Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3114 din 13 decembrie 2012

Privind modificarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012

Având în vedere numarul solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si sumele aferente acestora, transmise de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala,

luând în considerare faptul ca nu a fost aprobata legea bugetului de stat pe anul 2013,

în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Metodologia de înregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) În termen de maximum 3 zile lucratoare de la termenul prevazut la art. 8 alin. (1), agentiile teritoriale întocmesc un tabel centralizator al beneficiarilor selectati si sumelor solicitate, pe care îl transmit Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, împreuna cu un exemplar al documentatiei depuse conform art. 6, precum si un exemplar al investigatiei de teren prevazute la art. 5 lit. b). Modelul tabelului este prevazut în anexa nr. 2.

(2) În termen de maximum doua zile lucratoare, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, pe baza tabelelor centralizatoare prevazute la alin. (1), întocmeste situatia completa, la nivelul întregii tari, a beneficiarilor selectati si a sumelor solicitate, pe care o înainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale împreuna cu copia investigatiei de teren. Modelul situatiei este prevazut în anexa nr. 3."

2. La articolul 13, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

(1) Pe baza situatiei complete si a documentelor prevazute la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia generala asistenta sociala analizeaza încadrarea sumelor solicitate în bugetul alocat în termen de maximum 5 zile lucratoare de la transmiterea de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

(2) În situatia în care sumele solicitate depasesc bugetul alocat, la expirarea termenului prevazut la alin. (1) documentatia va fi analizata de o comisie care se constituie prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si care va functiona pe o perioada de 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei din partea Directiei generale asistenta sociala. Documentatia va fi transmisa comisiei de Directia generala asistenta sociala în maximum doua zile de la aprobarea ordinului."

 

ART. II

 

Pentru finantarea cheltuielilor de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale începând cu anul 2013, prevederile art. 13 din Metodologia de înregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012, cu modificarile aduse prin prezentul ordin, se aplica în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat pe anul 2013 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf