Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 277 din 28 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Având în vedere prevederile:

- art. 42 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti în vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Se împuterniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sa efectueze verificari cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificarile vor viza urmatoarele:".

2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Verificarile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se vor efectua pâna la data de 15 martie 2013, în cadrul acestora urmarindu-se si respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, în ceea ce priveste existenta prevederilor bugetare si a surselor de finantare la momentul angajarii cheltuielilor."

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Procesele-verbale de constatare se centralizeaza la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, întocmindu-se "Situatia centralizata privind rezultatele verificarilor efectuate cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale", potrivit modelului prezentat în anexa, care se transmite pâna la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de sinteza a politicilor bugetare."

4. Anexa se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf