Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 213 din 15 februarie 2013

Privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa punctul 86 se introduce un nou punct, punctul 86^1, cu urmatorul cuprins:

"86^1. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valuta, se evalueaza la finele fiecarei perioade de raportare conform prevederilor IFRS."

2. Dupa punctul 117 se introduce un nou punct, punctul 117^1, cu urmatorul cuprins:

"117^1. - Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezinta distinct în situatia pozitiei financiare si situatia modificarilor capitalurilor proprii."

3. Dupa punctul 129^1 se introduce un nou punct, punctul 129^2, cu urmatorul cuprins:

"129^2. - În aplicarea prezentelor reglementari, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ si sumele reflectate în creditul contului 1028 «Ajustari ale capitalului social»."

4. În Planul de conturi prevazut la punctul 143 se introduc zece noi conturi, respectiv conturile 206 "Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2806 "Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2907 "Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 216 "Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2816 "Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2916 "Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 2411 "Active biologice evaluate la valoarea justa" (A), 2412 "Active biologice evaluate la cost" (A), 4651 "Datorii din operatiuni cu instrumente derivate" (P) si 4652 "Creante din operatiuni cu instrumente derivate" (A).

 

ART. II

 

Entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezinta informatiile reflectate în conturile mentionate la art. I pct. 4 pe rândurile corespunzatoare acestor elemente, raportate în cadrul situatiilor financiare anuale, respectiv al raportarilor contabile anuale. În acest scop, activele necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta în cadrul altor imobilizari necorporale, iar activele corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta pe rândurile corespunzatoare naturii acestor imobilizari corporale.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se aplica începând cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

 

ART. IV

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf