Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3271 din 25 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013 - 2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012

În conformitate cu prevederile art. 253, 262 si art. 263 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în baza Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 si 64 bis din 30 ianuarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9 alineatul (9), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) absolventi cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari în profilul postului, cu îndeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) ori a îndeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) si cu diploma de absolvire sau de licenta ai învatamântului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lunga sau scurta durata."

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 29

(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileste dupa asigurarea normelor didactice de predare-învatare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, dupa încadrarea cadrelor didactice prevazute la art. 21 alin. (4), dupa solutionarea întregirilor de norma didactica de predare-învatare-evaluare a titularilor, conform art. 24, dupa solutionarea completarilor normelor didactice de predare-învatare-evaluare a titularilor la nivelul unitatilor de învatamânt/consortiilor scolare, conform art. 25 alin. (5) si (6), si dupa emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitatile de învatamânt, conform art. 48 alin. (2) si (3)."

3. La articolul 31, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:

"(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru solutionarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de munca ale cadrelor didactice netitulare din perioada determinata în perioada nedeterminata în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare/detasare în interesul învatamântului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei metodologii, pot participa si cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminata, începând cu 1 septembrie 2012, din învatamântul de stat si particular acreditat, înscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii în învatamânt, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situatia în care acestea promoveaza examenul national de definitivare în învatamânt, dupa validarea rezultatelor examenului national de definitivare în învatamânt prin ordin al ministrului educatiei nationale si comunicarea acestuia inspectoratelor scolare. Posturile didactice ale/catedrele acestor cadre didactice se vacanteaza dupa validarea rezultatelor examenului national de definitivare în învatamânt prin ordin al ministrului educatiei nationale si comunicarea acestuia inspectoratelor scolare. În situatia în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii în învatamânt, sesiunea 2013, nu promoveaza examenul national de definitivare în învatamânt, acestea ramân angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata în unitatile de învatamânt în care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2012."

4. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 34

(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru solutionarea restrângerii de activitate, organizata în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) si (8), precum si cadrele didactice prevazute la art. 31 alin. (10), aflate în restrângere de activitate."

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 51

(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante dupa solutionarea completarilor de norma didactica se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) si (8), precum si cadrele didactice prevazute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimtit între unitatile de învatamânt preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu."

6. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) a dobândit definitivarea în învatamânt sau va dobândi definitivarea în învatamânt pâna la 1 septembrie 2013;".

7. Dupa articolul 55 se adauga un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 55^1

De prevederile art. 54 si 55 beneficiaza si cadrele didactice netitulare calificate angajate în unitati de învatamânt preuniversitar cu contract individual de munca pe perioada determinata, în anul scolar 2012 - 2013, care au participat la concursul de titularizare în anul 2012, care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) atât la proba scrisa, cât si la proba practica/orala sau inspectia speciala la clasa la acest concurs ori cel putin media 7 (sapte) la inspectiile la clasa în cadrul examenului national de definitivare în învatamânt, sesiunea 2012, si au ocupat un post didactic/o catedra pe perioada determinata în baza acestor rezultate, în sedinta publica organizata pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2012 - 2013."

8. La articolul 56, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

"(6^1) Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa în profilul postului, în cadrul examenului national de definitivare în învatamânt, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat si în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitatile de învatamânt preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioada nedeterminata sau determinata, iar cadrul didactic care a obtinut cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa în profilul postului, în cadrul examenului national de definitivare în învatamânt, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat si în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitatile de învatamânt preuniversitar pentru angajare pe perioada determinata, sesiunea 2013. În situatia în care candidatul opteaza si pentru sustinerea inspectiei speciale la clasa în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitatile de învatamânt preuniversitar, sesiunea 2013, la media finala a concursului se ia în calcul nota obtinuta la inspectia speciala la clasa în cadrul concursului."

9. La articolul 56, alineatele (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(8) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atât la proba scrisa, cât si la proba practica/inspectia speciala la clasa în profilul postului sau cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa în profilul postului, în cadrul examenului national de definitivare în învatamânt, sesiunea 2013, conform alin. (6^1), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa) * 3 + (nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.

(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisa, cât si la proba practica/inspectia speciala în profilul postului sau cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa în profilul postului, în cadrul examenului national de definitivare în învatamânt, sesiunea 2013, conform alin. (6^1), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa) * 3 + (nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4."

10. La articolul 74, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

"(8) În etapa de repartizare prevazuta la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detasare si pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata în anul scolar 2013 - 2014, pentru candidatii care au obtinut cel putin nota/media 7 (sapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 si/sau 2012, se ocupa numai de persoanele care beneficiaza de continuitate la detasare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata în anul scolar 2013 - 2014, conform prezentei metodologii."

11. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 82

(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa concurs se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) - (9) si cadrele didactice prevazute la art. 31 alin. (10), prin detasare în interesul învatamântului."

12. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 84

(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare în interesul învatamântului se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) - (9) si cadrele didactice prevazute la art. 31 alin. (10), prin detasare la cerere."

13. La articolul 84, dupa alineatul (11) se adauga un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) În etapa de detasare în interesul învatamântului nu se ocupa posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detasare, pentru candidatii care au obtinut cel putin nota/media 7 (sapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 si/sau 2012. În etapele de detasare în interesul învatamântului sau la cerere nu se ocupa posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata în anul scolar 2013 - 2014, pentru candidatii care au obtinut cel putin nota/media 7 (sapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 si/sau 2012."

14. La anexa nr. 2 punctul IV, dupa subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 1^1), cu urmatorul cuprins:

"1^1) În mod exceptional, în situatia în care învatatorii/institutorii din învatamântul primar/profesorii pentru învatamântul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învatamânt au întrerupt activitatea la catedra si evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani scolari, se puncteaza activitatea metodica si stiintifica desfasurata pe parcursul a cel mult 2 ani scolari din ultimii 5 ani scolari încheiati."

15. Anexa nr. 3 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de învatamânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie,

Anexe Atasate:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf