Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 241 din 20 februarie 2013

Privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se împuterniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sa efectueze, pâna la data de 28 februarie 2013, verificari cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificarile vor viza urmatoarele:

a) la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidentierea corecta a arieratelor (plati restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 2013;

b) la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidentierea corecta a platilor restante, cu o vechime cuprinsa între 1 si 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 31 ianuarie 2013;

c) în cazul în care, în urma verificarilor efectuate conform prevederilor de la lit. a) si b), la o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala se constata o crestere cu peste 20% a arieratelor în sold la 31 ianuarie 2013 fata de cele în sold la 31 decembrie 2012, se va solicita Activitatii de inspectie fiscala din cadrul structurilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competente efectuarea de controale încrucisate la furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii si executantii de lucrari care au de primit de la autoritatile administratiei publice locale sume ce au devenit arierate în luna ianuarie 2013.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti emit decizii prin care nominalizeaza personalul împuternicit potrivit alin. (1).

(3) Rezultatele verificarii si masurile de reducere a arieratelor si a platilor restante, identificate si propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie si activitatea institutiilor subordonate, inclusiv prin contractarea de împrumuturi în conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.

(4) Procesele-verbale de constatare se centralizeaza la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, întocmindu-se "Situatia centralizata privind rezultatele verificarilor efectuate cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale", potrivit modelului prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin, care se transmite pâna la data de 5 martie 2013 la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de sinteza a politicilor bugetare.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 


 

ANEXA 1

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ........................................../Municipiului Bucuresti

 

SITUATIA CENTRALIZATA

privind rezultatele verificarilor efectuate cu privire la arieratele si platile restante înregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr.

crt.

Unitatea/

Subdiviziunea

administrativ-

teritoriala

Arierate la data de

31 ianuarie 2013

- mii lei -

Plati restante cu o

vechime cuprinsa

între 1 si 90 de zile

la data de

31 ianuarie 2013

- mii lei -

Nereguli

constatate

Furnizori fata de care UAT înregistreaza arierate

Masuri de

reducere a

arieratelor

si platilor

restante

DenumireaCUI      

Suma datorata de

UAT

- mii lei -

Obligatii restante

ale furnizorului

aferente

creantelor fiscale

administrate de

ANAF*)

- mii lei -

1.         
2.         
3.         
          
          
          
          
          
          
          

 

*) Se completeaza pe baza informatiilor rezultate în urma verificarilor efectuate de inspectia fiscala.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf