Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3813 din 31 mai 2013

Pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2013

În temeiul:

- procesului-verbal din data de 31 mai 2013;

- art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 4, art. 9 alin. (3), lit. c), art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba Lista nominala a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2013, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 de euro destinat achizitionarii unui calculator în anul 2013, cuprinzând 21.077 de beneficiari ai Legii nr. 269/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei*) care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acorda ajutorul financiar beneficiarilor prevazuti în lista, conform anexei, este de 76,40 lei.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

 

Directia generala juridic, Directia generala învatamânt superior, Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala buget-finante si resurse umane, Serviciul comunicatii, informatizare si baze de date vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf