Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3544 din 15 aprilie 2013

Privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2013 - 2014

În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200 si 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învatamântul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învatamântul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotarârii Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de învatamânt superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învatamânt si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati în anul universitar 2012 - 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotarârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, al Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru învatamânt superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii

 

ART. 1

 

(1) Potrivit legii, institutiile de învatamânt superior organizeaza examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

(2) Examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de catre fiecare institutie de învatamânt superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si ale prezentului ordin.

(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, conditiile de admitere, inclusiv oferta anuala de scolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt facute publice în fiecare an de catre universitate.

 

ART. 2

 

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu în cadrul institutiei de învatamânt superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza la programele de studii legal înfiintate în cadrul institutiei de învatamânt superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ART. 3

 

(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învatamânt ale studiilor universitare mentionate la art. 2 se poate organiza în sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologia proprie si se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afisare la sediul institutiei de învatamânt superior si prin publicare pe pagina web proprie.

 

ART. 4

 

(1) Admiterea la studii universitare de licenta se sustine în limba româna sau într-o limba straina, pentru programele de licenta la care scolarizarea este organizata în limba straina respectiva.

(2) Pentru programele de licenta scolarizate în limba româna, la solicitarea scrisa a candidatilor care au sustinut la bacalaureat si proba la limba si literatura materna, examenul de admitere se poate sustine si în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.

 

ART. 5

 

(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.

(2) Probele practice pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive sunt eliminatorii si se vor nota conform metodologiei proprii.

 

CAPITOLUL II

Candidatii la admitere

 

ART. 6

 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenta pot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale ca fiind cel putin studii universitare de licenta.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale ca fiind cel putin studii universitare de master.

(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia în afara României se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale înainte de înscrierea candidatilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligatia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoastere a studiilor.

(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învatamântul superior militar, de ordine publica si siguranta nationala pot participa si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, cu respectarea reglementarilor specifice elaborate de ministerele de resort.

(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba româna, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba româna eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei Nationale.

 

ART. 7

 

(1) Un candidat poate fi admis si înmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de învatamânt care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultati opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, în original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.

(2) Costurile aferente depasirii duratei învatamântului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti.

(3) În cadrul metodologiei proprii, institutiile de învatamânt superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenta a candidatilor care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale ori internationale.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

ART. 8

 

Institutiile de învatamânt superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru înscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.

 

ART. 9

 

(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/disertatie în sesiunile corespunzatoare anului scolar/universitar 2012 - 2013 prezinta la înscriere diploma de bacalaureat/licenta/master sau adeverinta eliberata de catre institutia de învatamânt, în care se mentioneaza media generala, mediile obtinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.

(2) În vederea înmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna, pâna la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licenta/disertatie sau adeverinta, pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2012 - 2013, în original, la secretariatul facultatii/departamentului.

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta/disertatie sau a adeverintei, în original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat.

 

ART. 10

 

Institutiile de învatamânt superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

 

ART. 11

 

(1) Institutiile de învatamânt superior pot percepe de la candidati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute în metodologia proprie. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale institutiilor de învatamânt superior.

(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învatamântul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare în camine.

 

CAPITOLUL IV

Rezultatele admiterii

 

ART. 12

 

(1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta, de master si de doctorat nu poate fi mai mica decât 5 (cinci) sau decât un numar minim de puncte echivalent.

(2) Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele examenului de admitere.

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenta si/sau notele din anii de studii, dupa caz, conform metodologiei proprii.

(4) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de învatamânt superior la care acestia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

(5) Ordinea de clasificare rezultata în urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu.

(6) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de învatamânt superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv în cazul mediilor egale obtinute la examenul de admitere, astfel încât sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Înmatricularea studentilor declarati admisi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de învatamânt superior. Dupa aprobarea înmatricularii, studentii sunt înscrisi în registrul matricol sub un numar unic valabil pentru întreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi.

(8) Universitatile au obligatia întocmirii contractelor de studii dintre studenti înmatriculati si rectorul universitatii.

 

ART. 13

 

Rezolvarea contestatiilor este în exclusivitate de competenta institutiilor de învatamânt superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 14

 

Conducerile institutiilor de învatamânt superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

 

ART. 15

 

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Directia generala învatamânt superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si de institutiile de învatamânt superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de învatamânt superior, potrivit legii.

 

ART. 16

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf