Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 27 din 22 februarie 2013

Pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica

Vazând Referatul de aprobare nr. 2.729 din 3 decembrie 2012 întocmit de Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole,

având în vedere:

- prevederile art. 19 alin. (4) din Legea viei si vinului în sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 51 alin. (1) din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 8 lit. s) din Hotarârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, cu modificarile ulterioare;

- dispozitiile art. 118c alin. (2) si ale art. 118p din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 154 din 17 iunie 2009, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveste denumirile de origine protejate si indicatiile geografice protejate, mentiunile traditionale, etichetarea si prezentarea anumitor produse vitivinicole si Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinta categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice si a restrictiilor care se aplica acestora, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 24 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2012, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

 

ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 163/2012)

 

NORME TEHNICE

pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica

 

CAPITOLUL I
Definitii

 

ART. 1

(1) Vinul cu indicatie geografica se obtine din struguri recoltati de pe plantatii de vita-de-vie situate în arealele delimitate aferente denumirilor din Lista indicatiilor geografice admise spre utilizare în România, în vigoare la data producerii vinului.

(2) Vinul trebuie sa aiba taria alcoolica naturala minima conform încadrarii arealului în zonele viticole B, CI si CII.

(3) Taria alcoolica totala nu trebuie sa depaseasca 15% vol.

(4) Prin derogare, taria alcoolica totala poate ajunge la maximum 20% vol. la vinurile care au fost obtinute fara nicio procedura de îmbogatire.

ART. 2

(1) Prin indicatie geografica admisa spre utilizare pentru produsele vitivinicole se întelege numele unei regiuni sau al unui loc specific utilizat pentru a descrie un produs care respecta urmatoarele cerinte:

a) poseda o calitate, o reputatie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite arealului delimitat pentru indicatia geografica respectiva;

b) strugurii din care este obtinut produsul trebuie sa provina în proportie de cel putin 85% exclusiv din arealul delimitat aferent indicatiei geografice pe care o poarta produsul;

c) este produs în aceasta arie geografica;

d) este obtinut din soiuri de vita-de-vie apartinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucisari între specia Vitis vinifera si alte specii din genul Vitis.

(2) Beneficiaza de dreptul de a utiliza numele indicatiei geografice producatorii care se conformeaza cerintelor din caietele de sarcini si se acorda în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II
Categoriile vinurilor cu indicatie geografica si continutul caietului de sarcini

 

ART. 3

(1) Urmatoarele categorii de vinuri pot purta indicatie geografica daca întrunesc conditiile stabilite prin caietele de sarcini:

a) vin linistit;

b) vin spumant;

c) vin perlant;

d) vin obtinut din struguri deshidratati;

e) vin obtinut din struguri supramaturati.

(2) Producerea si comercializarea vinurilor cu indicatie geografica se fac cu respectarea conditiilor prevazute în caietele de sarcini elaborate de catre asociatia profesionala de producatori reprezentativa din arealul corespunzator indicatiei geografice, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu cerintele prezentului ordin.

(3) Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., verifica si avizeaza caietele de sarcini întocmite de catre asociatiile/organizatiile de producatori.

ART. 4

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

a) denumirea indicatiei geografice;

b) delimitarea arealului de producere prin indicarea teritoriilor administrative, utilizând pe cât posibil delimitarile naturale existente si coordonatele de identificare geografica;

c) legatura dintre factorul natural si cel uman (legatura cu arealul delimitat);

d) conditii-cadru pentru vinurile cu indicatie geografica:

- arealul de procesare a strugurilor;

- randamentul viticol si vinicol maxim la hectar (q/ha si hl/ha);

- denumirea unitatilor administrative de producere/procesare sau vecinatati (dupa caz);

e) indicarea soiurilor de vita-de-vie;

f) taria alcoolica naturala minima în volume;

g) taria alcoolica dobândita minima în volume;

h) calitatea strugurilor la recoltare;

i) principalele caracteristici ale plantatiei;

j) tehnologia de cultura;

- în anii cu conditii climaterice favorabile este admisa majorarea cu maximum 10% a randamentelor stabilite în caietul de sarcini;

- atât depasirea randamentului/ha (q/ha), cât si diminuarea acestuia nu impun modificarea caietului de sarcini;

k) tehnologia de obtinere a vinurilor;

l) practicile oenologice si/sau metodele traditionale admise de legislatia în vigoare si în conformitate cu încadrarea în zonele viticole B, CI si CII;

m) enumerarea principalelor conditii de comercializare (ambalare si etichetare);

n) principalii parametrii fizico-chimici si caracteristicile organoleptice ale vinurilor;

o) declasarea vinurilor cu indicatie geografica;

p) denumirea si adresa autoritatii competente care verifica daca specificatiile vinului respecta conditiile caietului de sarcini.

ART. 5

(1) Procesatorii pot realiza una sau mai multe faze ale procesului de productie în afara arealului delimitat al indicatiei geografice, în conformitate cu prevederile stipulate de catre acestia în caietul de sarcini al respectivei indicatii geografice.

(2) În situatia în care în caietele de sarcini nu sunt stipulate prevederi referitoare la posibilitatea procesatorilor de a realiza una sau mai multe faze ale procesului de productie în afara arealului delimitat al indicatiei geografice, acestia sunt obligati sa notifice O.N.V.P.V. cu 15 zile înainte de efectuarea acestora.

 

CAPITOLUL III
Controlul calitativ al vinurilor cu indicatie geografica de catre autoritatea competenta

 

ART. 6

(1) Controlul se efectueaza în stricta conformitate cu caietul de sarcini, în baza procedurilor de control ale O.N.V.P.V. prin:

a) esantionarea prin numar de probe reprezentative pentru aria geografica delimitata;

b) sistematic, pe baza unui plan de control.

(2) În scopul verificarii conformitatii cu caietul de sarcini, autoritatea de control verifica:

a) tehnologia de cultivare a plantatiilor viticole înscrise în registrul plantatiilor viticole cu destinatia de productie de struguri pentru obtinerea vinurilor cu indicatie geografica;

b) instalatiile operatorilor, si anume capacitatea operatorilor de a îndeplini conditiile stabilite în caietul de sarcini;

c) produsele în orice etapa a procesului de productie, inclusiv etapa ambalarii, pe baza unui plan de control elaborat în prealabil de catre autoritatea de control si adus la cunostinta operatorilor, care acopera fiecare etapa de fabricare a produsului.

(3) Examinarea calitativa a vinurilor cu indicatie geografica este realizata de catre comisiile de degustare regionale din subordinea Comisiei Nationale de Degustare, în baza cererii de examinare calitativa a vinurilor cu indicatie geografica, al carei model este prevazut în anexa care face parte din prezentele norme tehnice.

(4) Comisiile de degustare regionale sunt alcatuite din minimum 5 membri, reprezentanti ai O.N.V.P.V., ai Asociatiei Degustatorilor Autorizati din România, denumita în continuare A.D.A.R., si ai asociatiei profesionale de producatori din arealul vizat, care vor face aprecierea parametrilor organoleptici si fizico-chimici în raport cu prevederile din caietul de sarcini.

(5) În vederea solutionarii contestatiilor aparute în cadrul procedurii de examinare calitativa, se constituie comisia de solutionare a contestatiilor; componenta comisiei de solutionare a contestatiilor se stabileste prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V., iar membrii acesteia nu trebuie sa faca parte din Comisia Nationala de Degustare.

ART. 7

(1) Procedura de examinare calitativa a vinurilor cu indicatie geografica cuprinde urmatoarele etape:

a) depunerea cererii de examinare calitativa a lotului de vin;

b) depunerea buletinului de analiza fizico-chimica a lotului de vin;

c) evaluarea organoleptica a lotului de vin prin degustare si emiterea fisei de degustare;

d) redactarea fisei de evaluare a vinului evaluat si întocmirea procesului-verbal de catre comisia de degustare regionala sau comisia de solutionare a contestatiilor, dupa caz.

(2) Buletinul de analiza prevazut la alin. (1) lit. b) trebuie sa contina cel putin urmatoarele analize fizico-chimice:

a) taria alcoolica totala si dobândita;

b) zaharuri totale, exprimate ca fructoza si glucoza;

c) aciditate totala;

d) aciditate volatila;

e) dioxid de sulf total.

(3) Analize suplimentare se pot cere în urmatoarele cazuri:

a) pentru dioxid de carbon, în cazul vinurilor spumante si perlante (suprapresiune în bari la 20 °C);

b) pentru oricare alt parametru fizico-chimic caracteristic indicatiei geografice, prevazut în caietul de sarcini sau în legislatia nationala.

ART. 8

Vinurile care întrunesc parametrii fizico-chimici si caracteristicile organoleptice stabilite în caietul de sarcini primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicatiei geografice solicitate emis de catre O.N.V.P.V.

ART. 9

Vinurile care nu întrunesc parametrii fizico-chimici si organoleptici stabiliti în caietul de sarcini nu primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicatiei geografice solicitate.

ART. 10

Declasarea vinurilor cu indicatie geografica se poate realiza:

a) de catre producator, în orice faza a producerii vinurilor, cu notificarea O.N.V.P.V. în termen de 48 de ore;

b) de catre O.N.V.P.V., în cazul în care:

(i) vinul a suferit modificari din punct de vedere calitativ;

(ii) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru aceasta categorie de calitate;

(iii) vinurile nu se încadreaza în parametrii fizico-chimici si caracteristicile organoleptice din caietele de sarcini.

ART. 11

(1) Operatorul economic poate contesta decizia comisiei de degustare regionala, în termen de 15 zile de la comunicare, la comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Pe baza analizarii contraprobei corespunzatoare lotului contestat, comisia de solutionare a contestatiilor va adopta o hotarâre ce va fi comunicata operatorului economic, în termen de 15 zile de la înregistrarea contestatiei.

(3) Operatorul economic în cauza va înscrie în evidentele sale hotarârea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru lotul de vin supus examinarii.

ART. 12

(1) Autoritatea competenta pentru efectuarea controlului încadrarii vinurilor în categoria de calitate a vinurilor cu indicatie geografica este O.N.V.P.V.

(2) O.N.V.P.V. colaboreaza cu Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol în vederea efectuarii controlului privind conditiile de producere si comercializare a vinurilor cu indicatie geografica.

(3) Pentru fiecare lot de vin cu indicatie geografica, care a primit certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicatiei geografice solicitate, inspectorii O.N.V.P.V. vor pastra o contraproba sigilata.

ART. 13

(1) Controlul efectuat consta în:

a) verificarea respectarii conditiilor prevazute în caietul de sarcini;

b) examinarea analitica si organoleptica, în cadrul comisiilor de degustare regionale.

(2) Controlul se efectueaza în conformitate cu art. 6, cu obligativitatea aducerii la cunostinta operatorilor economici a datelor de efectuare si a rezultatelor acestuia în termen de 7 zile de la efectuarea acestuia.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf