Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 225 din 29 aprilie 2013

Pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale relatii contractuale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DRC 695 din 29 aprilie 2013,

în temeiul prevederilor:

- art. 138 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 117/2013;

- Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se aproba documentele justificative - formulare, unice pe tara, fara regim special, care includ desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala primara, în vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a - 1-j.

(2) Se aproba documentele justificative - formulare, unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate în vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a - 2-n.

(3) Se aproba documentele justificative - formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din unitatile sanitare cu paturi, în vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a - 3-k.

(4) Se aproba documentele justificative - formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii furnizorilor de consultatii de urgenta la domiciliu si activitatii de transport sanitar neasistat, în vederea decontarii lunare si trimestriale de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a - 4-c.

(5) Se aproba documentele justificative - formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu si îngrijiri paliative, în vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a si 5-b.

(6) Se aproba documentele justificative - formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii în unitati sanitare cu paturi, în vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a si 6-b.

(7) Se aproba documentele justificative - formulare, unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii listei persoanelor cu afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7-a - 7-d.

(8) Formularele mentionate la alin. (1) - (7) se utilizeaza împreuna cu formularele tipizate de "Factura" fara TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

 

ART. 2

 

(1) Anexele nr. 1-a - 1-j, 2-a - 2-n, 3-a - 3-k, 4-a - 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a - 7-d*) fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

------------

*) Anexele 1-a - 1-j, 2-a - 2-n, 3-a - 3-k, 4-a - 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a - 7-d se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 3

 

Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontarii acestora de catre casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

 

ART. 4

 

(1) Desfasuratoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru cazurile ce reprezinta accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, titulare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si pentru pacientii din statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, dupa caz:

a) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare numar de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tara membra a Uniunii Europene/a Spatiului Economic European/Elvetia, numele si prenumele, data nasterii, numarul de identificare a institutiei care a emis cardul european de asigurari sociale de sanatate, numarul de identificare a cardului european de asigurari sociale de sanatate, în cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigurari de sanatate; se vor atasa copii ale cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare numar de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tipul de formular/document european, tara, numele si prenumele, data nasterii, numele institutiei care a emis formularul/documentul, numarul de identificare a institutiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi mentionate si documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor atasa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, cu exceptia formularelor/documentelor europene (E106, E 119, E 120, E 121)/S1;

e) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare numar de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii în cazul cetatenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. Se vor atasa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

 

ART. 5

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 si 108 bis din 10 februarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 6

 

Casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplica începând cu luna mai 2013.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Doru Badescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf