Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2717 din 13 decembrie 2012

Pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 222/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in cadrul operatiunii "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE)

În baza Hotarârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

în conformitate cu:

- Hotarârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 - 2013;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999;

- Cadrul strategic national de referinta 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 2.594/2007;

- Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 222/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii în contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 si 208 bis din 29 martie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea mentionata la art. 1 începe sa curga la 15 zile de la data publicarii prezentului ordin si se împlineste la data de 14 iunie 2013, ora 12,00."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si
mediului de afaceri,
Gelu-Stefan Diaconu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf