Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 383 din 23 mai 2013

Privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare in agricultura ecologica

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole si strategii nr. 77.922 din 23 mai 2013,

în conformitate cu prevederile art. 36 si 37 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul,

în baza art. 2 alin. (4) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Anexa nr. 8 "Procedura de acordare a derogarii de la durata perioadei de conversie" la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 27 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- La punctul I "Cerere de acordare a derogarii", ultima liniuta va avea urmatorul cuprins:

"- rezultatul determinarilor efectuate de catre laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonari", asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicita derogare de la perioada de conversie".

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf