Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 31 din 25 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate

Vazând Referatul de aprobare nr. 76.388 din 6 februarie 2013 al Directiei generale politici agricole si strategii,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1^1, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) pajisti permanente - suprafete agricole de pasuni si fânete, naturale ori cultivate, folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

b) teren necultivat - orice teren arabil inclus în sistemul de rotatie al culturilor, lucrat sau nu, dar fara intentia de a produce o recolta pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este ca acesta se lasa în repaus pentru refacerea fertilitatii solului pe durata unui an agricol, cu obligatia mentinerii în bune conditii agricole si de mediu conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. La articolul 1^1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) anul de cerere - anul calendaristic în care agricultorii depun cererea unica de plata pe suprafata pentru plati directe si plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, conform art. 19 alin. (1), coroborat cu art. 23 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, precum si pentru acordarea sprijinului prin masurile care implica angajamente multianuale, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

(1) Documentele doveditoare solicitate producatorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, privind dreptul de folosinta a terenului agricol sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participatiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, înscrisuri sub semnatura privata si alte acte care fac dovada utilizarii terenului, cum ar fi adeverinta eliberata de primarie conform înscrisurilor din registrul agricol.

(2) Contractele de arendare mentionate la alin. (1) vor respecta prevederile art. 1.836 - 1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare încheiate înaintea intrarii în vigoare a noului Cod civil continua sa îsi produca efectele pâna la data încetarii de drept."

4. La articolul 5, alineatele (1) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Dovada dreptului de folosinta a pajistilor permanente comunale, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, se face pe baza actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, a contractelor de concesiune sau de închiriere încheiate între consiliile locale si crescatorii de animale, din care sa reiasa suprafata folosita, iar dovada utilizarii pajistilor se face pe baza adeverintei eliberate de primarie conform înscrisurilor din registrul agricol. Orice contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajistilor comunale, continua sa îsi produca efectele pâna la data încetarii de drept.

(2) Pentru acordarea platii unice pe suprafata pentru pajistile permanente comunale utilizate pentru pasunatul animalelor sau producerea de furaje, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), se anexeaza urmatoarele:

a) copie a cardului exploatatiei conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;

b) copie a registrului activitatilor desfasurate pe pajistile permanente, completat la zi, potrivit modelului aprobat de A.P.I.A., în conformitate cu prevederile pct. IV - GAEC 7 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Consiliile locale, în baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice cu animale înscrise în Registrul national al exploatatiilor, încheie contracte de concesiune ori de închiriere pentru suprafetele de pajisti permanente comunale disponibile. Concedentul/Proprietarul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul concesionat si/sau închiriat în conditiile legii.

(4) În cazul utilizarii pasunilor comunale de catre o forma asociativa legal constituita, aceasta poate depune cererea de plata prin reprezentantul legal si face dovada evidentei fiecarui proprietar de exploatatie cu o copie dupa cardul exploatatiei si a suprafetei agricole care revine fiecarui membru pentru utilizare, printr-o lista nominala anexata la cerere, care trebuie sa cuprinda si acceptul fiecarui membru pentru a solicita aceste plati, în conformitate cu actul constitutiv si/sau statutul asociatiei, asumându-si responsabilitatea asupra cerintelor care conditioneaza platile."

5. La articolul 5, alineatul (6) se abroga.

6. La articolul 5, alineatele (7) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plata numai pentru pajistile permanente detinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de închiriere ori pe care nu pasuneaza animalele fermierilor, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.

..........................................................................

(10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lânga documentele mentionate, si o situatie, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

a) suprafata totala de pajisti permanente detinuta de consiliul local, din care: suprafetele de pajisti atribuite spre folosinta în conditiile prevazute la alin. (3) si suprafetele care nu sunt utilizate în scopuri productive;

b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizeaza pajisti permanente comunale în conditiile prevazute la alin. (3);

c) efectivul de animale, pe specii, aflat în proprietatea consiliului local, dupa caz."

7. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de productie, pentru culturile de in si cânepa pentru fibra, tutun si hamei;".

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate pe suprafetele de pajisti comunale, pe lânga conditiile generale stabilite la art. 13 - 17 din Hotarârea Guvernului nr. 224/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si prevederile art. 5 din prezentul ordin, cu exceptia alin. (2) lit. b) care nu se aplica în cazul masurii de agromediu."

9. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) În cazul aplicarii pachetului 4 <> din cadrul masurii 214 <>, agricultorul poate schimba amplasamentul culturii supuse angajamentului multianual, cu conditia mentinerii suprafetei aflate sub angajament. Daca înfiintarea culturii verzi se realizeaza pe alta parcela decât pe cea indicata în cererea unica de plata, fermierul are obligatia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiintarea culturii, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a anului de cerere, în caz contrar fiind exclusa de la plata suprafata respectiva.

(4) Pentru schemele de plati directe si plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, precum si pentru sprijinul aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, pe lânga conditiile si criteriile de eligibilitate mentionate la alin. (1) si (2), se aplica si normele de ecoconditionalitate stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori în România."

10. La articolul 10 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) producatorul agricol/grupul de producatori depune la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A., dupa caz, pâna la data de 1 mai a anului urmator recoltarii, declaratia de livrare a tutunului livrat; declaratia de livrare se vizeaza de reprezentantul desemnat al DAJ pe a carei raza teritoriala se afla terenul cultivat, pentru atestarea cantitatii si a calitatii tutunului livrat; viza se acorda numai daca, pe baza verificarilor efectuate în perioada de vegetatie, se constata respectarea lucrarilor agrotehnice specifice astfel încât la recoltare sa se asigure o densitate medie de cel putin 2 plante/mp; rezultatul verificarilor se consemneaza obligatoriu într-un proces-verbal de constatare; daca producatorul agricol este membru al unui grup de producatori, declaratia de livrare se vizeaza si de grupul în cauza; lipsa vizei/vizelor pe declaratia de livrare determina neeligibilitate la plata pentru PNDC 4 - tutun;".

11. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) detin contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, conform modelului prevazut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, înregistrat si vizat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusa la A.P.I.A. pâna la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizeaza de reprezentantul desemnat al DAJ pe a carei raza teritoriala se afla terenul cultivat numai daca, pe baza verificarilor efectuate în perioada de vegetatie, se constata respectarea conditiilor agrotehnice, suprafata culturii si asigurarea unei densitati medii de cel putin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determina neeligibilitatea la plata pentru PNDC 6 - sfecla de zahar; rezultatul verificarilor se consemneaza într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanti ai DAJ, ai Federatiei cultivatorilor de sfecla de zahar si ai fabricii de zahar."

12. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar, decuplata de productie, se acorda în cuantum fix numai pentru suprafata cultivata în baza contractului de producere a sfeclei de zahar încheiat cu o fabrica de zahar pentru anul în curs, cu îndeplinirea conditiilor specifice prevazute la alin. (1)."

 

ART. II

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf