Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 252 din 22 februarie 2013

Pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competenta din Romania si autoritatea competenta din Confederatia Elvetiana, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 si la Bucuresti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre autoritatea competenta din România si autoritatea competenta din Confederatia Elvetiana, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 si la Bucuresti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 261/2011, pentru amendarea Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993, ratificata prin Legea nr. 60/1994, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

 

ANEXA 1

 

ACORD

 

cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993

 

Autoritatea competenta din România si autoritatea competenta din Confederatia Elvetiana, în conformitate cu paragraful 3 al articolului 25 din Conventia dintre România si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993 (denumita în continuare Conventia), au convenit încheierea urmatorului acord cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei (denumit în continuare Protocolul de amendare):

Litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului de amendare stabileste informatiile pe care autoritatea competenta a statului solicitant trebuie sa le transmita autoritatii competente a statului solicitat când este facuta o cerere pentru informatii în baza articolului 25a din Conventie. Potrivit acestei prevederi, statul solicitant trebuie sa transmita, printre alte informatii, numele si adresa persoanei (persoanelor) aflate sub examinare sau investigatie si în cazul în care sunt disponibile alte date care sa faciliteze identificarea acelei (acelor) persoane, cum ar fi data nasterii, statutul civil, numarul de identificare fiscala, precum si numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca se afla în posesia informatiilor solicitate. Prevederea mentionata clarifica, în continuare, faptul ca, în timp ce acestea sunt cerinte procedurale importante care au ca scop evitarea aparitiei investigatiilor aleatorii, aceste cerinte nu trebuie totusi interpretate ca împiedicând schimbul efectiv de informatii.

Prin urmare, astfel de cerinte trebuie interpretate în sensul ca o cerere de asistenta administrativa trebuie sa fie acceptata daca statul solicitant, în continuarea informatiilor solicitate la subparagrafele (ii) - (iv) ale literei c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului de amendare:

a) identifica persoana aflata sub examinare sau investigatie (o astfel de identificare poate fi asigurata prin alte mijloace decât cele prin care sunt indicate numele si adresa persoanei vizate); si

b) indica, în masura în care se cunosc, numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca se afla în posesia informatiilor solicitate, cu conditia ca cererea sa nu fie o investigatie aleatoare.

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei sale semnari de catre ambele autoritati competente.

Prezentul acord s-a semnat în doua exemplare originale în limba engleza.

 

Semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2012

Pentru autoritatea competenta din România,
Viorel Marian Iliescu,
director
Directia preturi de transfer - analiza de risc
Directia generala coordonare inspectie fiscala
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 

Semnat la Berna la 6 decembrie 2012

Pentru autoritatea competenta din Confederatia Elvetiana,
Francois Bastian,
director
Directia aspecte fiscale bilaterale
Secretariatul de Stat pentru Aspecte Financiare Internationale
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf