Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 231 din 19 februarie 2013

Privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza prevederilor art. 145 - 147^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Procedura si conditiile de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si a municipiului Bucuresti, birourile vamale, Directia generala de administrare a marilor contribuabili/directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

 


 

ANEXA 1

 

PROCEDURA SI CONDITIILE

de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Ordonanta de urgenta, operatorii economici autorizati pot solicita restituirea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, dupa caz, aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, platite în baza art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta.

 

A. Procedura si conditiile de restituire a accizei

1. Pentru marfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free accizele platite pot fi restituite la cererea operatorului economic.

2. (1) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune trimestrial, pâna pe data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare expirarii trimestrului, o cerere la autoritatea fiscala competenta potrivit art. 32 sau 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, însotita de urmatoarele documente:

a) copia documentului care atesta plata accizelor la bugetul de stat, pentru produsele accizabile eliberate pentru consum de operatorul economic care solicita restituirea;

b) copia documentului privind punerea în libera circulatie în România a produselor accizabile pentru produsele importate de catre operatorul economic care solicita restituirea;

c) copia documentului care atesta ca produsele respective au fost achizitionate de la un operator economic din România;

d) o situatie privind cantitatile de produse accizabile efectiv vândute prin magazinele duty-free pe perioada pentru care se solicita restituirea, sub forma unui centralizator, în forma scrisa si în format electronic, care sa contina urmatoarele informatii: numarul bonului fiscal si data emiterii, tipul bunului vândut, unitatea de masura, cantitatea, identitatea cumparatorului (numele si prenumele, documentul de identitate, seria/numarul, autoritatea emitenta a actului de identitate). De asemenea, centralizatorul va cuprinde toate elementele privind calculul accizei platite la bugetul de stat pentru produsele accizabile pentru care se solicita restituirea si va fi vizat de administratorul operatorului economic autorizat sa comercializeze marfuri în regim duty-free;

e) copia declaratiei vamale de export.

(2) Accizele aferente marfurilor comercializate pâna la data intrarii în vigoare a prevederilor prezentului ordin vor fi incluse în prima cerere de restituire.

3. Autoritatea fiscala competenta va transmite cererea si documentatia depuse de catre operatorul economic autoritatii vamale teritoriale în a carei raza de supraveghere se afla amplasat magazinul duty-free, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere în totalitate sau în parte ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

4. Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la pct. 3 autoritatii fiscale competente.

5. În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau în parte, a dreptului de restituire a accizelor, autoritatea fiscala competenta procedeaza la restituirea accizelor. Dispozitiile art. 117 alin. (6) - (8) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzator.

6. Împotriva deciziei prevazute la pct. 3 se poate formula contestatie, potrivit dispozitiilor titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

B. Procedura si conditiile de restituire a taxei pe valoarea adaugata

1. Pentru marfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free, conform prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta, taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor se deduce potrivit prevederilor art. 145 - 147^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata care rezulta din decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 156^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza în conformitate cu prevederile art. 147^3 din acelasi act normativ, precum si ale normelor procedurale în vigoare referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adaugata.

3. Justificarea scutirii taxei pe valoarea adaugata pentru marfurile comercializate prin magazinele duty-free se realizeaza cu declaratia vamala de export.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf