Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3597 din 23 aprilie 2013

Privind aprobarea criteriilor necesare desemnarii reprezentantilor institutiilor membre, respectiv nominalizarii membrilor Consiliului National al Calificarilor, organ consultativ al Autoritatii Nationale pentru Calificari

În baza art. 340 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 si 8 din Hotarârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013,

în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare*),

------------

*) Hotarârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013.

ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru învatamânt superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba criteriile necesare desemnarii reprezentantilor institutiilor membre, respectiv nominalizarii membrilor Consiliului National al Calificarilor, organ consultativ al Autoritatii Nationale pentru Calificari, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Autoritatea Nationala pentru Calificari va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu

 

 

 

ANEXA 1

 

CRITERIILE

necesare desemnarii reprezentantilor institutiilor membre, respectiv nominalizarii membrilor Consiliului National al Calificarilor, organ consultativ al Autoritatii Nationale pentru Calificari

 

ART. 1

Criteriile generale care se aplica tuturor membrilor Consiliului National al Calificarilor desemnati de catre ministere si de catre alte institutii (3 reprezentanti ai Ministerului Educatiei Nationale, 2 reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, un reprezentant al Centrului National pentru Dezvoltarea Învatamântului Profesional si Tehnic) sunt urmatoarele:

- studii superioare (studiile de masterat/doctorat constituie un avantaj);

- vechime relevanta în domeniul calificarilor si al formarii profesionale continue de minimum 7 ani;

- experienta relevanta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte nationale sau europene în domeniul educatiei si al formarii profesionale continue;

- participarea la grupuri de lucru/consultative interinstitutionale, interministeriale, ale Comisiei Europene în domeniul educatiei si formarii profesionale continue;

- cunoasterea documentelor nationale si europene care stau la baza dezvoltarii sistemului national de calificari si al formarii profesionale continue;

- cunostinte privind legislatia existenta la nivel national în domeniul calificarilor si al formarii profesionale continue;

- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (limba engleza constituie un avantaj);

- capacitate decizionala în institutie.

ART. 2

(1) Criteriile generale prevazute la art. 1 se aplica si în cazul membrilor Consiliului National al Calificarilor care sunt nominalizati, respectiv: un reprezentant al institutiilor de învatamânt preuniversitar, un reprezentant al institutiilor de învatamânt superior, un reprezentant al asociatiilor profesionale, un reprezentant al confederatiilor patronale, un reprezentant al confederatiilor sindicale, un reprezentant al comitetelor sectoriale.

(2) Membrilor Consiliului National al Calificarilor care sunt nominalizati li se aplica si urmatoarele criterii specifice:

a) pentru reprezentantul institutiilor de învatamânt preuniversitar:

- sa fie nominalizat de catre o institutie de învatamânt preuniversitar;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

b) pentru reprezentantul institutiilor de învatamânt superior:

- sa fie nominalizat de catre o institutie de învatamânt superior;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

c) pentru reprezentantul asociatiilor profesionale:

- sa fie nominalizat de catre o asociatie profesionala;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

- cunostinte despre dinamica pietei muncii si despre cerintele angajatorilor de la sistemul national de calificari;

d) pentru reprezentantul confederatiilor patronale:

- sa fie nominalizat de catre o confederatie patronala;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

- cunostinte despre negocierea contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate, în domeniul formarii profesionale;

- cunostinte despre dinamica pietei muncii si despre cerintele angajatorilor de la sistemul national de calificari;

e) pentru reprezentantul confederatiilor sindicale:

- sa fie nominalizat de catre o confederatie sindicala;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

- cunostinte despre negocierea contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate, în domeniul formarii profesionale;

- cunostinte despre dinamica pietei muncii si despre cerintele angajatorilor de la sistemul national de calificari;

f) pentru reprezentantul comitetelor sectoriale:

- sa fie nominalizat de catre un comitet sectorial;

- experienta în management educational/organizational de minimum 5 ani;

- experienta în elaborarea si implementarea de programe si proiecte (proiectele legate de domeniul calificarilor, al formarii profesionale a adultilor si al asigurarii calitatii reprezinta un avantaj);

- experienta în verificarea si validarea calificarilor si a standardelor asociate acestora;

- cunostinte despre dinamica pietei muncii si despre cerintele angajatorilor de la sistemul national de calificari;

g) pentru reprezentantul studentilor:

- sa fie nominalizat de catre o federatie studenteasca reprezentativa la nivel national;

- sa detina cunostinte despre viata studenteasca si necesitatile specifice ale studentilor;

- sa detina cunostinte despre Cadrul national al calificarilor (participarea la evenimentele organizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari constituie un avantaj);

- sa detina o experienta anterioara de reprezentare în structurile decizionale sau consultative ale facultatii si/sau universitatii din care provine (experienta internationala în activitati de reprezentare constituie un avantaj);

- sa fie implicat în activitati, programe, proiecte derulate de catre asociatiile/aliantele/uniunile studentesti la nivel national si european.

ART. 3

Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Calificari este membru de drept al Consiliului National al Calificarilor, conform legislatiei în vigoare.

ART. 4

Procedura de selectare a membrilor Consiliului National al Calificarilor se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, pe baza unor criterii de performanta, si se aproba de catre Comitetul de directie al Autoritatii Nationale pentru Calificari.

ART. 5

Numirea membrilor Consiliului National al Calificarilor se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, conform legislatiei în vigoare.

În termen de 15 zile de la numire se organizeaza prima întâlnire a Consiliului National al Calificarilor si se aleg organele de conducere. Secretariatul Autoritatii Nationale pentru Calificari are sarcini în acest sens, împreuna cu directorul general adjunct al Autoritatii Nationale pentru Calificari.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf