Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3 din 11 iunie 2013

Privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul Hotarârii Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara,

în baza prevederilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere solicitarea Societatii Comerciale "Fondul de compensare a investitorilor" - S.A. înregistrata la Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. a/431 din 3 mai 2013,

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarât, în sedinta din data de 11 iunie 2013, emiterea urmatorului ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Regulamentul mentionat la art. 1 se publica împreuna cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu

 

 

REGULAMENT Nr. 1/2013

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

 

ART. I

 

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Fondul va primi noi actionari, care trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fie prin cesiunea unor actiuni din partea actionarilor existenti, fie prin emisiunea de noi actiuni, în limita numarului de actiuni aprobate prin actul constitutiv, realizata trimestrial, semestrial sau anual, daca este cazul. Emisiunea de noi actiuni se efectueaza în baza hotarârii consiliului de administratie, daca acestuia i-a fost delegata respectiva atributie de catre adunarea generala a actionarilor Fondului, potrivit legii.

(2) În situatia exceptionala în care Fondul constata ca cesiunea indicata la alin. (1) s-a efectuat cu încalcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv catre persoane care nu sunt îndreptatite sa detina calitatea de actionar al Fondului, Consiliul de administratie opereaza de îndata transferul în Registrul actionarilor, drepturile de vot aferente respectivelor actiuni fiind suspendate în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) din legea mai sus amintita.

(3) În termen de doua zile de la data operarii transferului mentionat la alin. (2), Fondul comunica A.S.F. situatia de fapt si prezinta documentele în baza carora s-a efectuat transferul respectiv.

(4) În termen de 15 zile de la data primirii comunicarii indicate la alin. (3), A.S.F. va dispune masurile necesare prevazute la art. 283 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea înstrainarii actiunilor Fondului de catre actionarul neeligibil sau a anularii acestora urmata de emiterea unor noi actiuni purtând acelasi numar si vânzarea acestora catre persoanele juridice indicate la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 22, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Contributiile anuale datorate de catre membrii Fondului într-un an calendaristic trebuie stabilite astfel încât valoarea totala a acestora, împreuna cu sumele pentru compensare aflate în posesia Fondului, sa fie cel putin egala cu 1% din valoarea investitiei compensabile, fara însa ca valoarea totala a contributiilor anuale aferente unui an calendaristic sa fie mai mica de 0,075% din valoarea investitiei compensabile.

(4) A.S.F. va solicita Consiliului de administratie al Fondului modificarea corespunzatoare a cotelor care stau la baza calculului contributiilor anuale, în conditiile în care nivelul acestora a fost stabilit cu încalcarea prevederilor alin. (3)."

 

ART. II

 

Prezentul regulament intra în vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publica în Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf