Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 37 din 29 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping

Având în vedere:

- Referatul Directiei juridice si resurse umane nr. 3.039 din 17 ianuarie 2013;

- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicata, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile antidoping, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile antidoping, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 128/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 2 august 2012, se abroga.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjiala

 


 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile antidoping

 

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

 

ART. 1

Agentia Nationala Anti-Doping, denumita în continuare Agentia, prin Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile antidoping, organizeaza procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încalcarile reglementarilor antidoping, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART. 2

Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile antidoping, denumita în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

ART. 3

(1) Comisia de audiere este compusa din 10 membri, dupa cum urmeaza:

a) presedintele Agentiei;

b) vicepresedintele Agentiei;

c) secretarul general al Agentiei;

d) un reprezentant al Directiei juridice si resurse umane din cadrul Agentiei;

e) un reprezentant al Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei;

f) 3 reprezentanti desemnati de Secretariatul General al Guvernului;

g) un reprezentant desemnat de Ministerul Tineretului si Sportului;

h) un reprezentant desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Român.

(2) Presedintele Comisiei de audiere este reprezentantul Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

ART. 4

(1) Membrii Comisiei de audiere prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. d) - h) sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.

(2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevazuti la art. 3 lit. d) - h) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea institutiilor din care fac parte.

(3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevazut la alin. (2), Agentia va declansa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.

ART. 5

Membrii Comisiei de audiere trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni români cu domiciliul în România;

b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

c) sa aiba o buna reputatie si pregatire profesionala;

d) sa nu fi suferit condamnari pentru infractiuni savârsite cu intentie.

ART. 6

(1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere înceteaza în urmatoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;

b) transferarea în cadrul altei autoritati sau institutii publice;

c) prin revocare de catre institutia care i-a desemnat;

d) neîndeplinirea obligatiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agentiei;

e) deces;

f) pierderea calitatii pentru care au fost numiti.

(2) În cazurile prevazute la alin. (1) se numeste un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pâna la expirarea mandatului celui în locul caruia a fost numit.

ART. 7

Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfasurarii activitatii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurata de catre reprezentantul Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei.

 

CAPITOLUL III

Functionare

 

ART. 8

Comisia de audiere se întruneste la solicitarea presedintelui.

ART. 9

Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data sedintei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecarui membru invitatia de participare.

ART. 10

Sedintele Comisiei de audiere nu sunt publice.

ART. 11

Sedintele Comisiei de audiere sunt conduse de presedinte, iar în lipsa acestuia, de catre o persoana din conducerea Agentiei, ori decanul de vârsta dintre ceilalti membri prezenti.

ART. 12

(1) Comisia de audiere este legal întrunita în prezenta a minimum 5 membri, iar deciziile se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce sedinta este hotarâtor.

(3) În situatia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevazut la alin. (1), sedinta se amâna pentru cel mult 10 zile calendaristice.

(4) Decizia adoptata este obligatorie pentru toti membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotriva putându-si consemna opinia separata în procesul-verbal al sedintei respective.

(5) Membrii Comisiei de audiere îsi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat împotriva unei decizii si au consemnat opinia separata în procesul-verbal.

ART. 13

(1) La sedintele Comisiei de audiere participa, în calitate de observator, un reprezentant al federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.

(2) Reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata se numeste cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data sedintei Comisiei de audiere.

(3) Reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere si nu are drept de vot.

ART. 14

Pentru fiecare sedinta a Comisiei de audiere se întocmeste câte un proces-verbal ce se consemneaza în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenti la sedinta, de sportiv ori de persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping si/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiati în cauza, precum si de reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata. Registrul de procese-verbale se pastreaza la secretariatul Comisiei de audiere.

ART. 15

(1) Secretariatul Comisiei de audiere tine o evidenta stricta a documentatiei aferente fiecarui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul sedintelor acesteia, a deciziilor luate, precum si a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) se arhiveaza potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

ART. 16

Pentru îndeplinirea atributiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnatura presedintelui, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

 

ART. 17

(1) Presedintele Comisiei de audiere are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora unde si când au loc sedintele Comisiei de audiere;

b) verifica existenta cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea sedintelor;

c) conduce sedintele Comisiei de audiere;

d) coordoneaza activitatea Comisiei de audiere si a secretariatului acesteia;

e) reprezinta Comisia de audiere în fata Agentiei, a altor autoritati sau institutii publice, în fata oricarei alte persoane fizice sau juridice, precum si în fata Comisiei de apel.

(2) În lipsa presedintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, desemnat de presedinte dintre membrii numiti în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (1), îndeplineste atributiile prevazute la alin. (1).

ART. 18

Principalele atributii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:

a) întocmirea dosarului cauzei si înregistrarea actelor acestuia;

b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea presedintelui;

c) punerea la dispozitia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, dupa caz);

d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor si a deciziilor emise;

e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor si/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federatiei sportive nationale responsabile, Agentiei Nationale Anti-Doping, Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiei internationale responsabile, precum si Agentiei Mondiale Anti-Doping;

f) pastrarea si arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 si 15;

g) îndeplinirea oricaror altor sarcini stabilite în cadrul sedintelor si dispuse de presedinte sau, în absenta acestuia, de înlocuitorul de drept;

h) convocarea reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea informatiilor

 

ART. 19

(1) Membrii Comisiei de audiere au obligatia de a pastra confidentialitatea cu privire la orice activitate legata de caz, precum si la orice informatie aflata în cursul procedurii de audiere.

(2) Membrii Comisiei de audiere semneaza declaratii de confidentialitate.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de audiere

 

ART. 20

Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:

a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echitatii si a impartialitatii;

b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei;

c) dreptul de a fi informat corect si la timp despre învinuirea adusa de încalcare a reglementarilor antidoping;

d) dreptul de a se apara în fata învinuirii aduse de încalcare a reglementarilor antidoping si fata de consecintele care decurg din aceasta;

e) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si a interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;

f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere, care dispune si asupra responsabilitatii costurilor acestuia;

g) dreptul la o decizie în forma scrisa, motivata, datata si comunicata într-un timp rezonabil.

ART. 21

(1) În cazul unei încalcari a reglementarilor antidoping, Agentia sesizeaza Comisia de audiere. Presedintele Comisiei de audiere stabileste data, ora si locul când si unde va avea loc sedinta de audiere.

(2) Agentia informeaza de îndata sportivul sau persoana suspecta de încalcarea reglementarilor antidoping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevazute la art. 81 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(3) Agentia informeaza federatia sportiva nationala responsabila si totodata clubul la care sportivul sau persoana suspecta de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.

ART. 22

La solicitarea presedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoaca membrii acesteia si reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata, pentru data, ora si locul stabilite.

ART. 23

Dupa deschiderea sedintei, daca cerintele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping, precum si reprezentantul acestuia/acesteia, dupa caz, au obligatia de a se legitima si de a da alte date necesare pentru stabilirea situatiei personale.

ART. 24

(1) Presedintele Comisiei de audiere aduce la cunostinta sportivului ori a persoanei suspectate de încalcarea reglementarilor antidoping si/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, dupa caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, li se aduc la cunostinta si drepturile de care beneficiaza pe parcursul întregului proces de audiere.

(2) Sportivul ori persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia sunt întrebati cu privire la probele pe care înteleg sa le propuna în apararea lor si apoi sunt invitati sa declare tot ce stiu referitor la cauza.

(3) Dupa ce sportivul ori persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia au declarat ce stiu referitor la cauza, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebari si, dupa caz, pot interoga martorii propusi.

(4) Aspectele dezbatute în cadrul sedintei Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de sedinta, înregistrat si semnat potrivit prevederilor art. 14.

(5) Sportivul ori persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping are dreptul sa dea o declaratie scrisa prin care recunoaste sau infirma acuzatia ce i se aduce.

ART. 25

(1) În cazul în care sportivul si/sau reprezentantul acestuia solicita efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face mentiune despre aceasta în procesul-verbal de sedinta, iar luarea unei decizii de catre Comisia de audiere se va amâna pâna la aflarea rezultatelor contraexpertizei.

(2) În cazul în care sportivul si/sau reprezentantul acestuia renunta la efectuarea contraexpertizei, au obligatia de a da o declaratie scrisa în acest sens. Daca acestia refuza sa dea declaratie scrisa, refuzul se consemneaza în procesul-verbal de sedinta.

(3) Efectuarea contraexpertizei se face în conditiile si la termenele prevazute la art. 82 alin. (2) - (7) din Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(4) Dupa primirea rezultatului contraexpertizei, Agentia sesizeaza Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 26

Dupa analizarea documentelor si a probelor existente la dosarul cauzei, a declaratiilor si, dupa caz, a rezultatului contraexpertizei, în baza procesului-verbal de sedinta, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisa si motivata, se pronunta asupra reglementarii antidoping încalcate si sanctiunii aplicabile ori asupra nevinovatiei sportivului sau persoanei suspectate de încalcarea reglementarilor antidoping, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2) si (4). Comisia de audiere se pronunta în sedinta secreta, în termen de cel mult 30 de zile.

ART. 27

Decizia Comisiei de audiere trebuie sa contina urmatoarele elemente, sub sanctiunea nulitatii:

a) data, ora si locul când si unde s-a desfasurat sedinta Comisiei de audiere;

b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încalcare a reglementarilor antidoping, precum si cele ale reprezentantului acestuia, daca este cazul;

c) fapta care constituie încalcarea reglementarilor antidoping;

d) sanctiunea stabilita pentru fapta respectiva;

e) termenul în care poate fi contestata decizia Comisiei de audiere si organismul competent sa solutioneze contestatia conform legii;

f) data de la care începe sa curga sanctiunea aplicata sportivului si/sau personalului asistent al acestuia;

g) data si numarul deciziei;

h) semnatura presedintelui Comisiei de audiere.

ART. 28

(1) Decizia Comisiei de audiere se comunica sportivului sau persoanei care a încalcat reglementarea antidoping, dupa caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimata, federatiei sportive nationale responsabile, Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiei internationale responsabile si Agentiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 15 zile de la data pronuntarii ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânata si personal sportivului sau persoanei vinovate de încalcarea reglementarilor antidoping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnatura certificata de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânarii.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

ART. 29

(1) Aspectele dezbatute în cadrul sedintei Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de sedinta, semnat de toti membrii acesteia.

(2) Procesul-verbal de sedinta va cuprinde:

a) componenta nominala a Comisiei de audiere, locul si data întrunirii membrilor;

b) locul si data pronuntarii deciziei;

c) numele partilor, domiciliul sau resedinta lor ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fata Comisiei de audiere;

d) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;

e) opinia separata a membrilor care au votat împotriva, daca este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijina;

f) semnaturile membrilor prezenti si a reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de încalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.

(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încalcarea reglementarilor antidoping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum si a structurilor sportive responsabile, se comunica o copie de pe procesul-verbal de sedinta.

ART. 30

În caz de neprezentare nejustificata a sportivului ori a persoanei suspectate de încalcarea reglementarilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la sedinta Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsa, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivata, depusa cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situatii de forta majora, procedura de audiere poate fi amânata o singura data pentru maximum 10 zile calendaristice.

ART. 31

În aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, audierea provizorie se desfasoara, la solicitarea presedintelui Agentiei, în regim de urgenta, în fata a minimum 5 membri ai Comisiei de audiere.

ART. 32

Decizia Comisiei de audiere luata în conformitate cu prevederile art. 26, decizia Comisiei de audiere luata în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) si (6) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si decizia conform careia Comisia de audiere nu are competenta pentru a judeca o posibila încalcare a reglementarilor antidoping pot fi contestate în conformitate cu dispozitiile art. 60 si 62 din aceeasi lege, dupa caz.

ART. 33

(1) Sanctiunea se aplica sportivului si/sau personalului asistent de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere.

(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totala de suspendare.

(3) În cazul întârzierii pronuntarii deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare sa curga de la data prelevarii probelor biologice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 34

(1) Responsabilitatea aplicarii sanctiunilor revine federatiilor sportive nationale.

(2) În aplicarea sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie sa respecte prevederile legale în vigoare, precum si reglementarile internationale în domeniu, în conformitate cu dispozitiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART. 35

În cazul unei încalcari a reglementarilor antidoping, Comisia de audiere poate fi sesizata si de federatiile sportive internationale, procedura de audiere si aplicarea sanctiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completeaza cu reglementarile internationale în domeniu.

ART. 36

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf