Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3155 din 6 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2012

În baza prevederilor art. 264 si 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit în învatamântul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Numarul de gradatii care se acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii aflate în plata, având în vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice."

2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Personalul didactic titular mentinut în activitate, în functia didactica, peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, respectiv personalul didactic care a avut calitatea de titular care nu a depasit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, si caruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) si (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aflat în plata gradatiei de merit la data pensionarii poate beneficia de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular în învatamântul preuniversitar, pâna la încheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit, fara a lua în calcul perioada în care acesta nu a mai avut calitate de titular, cu încadrarea în numarul stabilit de gradatii."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Punctajul se aplica în mod unitar pentru toate functiile didactice si se stabileste în comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, tinând seama de ponderea criteriilor 1 - 4 prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere din unitatile de învatamânt, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:

1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 20%;

2. criteriul privind performante deosebite în inovarea didactica/manageriala - ponderea 30%;

3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;

4. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de învatamânt/conexe - ponderea 40%.

În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaboreaza câte o grila specifica fiecarei categorii de candidati:

a) educatori/institutori/profesori pentru învatamântul prescolar;

b) învatatori/institutori/profesori pentru învatamântul primar;

c) profesori;

d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

e) cadre didactice din învatamântul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din învatamântul special;

f) personal didactic de conducere din unitatile de învatamânt."

4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Deplina responsabilitate privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si încadrarea în numarul de locuri revine inspectorului scolar general.

(2) Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale verifica încadrarea în numarul de locuri si propune, daca este cazul, sanctiuni pentru cei care nu au respectat numarul de locuri si prevederile prezentei metodologii."

 

ART. II

 

Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de învatamânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf