Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 240 din 21 februarie 2013

Pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, indicativ GE 058 - 2012 - Comasare/Revizuire C6 - 1986, C 223 - 1986, GP 073 - 2002"

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 9/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 14 - Infrastructura calitatii, nr. 41/2012 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 11 - Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor si nr. 2/2012 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generala,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba reglementarea tehnica "Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în constructii, indicativ GE 058 - 2012 - Comasare/Revizuire C6 - 1986, C 223 - 1986, GP 073 - 2002", elaborata de Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii - ICECON - S.A., prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Decizia Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii nr. 55/1986 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi ceramice smaltuite Cesarom, indicativ C 6-86*1) si Decizia Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii nr. 7/1986 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri, indicativ C 223-86*2) îsi înceteaza aplicabilitatea, iar Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 604/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri", indicativ GP 073-02*3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 si 576 bis din 12 august 2003, se abroga.

------------

*1) Instructiunile tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi ceramice smaltuite Cesarom, indicativ C 6-86 au fost publicate în Buletinul Constructiilor nr. 11/1986, editat de Institutul de Cercetari în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC.

*2) Instructiunile tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta, majolica si placi ceramice smaltuite, aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri, indicativ C 223-86, au fost publicate în Buletinul Constructiilor nr. 5/1986, editat de Institutul de Cercetari în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC.

*3) Ghidul de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri, indicativ GP 073-02, a fost publicat în Buletinul Constructiilor nr. 24/2004 si Buletinul Constructiilor nr. 15/2006, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC.

*

Reglementarea tehnica aprobata prin prezentul ordin a fost adoptata cu respectarea Procedurii de notificare nr. RO/471/2012 din 9 noiembrie 2012 prevazuta de Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 217 din 5 august 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf