ................, posta electronica ................., reprezentata legal prin ............... (functia detinuta: ..........), în calitate de beneficiar al finantarii, denumita în continuare beneficiar, pe de alta parte,

au convenit urmatoarele:

 

ART. 1

Obiectul contractului de finantare

(1) Obiectul acestui contract de finantare, denumit în continuare contract, îl reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului prevazut în anexa nr. 1 - Cererea de finantare, denumit în continuare proiect.

(2) Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila în termenii si conditiile stabilite în prezentul contract si anexele acestuia pe care beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta.

(3) Cererea de finantare depusa de beneficiar, aprobata ca urmare a procesului de evaluare si selectie, devine anexa nr. 1 la prezentul contract.

(4) Beneficiarul si fiecare partener (dupa caz) accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze proiectul pe propria raspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instructiunile/deciziile emise de AMPOSDRU, comunicarile transmise de OIPOSDRU delegat si cu legislatia comunitara si nationala aplicabila.

ART. 2

Durata contractului

(1) Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii de catre ultima parte semnatara a contractului, respectiv reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat, si înceteaza la data executarii integrale a oricareia si a tuturor obligatiilor pe care contractul si/sau legislatia aplicabil(a) le stabilesc/stabileste în sarcina partilor contractante, în legatura cu ori decurgând din implementarea proiectului si/sau din acordarea finantarii nerambursabile prevazute la art. 1.

(2) Data de începere a perioadei de implementare a proiectului va fi prima zi lucratoare a lunii urmatoare datei intrarii în vigoare a contractului. În situatii bine justificate, ca urmare a solicitarii beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art. 9 pct. A alin. (12) lit. g).

(3) Perioada maxima de implementare a proiectului este de 24 (douazecisipatru) de luni.

(4) Dupa expirarea perioadei de implementare se mentine obligatia beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, de a pastra pâna la data de 31 decembrie 2021 si de a pune la dispozitia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupta AntiFrauda, Curtii Europene de Conturi, precum si oricarui altui organism abilitat sa efectueze verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile toate documentele corespunzatoare utilizarii finantarii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pâna la închiderea oficiala a Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013".

ART. 3

Finantarea proiectului

(1) Valoarea totala eligibila a proiectului este estimata la ............... lei, dupa cum urmeaza:

 

Valoarea totala

eligibila a

proiectului,

din care:

Valoarea eligibila a

finantarii

nerambursabile

acordate din Fondul

Social European (FSE)

Valoarea eligibila a

finantarii

nerambursabile

acordate din bugetul

national

Contributia

eligibila a

beneficiarului

(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)
1 = 2 + 4 + 6234567
       

 

(2) AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acorda o finantare nerambursabila în suma maxima de .................. lei, echivalenta cu ........ % din valoarea totala eligibila prevazuta la art. 3 alin. (1).

(3) Valoarea cheltuielilor generale de administratie/cheltuieli indirecte va fi acordata în procent de maximum 15% din valoarea totala a costurilor directe eligibile, mai putin cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

(4) În cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, valoarea totala eligibila validata de OIPOSDRU delegat este mai mica decât valoarea totala eligibila prevazuta la alin. (1), finantarea nerambursabila acordata de AMPOSDRU prin OIPOSDRU va fi limitata la valoarea obtinuta prin aplicarea procentului prevazut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în conditiile stabilite de Hotarârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instructiunile/deciziile AMPOSDRU, de comunicarile transmise de OIPOSDRU delegate, precum si de alte dispozitii legale aplicabile.

ART. 5

Acordarea prefinantarii

(1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinantare la OIPOSDRU delegat, în nume propriu, potrivit formatului standard stabilit, la care se vor anexa documentele precizate la alin. (3). Cererea de prefinantare se depune în termen de maximum 45 de zile de la data începerii perioadei de implementare a proiectului asa cum este aceasta stabilita prin art. 2 alin. (2).

(2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate în subordine sau în coordonare finantate integral din bugetele acestora nu pot solicita sume cu titlu de prefinantare, aceste fonduri fiind asigurate integral prin bugetul propriu, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sumele aferente prefinantarii se transfera beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevazute la alin. (2), în baza urmatoarelor documente:

a) cererea de prefinantare;

b) formularul de identificare financiara si comunicarea/conventia emisa de Trezoreria Statului/banca comerciala privind deschiderea unui cont dedicat proiectului pentru primirea prefinantarii.

(4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii mentionati la alin. (2) pot solicita acordarea de prefinantare în numele partenerilor care sunt îndreptatiti sa solicite prefinantare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu procentele stabilite prin acordurile de parteneriat pentru fiecare partener.

(5) Din sumele primite cu titlu de prefinantare beneficiarii pot avansa sume partenerilor care sunt îndreptatiti sa primeasca prefinantare [în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare] în limita si conditiile stabilite prin Acordul de parteneriat, anexa la contractul de finantare.

(6) În cazul contractelor cu o durata mai mare de 1 an, în situatia în care beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinantare, în termen de cel mult un an de la data semnarii contractului, beneficiarul are obligatia prezentarii unui contract de achizitie de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrari încheiat cu un operator economic. În cazul contractelor cu o durata de implementare de pâna la 1 an, dar nu mai putin de 6 luni, în situatia în care beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinantare, în termen de cel mult 6 luni de la data semnarii contractului, beneficiarul are obligatia prezentarii unui contract de achizitie de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrari încheiat cu un operator economic.

(7) În cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat si nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrari cu un operator economic, în termenul stabilit la alin. (6), acesta are obligatia de a restitui, la împlinirea termenului si de îndata, întreaga prefinantare primita, urmând sa plateasca si penalitati de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pâna la restituirea integrala a prefinantarii, penalitati calculate la valoarea prefinantarii primite.

(8) În cazul contractelor de finantare de tip grant din cadrul axelor prioritare 1 - 6 ale Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - POSDRU, prefinantarea se acorda în cel putin doua transe, în procent de maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, numai în urmatoarele conditii:

- prima transa de prefinantare va fi de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului;

- a doua transa de prefinantare va fi de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului si va fi acordata acestor beneficiari numai dupa autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea transei anterioare de prefinantare primite.

(9) Prin exceptie, în cazul proiectelor a caror valoare eligibila este mai mica de 1.000.000 lei, prefinantarea se acorda în procent de maximum 20% din valoarea totala eligibila a proiectului, numai în urmatoarele conditii:

- prima transa de prefinantare va fi de maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;

- a doua transa de prefinantare va fi de maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului si va fi acordata acestor beneficiari numai dupa autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea transei anterioare de prefinantare primite.

(10) Prefinantarea se va plati în lei în contul special deschis de catre beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului contract de finantare, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 218/2012, si va fi utilizata exclusiv pentru proiect, de catre beneficiar si partenerii sai.

(11) Beneficiarul si partenerii sai au obligatia sa deschida conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinantarii, precum si conturi pentru primirea rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) - (9), respectiv art. 38 si 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 218/2012.

(12) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele primite cu titlu de prefinantare în contul de disponibilitati dedicate, deschise pe numele beneficiarilor, sunt virate de catre acestia în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data încasarii în conturile de prefinantare proprii si/sau în conturile de prefinantare ale partenerilor. Prin exceptie, în situatia în care partenerul este o persoana juridica înregistrata fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene si nu are un cont dedicat pentru primirea prefinantarii deschis la o institutie de credit din România, termenul de transfer al prefinantarii este de maximum 6 zile lucratoare de la data încasarii sumelor primite cu titlu de prefinantare.

Beneficiarul are obligatia transmiterii unei notificari scrise atât partenerului/partenerilor, cât si OIPOSDRU delegat, cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data virarii, notificare la care se anexeaza o copie a ordinului de plata si a extrasului de cont. În cazul în care încasarea cotei de prefinantare cuvenite nu s-a efectuat, partenerii sunt obligati sa transmita o notificare scrisa atât beneficiarului, cât si OIPOSDRU delegat în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data constatarii.

ART. 6

Recuperarea prefinantarii

(1) Sumele acordate cu titlu de prefinantare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediara solicitata a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile ale beneficiarilor/partenerilor care au primit prefinantare, validate de OIPOSDRU delegat, cu exceptia cererii de rambursare corespunzator careia cuantumul de prefinantare ramas de recuperat reprezinta mai putin de 35% din aceasta si cu exceptia ultimei cereri de rambursare intermediara.

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediara OIPOSDRU delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefinantarii diferit de cel mentionat anterior, astfel încât suma aferenta prefinantarii primite sa fie recuperata integral din sursa FSE, ce urmeaza a fi rambursata, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

(2) Daca prefinantarea nu a fost recuperata integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenta ramasa nerecuperata trebuie platita de catre beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea transmisa de catre OIPOSDRU delegat. Beneficiarul este obligat sa transmita o copie a ordinului de plata si a extrasului de cont aferent catre OIPOSDRU delegat, în termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

În situatia în care beneficiarul nu efectueaza plata diferentei ramase de recuperat din prefinantare în termenul mentionat sau nu transmite la OIPOSDRU delegat o copie de pe ordinul de plata în termenul mentionat anterior, acesta nu va depune cererea finala de rambursare, ori, daca depune aceasta cerere, termenul de plata al cererii finale de rambursare nu va începe sa curga pâna la îndeplinirea acestor obligatii de catre beneficiar.

În situatia în care valoarea diferentei de recuperat din prefinantare este mai mica sau egala cu valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea sa opereze compensarea sumelor pâna la concurenta diferentei de recuperat din prefinantare, urmând a rambursa beneficiarului restul ramas în urma compensarii.

(3) Prefinantarea primita se va restitui de catre beneficiar în contul AMPOSDRU daca nicio cerere de rambursare nu a fost depusa în termen de 4 (patru) luni de la data primirii acesteia de catre beneficiar sau de catre partener/parteneri. Prefinantarea se va restitui în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 4 (patru) luni mentionat anterior, fara a fi necesara o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dupa caz.

Prefinantarea primita si neutilizata se va restitui de catre beneficiar în contul AMPOSDRU daca beneficiarul nu transmite, în termen de maximum 6 (sase) luni de la primirea primei transe de prefinantare, cereri de rambursare în cuantum total de minimum 60% din valoarea prefinantarii acordate, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 (sase) luni mentionat anterior, fara a fi necesara o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dupa caz.

Beneficiarii vor informa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cu privire la efectuarea platii sumei cu titlu de prefinantare restituita în contul indicat de AMPOSDRU, printr-o adresa, la care vor atasa o copie dupa ordinul de plata aferent operatiunii.

În cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu face dovada restituirii prefinantarii în termenul stabilit la acest alineat, acesta urmeaza sa plateasca penalitati de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pâna la restituirea integrala a prefinantarii, penalitati calculate la valoarea prefinantarii primite.

(4) Prefinantarea va fi utilizata exclusiv pentru implementarea activitatilor din cadrul proiectului în conformitate cu prevederile contractului si ale eventualelor acte aditionale sau notificari ulterioare aprobate.

ART. 7

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului si rambursarea finala

(1) Beneficiarul are obligatia de a completa si transmite OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform instructiunilor/deciziilor AMPOSDRU), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinantare sau în termen de maximum 90 de zile de la data prevazuta la art. 2 alin. (2), în cazul în care beneficiarul nu depune cerere de prefinantare. Nerespectarea acestui termen poate atrage prorogarea termenului de efectuare a platii aferente cererii de rambursare intermediara, cu cel mult 30 de zile.

(2) Beneficiarul are obligatia, în cazul modificarii graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis initial, sa transmita în scris OIPOSDRU delegat cu celeritate noile sale previziuni. În situatia în care beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificarii graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se încadreaza în graficul depus conform alin. (1), AMPOSDRU are dreptul sa proroge termenul de efectuare a platii aferente cererii de rambursare în cauza, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3) Beneficiarul are obligatia de a depune prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la data efectuarii primei cheltuieli, dar nu mai târziu de 6 luni de la data începerii perioadei de implementare a proiectului. În caz contrar, OIPOSDRU delegat îsi rezerva dreptul de a rezilia prezentul contract de plin drept, fara îndeplinirea altor formalitati si fara interventia instantei judecatoresti, cu exceptia unei notificari de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului.

Beneficiarii prevazuti la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a depune la OIPOSDRU delegat cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, sau, pentru ceilalti beneficiari, la termenele asumate prin graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.

(4) Cererea de rambursare intermediara a cheltuielilor va fi transmisa la OIPOSDRU delegat, conform formatului standard comunicat prin instructiuni emise de AMPOSDRU.

(5) AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente platilor în contul deschis de catre beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care beneficiarul are calitatea de institutie publica, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sau în contul special deschis de catre beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului ori la banca comerciala pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, din sumele primite cu titlu de rambursare, liderii de parteneriat au obligatia de a vira sumele validate aferente partenerilor, în termen de maximum 3 zile lucratoare, respectiv 6 zile lucratoare pentru partenerii transnationali, de la data încasarii, în conturile partenerilor care sunt îndreptatiti sa primeasca rambursarea.

(6) Suma prefinantarii si a platilor intermediare nu poate sa depaseasca 95% din valoarea eligibila a contractului.

(7) În vederea solicitarii rambursarii, beneficiarul va depune cererile de rambursare însotite de documentele aferente perioadei acoperite de cererea de rambursare, întocmite în conformitate cu instructiunile si deciziile emise de AMPOSDRU.

OIPOSDRU delegat va verifica, cu ocazia vizitelor la fata locului, realitatea si acuratetea informatiilor furnizate de catre beneficiari privind implementarea tehnica si financiara a proiectului, prin verificarea documentelor justificative în original, detinute la sediul beneficiarului.

(8) În functie de categoria de risc stabilita pentru proiect de catre OIPOSDRU delegat, beneficiarul, pe baza listei de documente-suport generata de sistemul informatic, va transmite documentele justificative solicitate. Prin exceptie, pentru prima cerere de rambursare intermediara, beneficiarul va transmite toate documentele justificative.

(9) Toate documentele-suport justificative aferente activitatilor derulate în cadrul proiectului vor avea aplicata stampila cu mentiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect, în suma de .............", în vederea evitarii dublei finantari.

(10) Cererea de rambursare finala va fi transmisa la OIPOSDRU delegat în termen de 60 zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, asa cum a fost definita în cadrul art. 2.

(11) Odata cu transmiterea fiecarei cereri de rambursare intermediara sau finala, beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de catre un auditor financiar independent si autorizat în conditiile legii. Cererea de rambursare va purta mentiunea "Transmis spre auditare" si va fi semnata si datata de catre auditorul financiar independent.

(12) Auditorul financiar independent si autorizat în conditiile legii verifica daca toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, înregistrate corect în contabilitate si în evidenta cheltuielilor si sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului si emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

(13) În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de catre auditor sunt identificate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de catre beneficiar în evidenta cheltuielilor, anexa la cererea de rambursare intermediara si finala.

În situatia în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însa certificate de auditorul financiar independent selectat conform alin. (15), AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat îsi rezerva dreptul de a comunica Camerei Auditorilor Financiari din România situatiile de aceasta natura, având în vedere prevederile protocolului încheiat între AMPOSDRU si Camera Auditorilor Financiari din România.

De asemenea, beneficiarul poate retine din contravaloarea prestatiei auditorului cota-parte în valoarea cheltuielilor considerate neeligibile de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.

(14) Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia auditorului financiar independent si autorizat în conditiile legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta.

(15) Auditorul financiar independent si autorizat în conditiile legii va fi selectat cu respectarea conditiilor prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice sau ale instructiunilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul nu reprezinta autoritate contractanta în sensul legislatiei nationale privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Prin exceptie, pentru beneficiarii institutii publice care au constituit la nivelul institutiei o structura specializata de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de catre seful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica daca toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediara si finala sunt reale, înregistrate corect si eligibile în conformitate cu prevederile contractului.

Institutia publica poate contracta si un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a verifica daca toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediara si finala au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului.

Auditorul selectat initial se comunica AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat prin intermediul unei adrese de înstiintare.

(16) În situatia rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat o adresa si va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii.

Pâna la încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, beneficiarul nu va putea depune la OIPOSDRU delegat nicio cerere de rambursare.

(17) În urma verificarii administrative a cererii de rambursare, OIPOSDRU delegat va informa beneficiarii asupra sumei validate, a motivelor care au determinat nevalidarea anumitor cheltuieli, precum si asupra posibilitatii de contestare.

(18) În cazul în care activitatile proiectului necesita efectuarea de plati în valuta, beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea în lei a platii, la cursul Bancii Nationale a României din data efectuarii platii în valuta.

(19) AMPOSDRU poate restitui categoriilor de beneficiari/parteneri prevazuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente contravalorii TVA platite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, dupa încheierea unui act aditional la prezentul contract.

(20) Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de rambursare vor fi suportate exclusiv de catre beneficiar si/sau partenerii acestuia.

ART. 8

Informarea si publicitatea proiectului

(1) Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare si legislatiei nationale în vigoare cu privire la masurile de informare si publicitate, precum si prevederile Manualului de identitate vizuala pentru POSDRU 2007 - 2013.

Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul accepta ca numele lui sa apara pe lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (publicarea, electronica sau în alt mod, a listei de beneficiari, a titlului proiectului si a valorii fondurilor publice alocate operatiunilor).

(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) de a asigura vizibilitatea adecvata, transparenta si promovarea corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor obtinute;

b) de a asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenta financiara nerambursabila obtinuta din fondurile europene;

c) de a asigura, la demararea si la finalizarea proiectului, informarea tuturor partilor implicate în proiect cu privire la finantarea obtinuta si la rezultatele proiectului, cu mentionarea faptului ca acordarea cofinantarii s-a realizat prin POSDRU din FSE. Obligativitatea asigurarii de catre beneficiari a publicitatii proiectelor este prevazuta în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica oricarui tip de proiect (lucrari, achizitii, asistenta tehnica etc.);

d) de a notifica în mod clar si prin mijloace adecvate faptul ca proiectul implementat a fost selectat în cadrul POSDRU 2007 - 2013 cofinantat din FSE;

e) de a se asigura ca orice document, inclusiv certificatele de participare ori diplomele, obtinute în cadrul proiectului, va include un paragraf sau o mentiune care sa faca referire la faptul ca proiectul este cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 - 2013, însotit de expresia "Investeste în oameni!";

f) de a asigura resursele bugetare corespunzatoare pentru activitatile si produsele de informare si comunicare.

În vederea îndeplinirii obligatiilor ce vizeaza masurile de informare si publicitate a proiectului, beneficiarul va efectua cel putin urmatoarele activitati de informare si publicitate:

- publicarea unui comunicat de presa într-un ziar regional si/sau local privind începerea proiectului si a unui comunicat de presa la închiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute;

- postarea unor bannere sau afise la locul de desfasurare a proiectului;

- lipirea de abtibilduri/etichete pe mijloacele fixe achizitionate în timpul desfasurarii proiectului;

- organizarea a cel putin unui eveniment de promovare a proiectului.

(3) Toate masurile de informare si publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuala pentru POSDRU 2007 - 2013 si vor include urmatoarele:

a) sigla Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevazute de regulamentele comunitare, însotita de textul "UNIUNEA EUROPEANA" (cu majuscule);

b) sigla Guvernului României, însotita de textul "GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE - AMPOSDRU" (cu majuscule);

c) sigla Instrumentelor Structurale în România, cu textul "Instrumente Structurale 2007 - 2013";

d) sigla FSE, cu textul "Fondul Social European - POSDRU 2007 - 2013";

e) declaratia "Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" însotita de expresia "Investeste în oameni!".

ART. 9

Drepturile si obligatiile partilor

A. Drepturile si obligatiile beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie sa asigure managementul si implementarea proiectului în concordanta cu prevederile acestui contract, ale legislatiei comunitare si nationale si cu instructiunile emise de AMPOSDRU si comunicarile transmise de OIPOSDRU delegat, cu maximum de profesionalism, eficienta si în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

(2) Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea finala în fata AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului (daca exista) si consemnat prin Acordul de parteneriat anexa la si parte integranta din prezentul contract va raspunde în mod solidar sau individual în fata AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului, pentru actiunile sau inactiunile beneficiarului sau fiecaruia dintre parteneri ori ale prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(3) Beneficiarul are obligatia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al OIPOSDRU delegat cu privire la orice aspect survenit în implementarea proiectului, de natura sa afecteze buna implementare a acestuia, precum si în orice situatie în care apar neclaritati cu privire la clauzele prezentului contract.

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o banca comerciala.

(5) Beneficiarul/Partenerul este obligat sa utilizeze fondurile din contul/conturile proiectului exclusiv pentru platile necesare implementarii activitatilor proiectului, în conformitate cu anexa 1 - Cererea de finantare.

(6) Beneficiarul si fiecare partener în parte trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozitiile legale.

Beneficiarul va avea obligatia utilizarii unui expert contabil care va semna si va data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului.

Pentru beneficiarii institutii publice care au constituit la nivelul institutiei publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de catre seful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. În caz contrar, conducatorul institutiei publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, pentru a asigura certificarea modului de asigurare a contabilitatii proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Expertul contabil, în cazul achizitionarii de servicii de aceasta natura, va fi selectat de catre beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice sau ale instructiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU în cazul în care beneficiarul nu reprezinta autoritate contractanta în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu încadrarea în limitele si conditiile reglementate de art. 9 si 10.

Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamenteaza în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar "Resurse umane" sau la capitolul bugetar "Alte tipuri de costuri", daca sunt externalizati (subcontractati).

(7) Documentele originale pe baza carora se înregistreaza în contabilitatea beneficiarului si partenerilor cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi stampilate cu mentiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect în suma de ....", în vederea evitarii dublei finantari.

(8) În vederea efectuarii reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU si cele ale beneficiarului pentru operatiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarii si partenerii au obligatia transmiterii formularului nr. 9 conform anexei la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 218/2012, în termen de 30 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(9) Beneficiarul si fiecare partener au obligatia transmiterii tuturor datelor si informatiilor solicitate de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dupa caz, în vederea efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile lor contabile si cele ale AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate în cadrul proiectului finantat prin POSDRU.

(10) Reconcilierea contabila dintre AMPOSDRU si beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinantare si rambursare.

(11) În situatia în care implementarea proiectului presupune achizitionarea de bunuri, servicii ori executia de lucrari, inclusiv externalizarea managementului proiectului, contabilitatii sau auditului financiar, beneficiarul si fiecare partener au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale în vigoare în domeniul achizitiilor publice sau ale instructiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul si/sau partenerii nu reprezinta autoritate contractanta în sensul legislatiei nationale privind atribuirea contractelor de achizitii publice.

(12) Beneficiarul are obligatia de a notifica în scris OIPOSDRU delegat cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreste ca modificarea sa produca efecte, în urmatoarele situatii:

a) modificari intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie sa respecte plafonul de 15%), cu exceptia cheltuielilor de tip FEDR si a cheltuielilor generale de administratie, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum si schimbarea datelor de contact (numar de telefon, fax, e-mail etc.);

c) schimbarea contului special deschis pentru proiect;

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a expertilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului;

e) înlocuirea reprezentantului legal;

f) modificarea planului de implementare a activitatilor;

g) decalarea începerii implementarii proiectului, în conditiile prezentului contract;

h) solicitarea utilizarii sumei alocate pentru rezerva de contingenta, în limita a 15% între capitolele bugetare (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie sa respecte plafonul de 15%), în conformitate cu prevederile instructiunilor si deciziilor AMPOSDRU;

i) orice alte modificari ale cererii de finantare, cu exceptia celor reglementate de alin. (14), precum si cu exceptia aspectelor care au impact semnificativ asupra cererii de finantare, caz în care OIPOSDRU delegat poate solicita initierea unui act aditional.

(13) Orice notificare transmisa de beneficiar catre OIPOSDRU delegat în conformitate cu prevederile alin. (12) va fi considerata valabila numai daca a fost facuta în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si/sau cu instructiunile/deciziile AMPOSDRU, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata corespunzator. Pentru modificarea sau introducerea membrilor echipei de management sau a expertilor pe termen lung sunt necesare actualizarea si transmiterea tabelului centralizator al echipei de management si al expertilor pe termen lung, varianta revizuita fiind transmisa în original, varianta initiala/ultima varianta fiind transmisa în copie. CV-urile aferente persoanelor înlocuite vor fi transmise în copie si cele nou-introduse vor fi transmise în original, semnate si datate de titulari. Se vor prezenta în copie, conform cu originalul, diplome, adeverinte sau alte documente legate de justificarea CV-urilor persoanelor propuse în proiect.

Beneficiarul si partenerii înteleg si accepta faptul ca declaratiile false sau informatiile false în documentele remise OIPOSDRU delegat, inclusiv în CV-uri, intra sub incidenta legii penale.

Aspectele care fac obiectul unei notificari pot fi supuse aprobarii OIPOSDRU delegat si prin act aditional, caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse si vor fi supuse regulilor aplicabile aprobarii actelor aditionale la contract.

Sectiunea "Date financiare", subsectiunea referitoare la justificarea si detalierea bugetului din cuprinsul anexei 1 - "Cererea de finantare" la contractul de finantare, cuprinde estimari orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finantat. În cazul în care, pe durata implementarii proiectului, apar modificari ale valorilor estimate initial, nu este necesara initierea unei notificari sau a unui act aditional catre OIPOSDRU delegat.

Beneficiarul va considera notificarea aprobata tacit, daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrarii la sediul OIPOSDRU delegat nu sunt formulate obiectii cu privire la modificarea solicitata.

Daca sunt formulate obiectii cu privire la modificarea solicitata, inclusiv prin e-mail, beneficiarul va proceda conform solicitarilor formulate de OIPOSDRU delegat. Daca beneficiarul furnizeaza clarificarile solicitate în termen de 5 zile de la data solicitarii acestora de catre OIPOSDRU delegat, termenul în care notificarea propusa va produce efecte juridice nu se va reseta. Perioada cuprinsa între data solicitarii clarificarilor si data înregistrarii acestora la registratura OIPOSDRU delegat se considera perioada suspendata. Daca beneficiarul nu furnizeaza clarificarile solicitate în termen de maximum 5 zile de la data solicitarii acestora de catre OIPOSDRU delegat, termenul de analiza a notificarii se reseteaza. În acest caz, notificarea va produce efecte în maximum 15 zile de la data înregistrarii clarificarilor solicitate la registratura OIPOSDRU delegat, doar daca documentele transmise sunt conform cerintelor.

În cazul în care beneficiarul nu depune la registratura OIPOSDRU delegat clarificarile solicitate în maximum 20 zile de la emiterea acestora, OIPOSDRU delegat va respinge de drept notificarea, fara îndeplinirea altor formalitati.

(14) Beneficiarul are obligatia de a solicita încheierea de catre OIPOSDRU delegat a unui act aditional, în urmatoarele situatii:

a) orice modificare a bugetului estimat al proiectului, generata de:

- redistribuiri de sume care depasesc limita a 15% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale proiectului, în conditiile în care se pastreaza nemodificata valoarea totala eligibila a proiectului, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depasesc limita de 15%;

- modificarea cheltuielilor generale de administratie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depasesc limita de 15%;

- orice modificare ce are ca efect scaderea valorii totale eligibile a proiectului fata de varianta initiala, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta;

b) includerea de noi activitati eligibile si/sau introducerea unor categorii de participanti, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finantat, care sa contribuie la atingerea rezultatelor si obiectivului specific ale proiectului;

c) modificarea duratei de implementare a proiectului în limita prevazuta la art. 2 alin. (3);

d) la solicitarea explicita, exprimata în scris, a OIPOSDRU delegat;

e) suspendarea executarii contractului, pentru motive întemeiate, pentru o perioada de maximum 3 luni, care sa îi permita finalizarea implementarii proiectului în cadrul perioadei de programare;

f) înlocuirea unuia din partenerii din proiect, în conformitate cu prevederile instructiunilor si deciziilor AMPOSDRU;

g) modificari ale acordului de parteneriat;

h) solicitarea utilizarii sumei alocate pentru rezerva de contingenta, pentru suma care depaseste limita a 15% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instructiunilor si deciziilor AMPOSDRU;

i) modificarea/completarea indicatorilor înregistrati în cererea de finantare aprobata, în conditiile prevazute în prezentul contract;

j) corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup-tinta sau modificarea caracteristicilor grupului-tinta, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finantat.

Pentru modificarile bugetare solicitate atât prin notificare, cât si prin act aditional, justificate de beneficiar prin realizarea unor economii în cadrul capitolelor bugetare, OIPOSDRU delegat îsi rezerva dreptul de a respinge notificarea/actul aditional, în cazul în care motivatia solicitarii este neîntemeiata si nu contribuie la realizarea obiectivelor si indicatorilor proiectului.

(15) Actul aditional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare si va produce efecte juridice daca a fost semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al beneficiarului si, ulterior, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat.

Un act aditional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbari în contract care ar pune în discutie decizia de acordare a finantarii nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitantilor.

(16) În orice alta situatie care nu a fost enuntata la alin. (12) si (14), beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat un punct de vedere oficial.

(17) Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicatiilor publice, transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul va informa persoanele din grupul-tinta al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. În acest sens, participantii sau reprezentantii lor legali vor semna o declaratie de consimtamânt prin care îsi dau acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor personale.

(18) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui altui organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si în termen, documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.

(19) În vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. (18), beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, si sa puna la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.

Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel încât sa permita verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze organismele si autoritatile mentionate la alin. (18) cu privire la locatia arhivarii documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitarii de catre OIPOSDRU delegat.

(20) Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale (si în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile în vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare si nationale.

Toate documentele vor fi pastrate pâna la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pâna la închiderea oficiala a POSDRU.

(21) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (20), beneficiarul este obligat sa restituie întreaga suma primita, aferenta proiectului, reprezentând asistenta financiara nerambursabila din cofinantarea FSE, precum si cofinantarea aferenta alocata din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile si/sau penalitatile aferente calculate conform legislatiei în vigoare.

(22) Beneficiarul este obligat sa declare pe propria raspundere si sa se asigure în permanenta ca finantarea obtinuta pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finantari primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunitatii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

(23) Beneficiarul se obliga sa mentina destinatia si sa asigure exploatarea si mentenanta bunurilor si/sau echipamentelor achizitionate si lucrarilor efectuate în cadrul proiectului pe o perioada de cel putin 3 (trei) ani dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului. În cazul nerespectarii acestei obligatii, beneficiarul se obliga sa restituie AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat contravaloarea echipamentelor achizitionate si lucrarilor efectuate în cadrul proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data constatarii de catre AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat a încalcarii acestei obligatii de catre beneficiar.

(24) Beneficiarul îsi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii proiectului.

(25) Beneficiarul declara pe propria raspundere si garanteaza ca în cadrul proiectului nu sunt incluse activitati care fac obiectul schemelor de ajutor de stat/de minimis si care pot fi finantate prin intermediul acestor scheme. În cazul în care constata ca exista activitati de aceasta natura, va informa în scris OIPOSDRU delegat cu privire la acest aspect.

 

B. Drepturile si obligatiile AMPOSDRU/OIPOSDRU

(1) OIPOSDRU delegat are obligatia de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea proiectului.

(2) OIPOSDRU delegat are obligatia de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandarile care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de catre Comisia Europeana si orice alta autoritate competenta.

(3) OIPOSDRU delegat are obligatia de a sprijini beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificarilor pe care acesta le considera necesare pentru implementarea proiectului.

(4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinantarii, în conditiile prevazute în prezentul contract, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrarii cererii de prefinantare la OIPOSDRU delegat, însotita de toate documentele solicitate prin prezentul contract. În situatia nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinantarii.

(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzeci si cinci) de zile lucratoare de la data înregistrarii cererii de rambursare, în conditiile în care este însotita de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 45 (patruzeci si cinci) de zile lucratoare se suspenda în cazul în care beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea conditiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale si beneficiarul care reprezinta o entitate aflata în subordinea sau în coordonarea acestuia si care este finantat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea OIPOSDRU delegate o notificare cu privire la validarea cheltuielilor privind contributia comunitara la finantarea acordata, care au fost declarate prin cererile de rambursare si care ulterior au fost virate de catre AMPOSDRU în contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost finantat proiectul respectiv.

(6) În vederea validarii cheltuielilor, OIPOSDRU delegat poate verifica toate documentele pe care le considera necesare, în vederea validarii cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, aferente cererilor de prefinantare/rambursare intermediara/rambursare finala, precum si rapoartele tehnico-financiare transmise de catre beneficiar.

Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de catre beneficiar la solicitarea OIPOSDRU delegat, în conformitate cu prevederile art. 7.

(7) OIPOSDRU delegat monitorizeaza din punct de vedere tehnic si financiar implementarea proiectelor în vederea asigurarii legalitatii, regularitatii, conformitatii si realitatii activitatile aferente implementarii proiectului care face obiectul prezentului contract.

(8) OIPOSDRU delegat are obligatia de a efectua verificarea la fata locului a activitatilor aferente implementarii proiectului, în conformitate cu prevederile alin. (7).

(9) OIPOSDRU delegat are obligatia de a raspunde la o solicitare prevazuta la pct. A alin. (16) în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia.

(10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/partiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.

ART. 10

Subcontractarea si cesiunea

(1) În cazul externalizarii/subcontractarii unor activitati din cadrul proiectului, responsabilitatea totala în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispozitiile legale.

(2) Valoarea maxima care va face obiectul externalizarii nu poate depasi 49% din valoarea totala eligibila a proiectului.

(3) Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, subrogatiei sau al oricarui altui mecanism de transmisiune si/sau transformare a obligatiilor si drepturilor din contractul de finantare de catre beneficiar.

(4) Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau partial.

(5) Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale în vigoare în domeniul achizitiilor publice sau, în cazul în care beneficiarul nu reprezinta autoritate contractanta în sensul legislatiei nationale privind atribuirea contractelor de achizitii publice, are obligatia respectarii instructiunilor emise de AMPOSDRU/alte institutii abilitate pentru derularea procedurilor de achizitie în cursul implementarii proiectelor contractate.

(6) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociati ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.

(7) Valoarea maxima a externalizarii, reglementata la alin. (2), nu include contractele de achizitie publica care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achizitia de imobile si executia de lucrari, acestea intrând sub incidenta cheltuielilor de tip FEDR si a categoriei de cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).

(8) Pentru toate activitatile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv persoana fizica autorizata) se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv AMPOSDRU/OIPOSDRU, toate informatiile necesare privind activitatile subcontractate. În acest sens, beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea tuturor informatiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si externalizarii catre persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.

ART. 11

Nereguli

(1) Prin neregula se întelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori a autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit.

(2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora si recuperarea sumelor platite necorespunzator se realizeaza conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Hotarârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) În cazul sumelor platite necorespunzator de catre AMPOSDRU, beneficiarul are obligatia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de catre OIPOSDRU delegat în conformitate cu dispozitiile legale. Începând cu ziua a 16-a (saisprezecea) se vor calcula majorari de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul stabilit conform dispozitiilor legale în vigoare la data respectiva pentru fiecare zi de întârziere.

(4) În cazul în care un beneficiar semnaleaza - ca urmare a activitatii proprii de management si control - o neregula în gestiunea propriului sau proiect, acesta are obligatia raportarii ei, în termen de 5 zile lucratoare de la data identificarii neregulii respective, catre autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene (AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat).

(5) Savârsirea unei nereguli este o încalcare a prevederilor contractuale si deci genereaza raspundere patrimoniala contractuala.

(6) Debitorii unei creante bugetare rezultate din nereguli raspund solidar pentru stingerea respectivei creante.

ART. 12

Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor

(1) Reprezinta conflict de interese orice situatie care împiedica partile contractante sa aiba o atitudine profesionista, obiectiva si impartiala sau sa execute activitatile prevazute în prezentul contract într-o maniera profesionista, obiectiva si impartiala, din motive referitoare la familie, viata personala, afinitati politice ori nationale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior mentionate includ orice avantaj pentru persoana în cauza, sotul/sotia, rude ori afini pâna la gradul al II-lea inclusiv.

(2) Partile contractante se obliga sa întreprinda toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definita de legislatia româneasca si europeana în vigoare si sa se informeze reciproc, cu celeritate, în legatura cu orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.

(3) Dispozitiile mentionate la alin. (1) si (2) se aplica partenerilor, subcontractorilor, angajatilor beneficiarului, precum si angajatilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat implicati în realizarea prevederilor prezentului contract.

(4) OIPOSDRU delegat îsi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de beneficiar sunt potrivite si de a solicita beneficiarului sa ia masuri suplimentare, daca este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilitati sau de a rezilia contractul de plin drept, fara punere în întârziere, fara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti si fara îndeplinirea altor formalitati, cu exceptia transmiterii catre beneficiar a unei simple informari cu privire la rezilierea contractului, în cazul identificarii unui conflict de interese sau unei incompatibilitati.

(5) Dispozitiile prevazute la alin. (1) - (4) se completeaza cu regulile în materia conflictului de interese prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 13

Modificari si completari la contract

(1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor parti prin aprobarea unei notificari sau prin încheierea unui act aditional, cu exceptia modificarilor determinate de schimbari în legislatia nationala si/sau europeana care vor intra în vigoare la data mentionata în actul normativ respectiv, fara a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.

În situatia modificarilor determinate de schimbari în legislatia nationala, referitoare la gestionarea asistentei financiare nerambursabile, OIPOSDRU delegat va notifica beneficiarul în acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizeaza modificari determinate de schimbari în legislatia nationala si/sau europeana va fi elaborat si aprobat prin instructiune/decizie la nivelul AMPOSDRU.

(2) Beneficiarul trebuie sa informeze OIPOSDRU delegat despre orice situatie care poate determina întârzierea executarii contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel putin 30 de zile înainte de sfârsitul perioadei de implementare a proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului conform Ghidului solicitantului aferent proiectului finantat, fara a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însotita de documente justificative.

(3) În situatii bine justificate, atunci când exista dificultati în atingerea indicatorilor stabiliti, inclusiv în selectarea numarului de persoane propus de beneficiar în cadrul grupului/grupurilor-tinta, asa cum a fost specificat în cadrul cererii de finantare, anexa 1 a prezentului contract, beneficiarul va putea solicita prin act aditional o modificare sau o reducere a indicatorilor propusi pentru grupul/grupurile-tinta într-un procent de maximum 25% din valoarea stabilita initial pentru fiecare grup-tinta, acolo unde este cazul. Aceasta reducere a numarului de persoane din cadrul grupului/grupurilor-tinta va determina si o reducere corespunzatoare a valorii totale eligibile a proiectului. Corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup-tinta sau modificarea caracteristicilor grupului-tinta nu intra sub incidenta acestui alineat si fac obiectul unei propuneri de act aditional la contract, justificate corespunzator.

ART. 14

Forta majora

(1) Prin forta majora se întelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de înlaturat independent de vointa partilor, intervenit dupa data semnarii contractului, care împiedica executarea în tot sau în parte a contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo.

(3) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de forta majora, în termen de 5 (cinci) zile de la data aparitiei acesteia, si de a dovedi existenta situatiei de forta majora, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autoritatile competente. De asemenea, are obligatia de a comunica data încetarii situatiei de forta majora, în termen de 5 (cinci) zile.

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor actiunii de forta majora.

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea începerii si încetarii cazului de forta majora, în conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.

(6) Executarea contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.

(7) În cazul în care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, partile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

ART. 15

Încetarea si suspendarea contractului

(1) În situatia în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizata la art. 2 alin. (2), contractul se considera reziliat de plin drept, fara îndeplinirea altor formalitati si fara interventia instantei judecatoresti, cu exceptia unei simple notificari de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului.

(2) OIPOSDRU delegat are dreptul de a rezilia contractul de plin drept, fara interventia instantei judecatoresti si fara îndeplinirea altor formalitati, cu exceptia unei simple notificari de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului daca se constata neconcordanta între starea de fapt dovedita si cele declarate de catre beneficiar în cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale si/sau comunitare si/sau nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare. În acest caz, beneficiarul este obligat sa restituie integral sumele primite, în termen de 10 zile de la data constatarii neconcordantei referite anterior. De asemenea, dupa împlinirea termenului de 10 zile referit anterior, beneficiarul va plati si penalitati în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pâna la restituirea integrala a sumelor primite, penalitati calculate la valoarea sumelor primite de beneficiar.

(3) În cazul nerespectarii oricarei prevederi din prezentul contract de catre beneficiar si/sau oricare partener, inclusiv în situatia prevazuta la alin. (1), dupa notificarea prealabila a beneficiarului, OIPOSDRU delegat are dreptul de a dispune rezilierea de plin drept a contractului fara interventia instantei si fara îndeplinirea altor formalitati, cu exceptia unei simple notificari de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului. În situatia rezilierii, beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistenta financiara nerambursabila, la plata de majorari de întârziere si/sau daune interese.

(4) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea ulterioara la selectia publica de proiecte si neacordarea finantarii nerambursabile pentru o perioada de 2 (doi) ani.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) - (4), contractul se considera reziliat de plin drept, fara îndeplinirea altor formalitati si fara interventia instantei judecatoresti, cu exceptia unei simple notificari de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului, în situatia în care AMPOSDRU dispune în acest sens prin instructiune/decizie.

(6) OIPOSDRU delegat poate decide suspendarea executarii contractului, în situatia în care exista suspiciuni cu privire la neîndeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre beneficiar, notificând în acest sens beneficiarul cu cel putin 5 zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a executiei contractului depaseste 90 de zile, iar suspendarea nu este impusa de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre beneficiar a obligatiilor ce îi revin, beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat reluarea executarii în termen de maximum 30 de zile.

(7) Constituie cauza de reziliere a prezentului contract, în conditiile prezentului articol, orice cauza de neeligibilitate a proiectului si/sau a beneficiarului si/sau a oricaruia dintre parteneri, chiar daca a fost identificata si/sau a aparut ulterior încheierii prezentului contract.

ART. 16

Legea aplicabila

Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, întelese si aplicate în conformitate cu legislatia comunitara si/sau cu cea nationala în vigoare.

ART. 17

Anexele contractului

(1) Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul contract si constituie parte integranta a acestuia:

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Bugetul proiectului

Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 CV-urile echipei de management si echipei de implementare

(2) În cazul unui conflict între prevederile anexelor contractului si cele din contract, prevederile contractului prevaleaza.

(3) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, va comunica prin instructiuni/decizii modele si formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

ART. 18

Dispozitii finale

(1) Proprietatea, titlurile si drepturile de proprietate intelectuala si industriala privind rezultatele proiectului, raportarile si alte documente legate de acesta vor ramâne beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dupa caz, dreptul de a utiliza gratuit si dupa cum considera necesar toate documentele rezultate în urma proiectului, oricare ar fi forma acestora, daca nu se încalca drepturile existente de proprietate industriala si intelectuala.

(2) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, îsi rezerva dreptul de a reduce finantarea daca aceasta diminuare este cauzata de dificultati în cadrul bugetului de stat. În acest sens, semnarea contractului nu reprezinta în mod automat obligatia neconditionata a AMPOSDRU de a finanta, pâna la finalizarea proiectului, valoarea angajata în cazul mentionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finantari nu presupune obligatia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat de a acorda si alte finantari similare în viitor.

(3) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, îsi rezerva dreptul de a diminua corespunzator finantarea acordata în situatia în care indicatorii tehnici ai proiectului, prevazuti în cererea de finantare, sunt neîndepliniti si/sau nerealizati conform cererii de finantare aprobate.

(4) În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi ramân valabile.

(5) Termenul de "zi" reprezinta zi calendaristica daca nu se specifica în mod distinct.

(6) În eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat si beneficiar, survenit în executarea sau în legatura cu executarea, interpretarea si în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligentele pentru solutionarea acestuia pe cale amiabila. În situatia în care nu se poate ajunge la o întelegere pe cale amiabila în termen de 30 zile de la data solicitarii uneia dintre partile contractante, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente din România.

(7) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

(8) Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale în limba româna, un exemplar pentru OIPOSDRU delegat si un exemplar pentru beneficiar.

 

OIPOSDRU delegat                          Beneficiar

.......................

Reprezentant legal                    Reprezentant legal

   Semnatura                                  Semnatura

       Data                                           Data

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf