Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 256 din 29 martie 2013

Pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din Romania

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 "Regulament de organizare si functionare al Autoritatii de Siguranta Feroviara Româna - ASFR" la anexa nr. 1 "Regulament de organizare si functionare al Autoritatii Feroviare Române - AFER" la Hotarârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 si 12 si art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive în sistemul feroviar din România, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

(1) Prevederile prezentului ordin se aplica operatorilor de transport feroviar si administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara.

(2) Se excepteaza de la aplicarea prezentului ordin operatorii economici care utilizeaza personal de locomotiva ce îsi desfasoara activitatea în exclusivitate pe:

a) retele care sunt separate functional de restul sistemului feroviar si sunt destinate exclusiv exploatarii serviciilor de transport de persoane si de marfa locale, urbane sau suburbane;

b) linii pe care se efectueaza servicii de interoperabilitate transfrontaliera în sectorul feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 490/479/2008 pentru aplicarea cerintelor minime privind anumite aspecte legate de conditiile de munca ale lucratorilor mobili care presteaza servicii de interoperabilitate transfrontaliera în sectorul feroviar.

(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa întocmeasca proceduri proprii prin care sa asigure aplicarea si monitorizarea respectarii prevederilor prezentului ordin, pâna la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, care vor face parte din propriul sistem de management al sigurantei.

 

ART. 3

 

(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Dispozitia presedintelui Societatii Nationale a Cailor Ferate Române nr. 35/1996*) privind reglementarea duratei serviciului maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul ce deserveste locomotiva, îsi înceteaza aplicabilitatea.

(3) Pâna la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) asigura instruirea si verificarea cunostintelor personalului cu atributii în aplicarea prezentului ordin.

------------

*) Dispozitia presedintelui Societatii Nationale a Cailor Ferate Române nr. 35/1996 nu a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 4

 

Operatorii de transport feroviar si administratorul/gestionarii de infrastructura feroviara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat

 


 

ANEXA 1

 

NORME

privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive în sistemul feroviar din România

 

CAPITOLUL I

Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva

 

ART. 1

(1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotiva se întelege timpul de la ora iesirii personalului de locomotiva cu locomotiva la postul de control al unei unitati de tractiune/ora luarii în primire a locomotivei în cazul schimbului în statie pâna la ora intrarii cu locomotiva la postul de control al unei unitati de tractiune/ora predarii locomotivei în cazul schimbului în statie.

(2) Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva este compus din timpul de conducere efectiva a locomotivei si din timpul de munca în stationarea trenului.

(3) În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) timp de munca - orice perioada în care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si îndeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) odihna la domiciliu - perioada care nu reprezinta timp de munca si este exclusiv la dispozitia personalului de locomotiva;

c) odihna în afara domiciliului - perioada în care personalul de locomotiva se afla la dispozitia angajatorului si efectueaza odihna în dormitoare special amenajate sau în unitati de cazare;

d) munca de noapte - munca prestata între orele 22,00 - 6,00;

e) serviciu de noapte - munca de noapte prestata pe o perioada de minimum 3 ore;

f) timp de conducere efectiva a locomotivei - cumul de secvente din serviciul continuu maxim admis pe locomotiva în care personalul de locomotiva realizeaza efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participa la desfasurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frâna, conducerea si/sau deservirea locomotivelor de multipla tractiune;

g) timp de munca în stationarea trenului - cumul de secvente din serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, altul decât timpul de conducere efectiva a locomotivei, în care personalul de locomotiva nu conduce locomotiva ce participa la remorcarea trenului, pe o perioada continua de timp, mai mare de 15 minute.

ART. 2

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipa completa, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectiva a locomotivei nu va depasi:

a) 8 ore pentru trenurile de calatori si mixte;

b) 9 ore pentru trenurile de marfa;

c) 12 ore pentru trenurile de marfa care urmeaza sa manevreze pe sectie - trenurile locale de marfa - trenurile convoaie de manevra în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingatoare de la trenurile remorcate în multipla tractiune, locomotive izolate, precum si activitatea de manevra.

ART. 3

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în sistem simplificat - fara mecanic ajutor, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de:

a) 9 ore pentru trenurile de calatori si mixte, din care timpul de conducere efectiva a locomotivei nu va depasi 7 ore;

b) 10 ore pentru trenurile de marfa, din care timpul de conducere efectiva a locomotivei nu va depasi 8 ore;

c) 12 ore pentru trenurile de marfa care urmeaza sa manevreze pe sectie - trenurile locale de marfa - trenurile convoaie de manevra în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingatoare de la trenurile remorcate în multipla tractiune, locomotive izolate, precum si activitatea de manevra.

ART. 4

În cazul utilizarii locomotivei la remorcarea trenurilor de calatori, mixte, de marfa sau la activitatea de manevra în cadrul aceluiasi serviciu comandat al personalului de locomotiva, timpul de conducere efectiva este cel corespunzator prestatiei pentru care serviciul executat este mai mult de 50% din acest timp. Aceasta prevedere se aplica numai în cazul utilizarii personalului de la o prestatie de categorie superioara la o prestatie de categorie inferioara.

 

CAPITOLUL II

Cazuri admise de prelungire a timpului de conducere efectiva a locomotivei, cu încadrarea în serviciul continuu maxim admis pe locomotiva

 

ART. 5

Pentru cazuri exceptionale - cazuri de forta majora, calamitati naturale, închideri de linie în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare, respectiv pentru înlaturarea consecintelor unor calamitati sau accidente/incidente feroviare - conducerea operatorului de transport feroviar poate dispune prelungirea timpului de conducere efectiva a locomotivei, cu încadrarea în durata serviciului continuu maxim admis pe locomotiva, numai cu consimtamântul mecanicului de locomotiva.

ART. 6

Timpul necesar personalului de locomotiva pentru deplasarea "regie" si/sau asteptarea efectuarii schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarii manevrei nu intra în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotiva, cu conditia ca acesta sa nu depaseasca cumulat un numar de 12 ore pentru trenurile de calatori sau mixte si un numar de 15 ore pentru trenurile de marfa.

 

CAPITOLUL III

Odihna personalului de locomotiva

 

ART. 7

(1) Odihna la domiciliu, între doua comenzi consecutive, va fi cel putin egala ca timp cu dublul timpului de munca prestat anterior, care nu include în calcul perioadele de odihna în afara domiciliului, dar nu mai putin de 12 ore.

(2) În situatia în care timpul de munca prestat anterior este mai mic de 6 ore, odihna la domiciliu va fi de cel putin 12 ore.

ART. 8

(1) În situatia în care se impune efectuarea odihnei în afara domiciliului, aceasta va fi egala ca timp cu cel putin jumatate din timpul de munca prestat anterior, dar nu mai putin de doua ore.

(2) În situatia în care timpul de munca prestat anterior este mai mic de 4 ore, odihna minima în afara domiciliului va fi de cel putin doua ore.

(3) Efectuarea odihnei în afara domiciliului în unitati de cazare, altele decât dormitoarele special amenajate în acest scop, va fi consemnata de mecanicul de locomotiva în formularul "Foaie de parcurs", la rubrica "Odihna personalului de locomotiva" din cap. I, cu precizarea datelor de identificare a unitatii de cazare respective.

ART. 9

Orice perioada de odihna la domiciliu poate fi urmata de cel mult doua perioade consecutive de odihna în afara domiciliului, care cumulat nu vor depasi un numar de 10 ore. În vederea asigurarii unei recuperari eficiente a personalului, angajatorul este obligat sa asigure un nivel corespunzator de confort în spatiul de cazare pus la dispozitia personalului care se odihneste în afara domiciliului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 10

(1) Anterior expirarii timpului de conducere efectiva a locomotivei, atunci când nu poate asigura personal de schimb în statie, operatorul de transport feroviar solicita, cu cel putin 60 de minute înainte de expirarea timpului de conducere efectiva a locomotivei, conducerii operative a administratorului sau gestionarului de infrastructura feroviara oprirea trenului în vederea efectuarii schimbului de personal.

(2) Dupa oprirea trenului în statie, personalul de locomotiva/seful de tren asigura mentinerea trenului pe loc cu frânele de mâna ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de mentinere pe loc a automotorului/ramei. Mecanicul de locomotiva comunica IDM prin instalatia TC - radiotelefon faptul ca trenul a fost asigurat, precum si date relevante pentru identificarea trenului, respectiv: numar tren, numar locomotiva, numar foaie de parcurs, precum si faptul ca asteapta sosirea personalului de schimb; IDM înscrie în Registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare datele trenului, ora si modul de asigurare a trenului. Dupa înscrierea în Registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, IDM confirma mecanicului de locomotiva prin instalatia TC - radiotelefon primirea datelor, precizând numarul din registru, numar care va fi înscris în foaia de parcurs de catre mecanicul de locomotiva.

(3) În cazul în care se estimeaza ca se depaseste numarul de ore corespunzatoare serviciului continuu maxim admis pe locomotiva, prevazut la art. 2 sau 3, personalul de locomotiva avizeaza, cu cel putin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotiva, IDM din statia cea mai apropiata în sensul de mers si operatorul de tractiune sau seful de tura al operatorului de transport feroviar despre necesitatea opririi trenului în statie în vederea efectuarii schimbului de personal.

(4) Dupa asigurarea trenului, efectuarea schimbului de informatii prin radiotelefon si efectuarea mentiunilor în foaia de parcurs, asteptarea personalului de schimb nu reprezinta activitate în legatura directa cu siguranta circulatiei trenurilor pentru personalul de locomotiva.

ART. 11

Celelalte dispozitii cu privire la timpul de munca cuprinse în Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu contravin prezentelor norme, se aplica în mod corespunzator.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf