Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 32 din 25 februarie 2013

Privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013

Vazând Referatul de aprobare nr. 4.658 din 8 februarie 2013 al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 85t si art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013, elaborat în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prevazut în anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

(1) Formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata, completat de fermieri, conform instructiunilor de completare prevazute în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin, se depune la centrele locale/judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în perioada 1 martie - 15 mai 2013.

(2) În perioada 16 mai - 10 iunie 2013, formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, verifica, proceseaza cererile unice de plata pe suprafata si efectueaza plata catre fermier în contul bancar al acestuia, conform legislatiei.

 

ART. 4

 

(1) Beneficiarii masurilor de reconversie/restructurare a plantatiilor viticole si defrisare a plantatiilor viticole, precum si cei ai masurii 221 - prima împadurire a terenurilor agricole si ai masurii 215 - bunastarea animalelor au obligatia de a completa formularul-tip prevazut la art. 1, indiferent daca solicita plati directe sau nu, pentru toate suprafetele agricole ale exploatatiei.

(2) Nedepunerea de catre beneficiarii prevazuti la alin. (1) a formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata în termenul prevazut la art. 2 alin. (1) determina aplicarea de sanctiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Cererile unice de plata pe suprafata depuse de catre beneficiarii masurilor de reconversie/restructurare a plantatiilor viticole si defrisare a plantatiilor viticole fac obiectul verificarilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura privind respectarea prevederilor art. 85t si art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Nerespectarea de catre beneficiarii mentionati la alin. (1) a cerintelor de ecoconditionalitate determina aplicarea de sanctiuni în conformitate cu prevederile art. 71 si 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei.

 

ART. 5

 

(1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila pentru tiparirea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru schemele de plata pe suprafata pentru anul 2013.

(2) Formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013 este distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de catre fermieri a declaratiei de suprafata aferente formularului de cerere unica de plata pe suprafata, digitizarea si/sau actualizarea parcelelor agricole se vor/se va face electronic. Prin exceptie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situatia în care aplicatia IPA online nu este functionala.

 

ART. 6

 

(1) Odata cu depunerea cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2013, pentru pregatirea aplicarii politicii agricole comune 2014 - 2020, fermierii trebuie sa declare, sa identifice si sa delimiteze suprafetele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin intermediul aplicatiei IPA online. Pentru a beneficia de drepturi de plata pe suprafata prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 2014 - 2020, fermierii trebuie sa respecte practici agricole în beneficiul climei si mediului, cum ar fi: diversificarea culturilor, mentinerea pajistilor permanente si a zonelor de interes ecologic situate pe suprafetele agricole eligibile. Tipurile de zone de interes ecologic sunt definite în anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) fermierii care exploateaza suprafete agricole mai mici de 10 ha, fermierii ale caror suprafete agricole eligibile sunt utilizate în totalitate ca pajisti permanente, precum si fermierii ale caror suprafete eligibile sunt cultivate în sistem de agricultura ecologica.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf