Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3653 din 29 aprilie 2013

Privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Romana pentru Copii" din municipiul Bucuresti

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar nr. 3 din 13 martie 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada 13 februarie - 1 martie 2013,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,

------------

*) Hotarârea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013.

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii", cu sediul în municipiul Bucuresti, Strada Esarfei nr. 61 - 73, sectorul 3, pentru nivelul de învatamânt "primar", limba de predare "româna", forma de învatamânt "cu frecventa (zi)".

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învatamânt si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 3

 

(1) Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrainat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învatamântului.

(2) În cazul desfiintarii, dizolvarii sau lichidarii, patrimoniul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti revine fondatorilor.

 

ART. 4

 

Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învatamânt autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti.

 

ART. 5

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 6

 

Fundatia "Romanian Business School" din municipiul Bucuresti, unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiul Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf