Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3235 din 14 februarie 2013

Privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directa a Universitatii "Bioterra" din Bucuresti

Având în vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, cu modificarile ulterioare,

în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative si al prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba Metodologia de monitorizare directa a Universitatii "Bioterra" din Bucuresti, denumita în continuare metodologie, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplica la Universitatea "Bioterra" din Bucuresti, începând cu data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe o perioada de 2 ani.

 

ART. 2

 

Directia generala învatamânt superior, Directia generala juridic si control, precum si, dupa caz, alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Universitatea "Bioterra" din Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de monitorizare directa a Universitatii "Bioterra" din Bucuresti

 

ART. 1

 

Universitatea "Bioterra" din Bucuresti, institutie de învatamânt superior care face parte din sistemul national de învatamânt conform Legii nr. 480/2002 privind înfiintarea Universitatii "Bioterra" din Bucuresti, este monitorizata direct pe o perioada de 2 ani.

 

ART. 2

 

(1) Monitorizarea directa se refera la întreaga activitate desfasurata de Universitatea "Bioterra" din Bucuresti si vizeaza asigurarea respectarii reglementarilor privind învatamântul superior, pentru întreaga activitate didactica, de cercetare stiintifica, de management academic, financiara si administrativa.

(2) Monitorizarea directa este efectuata de Ministerul Educatiei Nationale, care, prin structurile sale de specialitate, asigura comunicarea cu Universitatea "Bioterra" din Bucuresti.

(3) În procesul de monitorizare a activitatii, Ministerul Educatiei Nationale colaboreaza atât cu Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, cât si cu alte institutii de învatamânt superior acreditate, precum si, dupa caz, cu alte organisme specializate ale statului.

 

ART. 3

 

(1) Universitatea "Bioterra" din Bucuresti are obligatia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizarii directe, un raport Ministerului Educatiei Nationale, pâna cel târziu la data de 1 octombrie, care sa contina cel putin urmatoarele informatii privind:

a) evidentele clare ale studentilor, pe specializari, ani de studii, forme de învatamânt si locatii geografice. Evidenta acestora se refera si la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculari, precum si la alte date de acest gen;

b) situatia referitoare la actele de studii, precum si modul în care s-a realizat gestionarea, completarea si eliberarea acestora în cadrul universitatii;

c) situatia referitoare la întocmirea dosarelor personale ale studentilor, inclusiv situatia contractelor de studii încheiate între studenti si universitate;

e) situatia referitoare la completarea cataloagelor si la consemnarea notelor acordate studentilor de catre cadrele didactice;

f) situatia referitoare la documentele privind transferul studentilor;

g) situatia privind statele de functii ale institutiei de învatamânt superior;

h) alte documente relevante pentru activitatea de monitorizare a universitatii.

(2) Comisia de monitorizare, desemnata prin ordin al ministrului educatiei nationale, în urma verificarilor efectuate si a analizarii rapoartelor prezentate de catre Universitatea "Bioterra" din Bucuresti, propune masurile necesare.

(3) În functie de rezultatele monitorizarii directe, fie monitorizarea va fi încheiata, fie vor fi aplicate masurile prevazute de lege.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf